Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

Št. 030-3/2010 Ob-4195/13 , Stran 3120
Št. 030-3/2010 Ob-4195/13
Javni poziv
promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za podelitev koncesije storitev Vrtec Šmartno
Mestna občina Slovenj Gradec (v nadaljevanju: Javni partner) na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP) poziva promotorje, da oddajo svoje vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva Vrtec Šmartno. Predmet javno zasebnega partnerstva je: 1. Javni partner: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. 2. Predmet poziva promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo je projekt: Koncesija storitev za projekt Vrtec Šmartno. Naročnik želi podeliti koncesijo storitev za izgradnjo in obratovanje Vrtca Šmartno (v nadaljevanju: VŠ) s skupno bruto površino 959,9 m2 (v skladu z zahtevami, vsebovanimi v idejni zasnovi projekta), vključno z opremo, zunanjo ureditvijo in projektiranjem. 3. Objava javnega poziva: javni poziv promotorjem je skupaj z idejno zasnovo objavljen na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec: http://www.slovenjgradec.si. 4. Pravna podlaga: Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, določila poglavja o predhodnem postopku (31. do 35. člen). 5. Oblika javno zasebnega partnerstva: posebej opozarjamo promotorje, da s tem pozivom ne prejudiciramo oblike javno-zasebnega partnerstva, niti načina oziroma tehnologije gradnje. 6. Informacije o projektu: projekt zajema projektiranje, izvedbo GOI del za izgradnjo objekta in obratovanje objekta v koncesijski dobi. Notranja in zunanja oprema ter zunanja ureditev objekta je obveznost zasebnega partnerja, medtem, ko je zagotovitev možnosti priklopa na komunalno infrastrukturo obveznost javnega partnerja. Oprema mora biti v skladu z normativi, ki veljajo za vrtce. Posebej opozarjamo promotorje na zahteve Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah. Promotor mora pridobiti gradbeno dovoljenje najkasneje do 31. 8. 2014. Izgradnja vrtca mora biti končana najkasneje do 1. 2. 2015 (vključno s pridobljenim uporabnim dovoljenjem). Zunanja ureditev mora biti zaključena do 1. 5. 2015. Ekonomska doba projekta je 15 let. Promotor mora ponuditi tudi obratovanje objekta za celotno ekonomsko dobo. Promotor mora omogočiti nemoteno uporabo objekta, po vnaprej dogovorjenem urniku na način, da program uporabnika lahko nemoteno poteka. 7. Zahtevana vsebina in oblika vloge o zainteresiranosti: Iz vloge o zainteresiranosti morajo biti jasno razvidne vse informacije o zainteresirani osebi za javno –zasebno partnerstvo, ki vplivajo ali bi lahko kakorkoli vplivale na presojo javnega partnerja o primernosti izvedbe predmeta javnega poziva v obliki javno-zasebnega partnerstva. Dokumentacija, ki jo občini predloži zainteresirana oseba, mora obvezno vsebovati naslednje vsebinske elemente: – analizo razvojnih možnosti in sposobnosti investitorja, – prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere so razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja, – finančno in ekonomsko oceno projekta v obliki investicijskega programa in analize stroškov in koristi v skladu s priročnikom za izdelavo analize stroškov in koristi, – časovni načrt izvedbe. Dokumentacija iz prejšnjega odstavka mora biti pripravljena v skladu s členi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ki opredeljujejo vsebino investicijskega programa. 8. Rok in način oddaje vloge o zainteresiranosti: vloge o zainteresiranosti za izvedbo predmeta javnega poziva oddajo zainteresirane osebe v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom v levem spodnjem delu ovojnice: »Ne odpiraj, Vloga JZP – Vrtec Šmartno«. Rok za oddajo vlog o zainteresiranosti je 15. 12. 2013, najkasneje do 12. ure, v sprejemni pisarni Mestne občine Slovenj Gradec. 9. Pristojnost dajanja informacij o javnem pozivu: idejna zasnova projekta je objavljena na spletni strani naročnika. Pristojna oseba za dajanje informacije je Natalija Knez. Vsa vprašanja postavljajo zainteresirane osebe pisno po pošti ali na e-naslov: info@slovenjgradec.si.
Mestna občina Slovenj Gradec

AAA Zlata odličnost