Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

3421. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2013, stran 10313.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12) in četrtega odstavka 112. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šentjur na 20. redni seji dne 22. 10. 2013 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šentjur za leto 2013 (Uradni list RS, št. 27/13) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+---------------------------------------+----------------+
|I.  |SPLOŠNI DEL PRORAČUNA         |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV za leto |        |
|   |2013                  |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov       |  Rebalans 2013|
+------+---------------------------------------+----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  18.337.933,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  13.790.500,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |  11.889.034,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |  10.945.814,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |703 Davki na premoženje        |   557.720,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |   385.500,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |  1.901.466,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |  1.026.266,00|
|   |premoženja               |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    10.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |    16.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    1.000,00|
|   |storitev                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |   848.200,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |   332.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |    6.000,00|
|   |sredstev                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |   326.000,00|
|   |neopredm. dolg. sred.         |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |  4.215.433,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |  2.151.417,55|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega   |  2.064.015,45|
|   |proračuna iz sred. EU         |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih     |      0,00|
|   |evropskih institucij          |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  19.773.397,51|
+------+---------------------------------------+----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  5.073.147,08|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   850.920,98|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   140.179,02|
|   |varnost                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |  3.612.711,36|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |   141.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |409 Rezerve              |   328.335,72|
+------+---------------------------------------+----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  5.540.939,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |410 Subvencije             |    25.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |  3.688.000,00|
|   |in gospodinjstvom           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam|   807.529,00|
|   |in ustanovam              |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |  1.020.410,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino     |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  8.893.930,43|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  8.893.930,43|
+------+---------------------------------------+----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TANSFERI         |   265.381,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in |   141.711,00|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |        |
|   |uporabniki               |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |432 Investicijski transferi      |   123.670,00|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |  –1.435.464,51|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ ali presežek)|        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |    38.500,00|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|   |(750+751+752+753)           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil   |    38.500,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443+444)     |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|44  |POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |        |
|   |DELEŽEV                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |440 Dana posojila           |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |    38.500,00|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |  1.500.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |  1.500.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)         |   460.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA            |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga      |   460.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |   –356.964,51|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |  1.040.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |  1.435.464,51|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |Stanje sredstev na računih 31. 12. 2012|   356.964,51|
+------+---------------------------------------+----------------+
                                «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok s prilogami se objavi na spletni strani Občine Šentjur.
Št. 410-0012/2012
Šentjur, dne 22. oktobra 2013
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost