Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

3429. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2013, stran 10327.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/06, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) je Občinski svet Občine Laško na 19. seji dne 6. 11. 2013 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2013
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/11, 79/12, 108/12 in 57/13) tako, da glasi:
»Proračun Občine Laško za leto 2013 je določen v naslednjem obsegu:
+-----------------------------------------------+---------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |     v EUR|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        |   Leto 2013|
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   | 16.179.624,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  9.994.925,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  8.394.285,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  1.102.900,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Drugi davki na blago in storitve  |   498.010,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  3.213.271,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |  1.418.843,00|
|   |premoženja               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    6.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |   28.065,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga      | 1.166.087.500|
|   |in storitev               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |  1.643.488,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  1.559.999,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |   362.132,00|
|   |sredstev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |  1.197.867,00|
|   |in neopredmetenih dolg. sred      |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |    1.050,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |    1.050,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  1.410.379,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   558.970,00|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sred. iz drž. proračune   |   851.409,00|
|   |iz sredstev EU             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     | 16.402.710,02|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  4.139.415,20|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   639.459,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialni |   100.032,00|
|   |varnost                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |  3.039.624,20|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   47.300,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |   313.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  5.754.916,32|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |  3.105.871,32|
|   |in gospodinjstvom            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   489.898,00|
|   |in ustanovam              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  2.159.147,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  6.262.243,50|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  6.262.243,50|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   243.135,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim   |   69.135,00|
|   |in fiz. os., ki niso PU         |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim|   177.000,00|
|   |uporabnikom               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. |  –223.086,02|
|   |– II.)                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – |  –191.479,02|
|   |7102) –                 |        |
|   |(II. – 403 -404)            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 +71) |  3.313.864,48|
|   |– (40 + 41)               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|    8.500,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|        |
|   |KAP. DELEŽEV              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |    8.500,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|    8.500,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)     |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500 + 501)        |   500.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |   500.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |   500.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550 + 551)       |   221.845,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |   221.845,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |   221.845,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |   63.568,98|
|   |(I. + IV. + VII. – II. – V. –VIII.)   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII,)    |   278.155,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+ X. –IX.)    |   223.086,02|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.  |   853.780,02|
|   |12. PRETEKLEGA LETA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
Pregled odhodkov proračuna, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije z obrazložitvami, je priloga k temu odloku.«
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena odloka tako, da glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži do višine 500.000,00 EUR in sicer za naslednje investicije:
– za investicije, ki se bodo sofinancirale iz sredstev EU,
– izgradnjo kanalskega sistema,
– izgradnjo vodovodov,
– izgradnja cestne infrastrukture,
– izgradnjo šol in vrtcev in
– izgradnjo večnamenskih objektov.«
3. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2011
Laško, dne 6. novembra 2013
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.