Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

Št. 28/2013 Ob-4169/13 , Stran 3111
Št. 28/2013 Ob-4169/13
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) ter Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2013 (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 7/2013) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje. II. Predmet prodaje in izklicna cena Predmet javne dražbe je nepremičnina parc. št. 2418/3, v izmeri 444 m2, k.o. 964 Velenje, ki v naravi predstavlja zelenico. Na predmetni nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico in se prodaja prosta vseh bremen. Po urbanističnih podatkih je osnovna namenska raba zemljišča opredeljena kot »stavbno zemljišče znotraj ureditvenega območja mesta Velenje«. Izklicna cena za nepremičnino znaša 37,00 EUR/m2, kar znese 16.428,00 EUR za celotno nepremičnino v skupni velikosti 444 m2. V ceno ni vključen 22% DDV. III. Pogoji prodaje 1. Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. 2. Nepremičnina se prodaja po sistemu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije se ne upoštevajo. 3. Plačilo celotne kupnine v osmih dneh po izstavitvi računa je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 4. Izklicna cena na vsebuje nobenih davščin in prispevkov. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost, notarske stroške overitve podpisa prodajalca ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi. IV. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila v sredo, 4. 12. 2013, na sedežu Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, v sejni sobi UUP št. 107/I, z začetkom ob 13. uri. V. Pogoji javne dražbe 1. Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo na javni dražbi in priložiti: – potrdilo o plačani varščini, – potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila na morejo pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju ali na Upravni enoti, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR več kot 5 dni (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju ali na Upravni enoti, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR več kot 5 dni), – dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija, ipd.), – pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec. Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec, člani komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo, in z njimi povezane osebe, opredeljene v prvi, drugi in tretji alineji drugega odstavka 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 2. Vsak dražitelj mora do vključno torka, 3. 12. 2013, plačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun EZR Mestne občine Velenje, št. SI56 0133 3010 0018 411, z obveznim sklicem na št. 28 76333-7141998-15112013, koda namena OTHR, z navedbo »plačilo varščine za nepremičnino parc. št. 2418/3, k.o. 964 Velenje«. Plačana varščina se bo uspelemu dražitelju vračunala v kupnino, ostalim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, pa se varščina vrne brez obresti v roku petnajst dni po končani javni dražbi. 3. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh po končani javni dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino. 4. Kupnino mora kupec poravnati v osmih dneh po izstavitvi računa na podračun Mestne občine Velenje. Rok plačila celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. VI. Pravila javne dražbe 1. Javno dražbo bo izvedla Komisija za izvedbo postopka prodaje nepremičnine, dražba je ustna. 2. Draži lahko tisti, ki je do vključno 3. 12. 2013 vplačal varščino in pred pričetkom dražbe predložil vsa zahtevana dokazila. 3. Dražitelji lahko višajo ceno za nepremičnino za večkratnik zneska 100,00 EUR. 4. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. 5. Na javni dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 6. Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana po izklicni ceni. 7. Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj javne dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo (če nobeden od udeležencev javne dražbe cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat). Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi komu in po kakšni ceni je bila nepremičnina prodana. 8. Če izklicna vrednost ne bo dosežena, je javna dražba neuspešna. 9. O javni dražbi se sestavi zapisnik. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Morebitne ugovore reši komisija takoj. 10. Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13). 11. Prodajalec Mestna občina Velenje na podlagi te javne dražbe ni zavezan k sklenitvi prodajne pogodbe in lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. VII. Dodatne informacije: dodatne informacije in pojasnila o pogojih javne dražbe in ogledu nepremičnine lahko zainteresirani dražitelji dobijo na Mestni občini Velenje, Titov trg 1, Velenje, pri Bojanu Lipniku, in sicer od ponedeljka do petka, med 9. in 12. uro ali na tel. 03/896-16-70. Ogled nepremičnine in druge dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
Mestna občina Velenje

AAA Zlata odličnost