Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

Št. 167/2013 Ob-4225/13 , Stran 3099
Št. 167/2013 Ob-4225/13
Na podlagi Uredbe Sveta št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe št. 1260/1999/ES (UL L št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe št. 1081/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe št. 1784/1999/ES (UL L št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami), Uredbe Komisije št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta št. 1083/2006/ES o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (UL L št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1828/2006/ES), Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 52/13), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.) in 110/11 – ZDIU12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 56/13 – ZŠtip-1 in 61/13), Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12 in 61/13-Rb2013 (62/13 – popr.)), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13), Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja 2007–2013, št. CCI 2007SI16UNS001 z dne 18. 6. 2007, Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, št. CCI 2007SI051PO001 z dne 21. 11. 2007 ter Odločbe št. OP RČV/3/1/20-0-MIZŠ o dodelitvi sredstev za program Po kreativni poti do praktičnega znanja« z dne 30. 10. 2013
javni razpis
za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme
1. Izvajalec javnega razpisa Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: sklad). Javni razpis se izvaja v okviru neposredne potrditve operacije – programa »Po kreativni poti do praktičnega znanja« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme. 2. Predmet javnega razpisa Namen javnega razpisa je z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov podpreti razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj študentov, in sicer z vključitvijo v projekte, ki se bodo izvajali v neposrednem partnerstvu visokošolskih zavodov z gospodarstvom. S pomočjo mentorjev iz izobraževalne in gospodarske sfere bodo študentje v okviru projektnih aktivnosti, ki bodo potekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev. Z javnim razpisom se bo prek projektov, ki bodo načrtovani v sodelovanju z gospodarstvom, spodbujal prenos znanja v gospodarstvo in s tem tudi usmerjalo gospodarstvo v razvoj, kar posledično vpliva na večjo prilagodljivost, učinkovitost ter konkurenčnost gospodarstva. Hkrati bodo visokošolski zavodi oziroma vključeni pedagoški mentorji s pridobljenimi praktičnimi izkušnjami posodabljali učne programe in na ta način prilagajali izobraževalni sistem potrebam gospodarstva. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje neposrednega sodelovanja dodiplomskih in podiplomskih študentov visokošolskega študija, visokošolskih zavodov ter gospodarstva. Rezultat je uspešna izvedba projekta ter pridobljene praktične izkušnje, znanja in kompetence, ki jih študentje pridobijo z vključitvijo v projekt. V okviru projekta se lahko razvijejo idejne rešitve oziroma izvedbene študije, analize, raziskave, ki potencialno vodijo do novega izdelka, storitve, inovacije oziroma k uvajanju novih ali izboljšanih delovnih procesov, novih pristopov pri delovanju podjetja, prilagajanju trgu in tržnim zahtevam ter drugo, kar prispeva k razreševanju aktualnih potreb gospodarstva. Cilj je podpreti najmanj 100 projektov, ki bodo neposredno naravnani na reševanje aktualnih potreb gospodarstva, in vključiti 800 dodiplomskih in podiplomskih študentov visokošolskega študija. 3. Pogoji za kandidiranje Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji, ki so na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije vpisani v razvid visokošolskih zavodov (v nadaljevanju: zavod). Posamezni prijavitelj (samostojni visokošolski zavod ali univerza) lahko odda le eno vlogo na javni razpis. Univerza lahko odda predlog za do 10 projektov za vsako fakulteto, umetniško akademijo in visoko strokovno šolo, ki je članica univerze. Samostojni visokošolski zavod lahko odda predlog za do 10 projektov. Vsak projekt mora vključevati sodelovanje ene gospodarske družbe oziroma samostojnega podjetnika posameznika (v nadaljevanju: podjetje). Podjetje lahko sodeluje z največ tremi različnimi zavodi in v največ treh projektih, kar potrjuje z izjavo o sodelovanju ter sprejemanju in izpolnjevanju pogojev javnega razpisa za vsak prijavljen projekt. Projekt mora vključevati najmanj 3 in največ 10 dodiplomskih in/ali podiplomskih študentov visokošolskega študija, pri čemer je lahko posamezni študent vključen le v en projekt. Prijavitelj je odgovoren za izbor sodelujočih v projektu v skladu z načeli transparentnosti in zagotavljanja enakopravne obravnave. Trajanje projekta (izvedba vseh aktivnosti, predvidenih v vsebinski zasnovi projekta v vlogi) je od treh mesecev do konca študijskega leta, ki se zaključi s 30. 9. 2014. Projekt mora vključevati: – sodelovanje vsaj enega pedagoškega mentorja ter – sodelovanje vsaj enega delovnega mentorja iz podjetja. Pogoji za pedagoškega mentorja: – na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS je že izvoljen v naziv visokošolskega učitelja/-ice; – v času izvajanja projekta mora biti zaposlen na visokošolskem zavodu. Pogoji za delovnega mentorja: – delovni mentor je strokovnjak, zaposlen v podjetju, ki sodeluje v projektu in katerega delovne naloge so povezane z vsebino projekta; – deluje na področju razvoja oziroma podobnih oblik načrtovanja dejavnosti in – ima vsaj 6/1 raven izobrazbe po Klasiusu. Pogoji za podjetje, pri katerem je zaposlen delovni mentor: – biti mora gospodarska družba ali samostojni podjetnik, posameznik, registriran po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11 in 100/11 – Skl. US 32/12, 57/12 in 44/13 – Odl. US) vpisan v Poslovni register Slovenije; – ne sme biti v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, v likvidacijskem postopku oziroma v postopku prenehanja samostojne dejavnosti ter – za namen izvajanja prijavljenega projekta ne sme prejeti sredstev iz drugih javnih virov (državnega ali lokalnega proračuna ali iz sredstev EU). Pogoji za študente: – v projekt vključeni študent mora biti v obdobju trajanja projekta vpisan v javno veljaven študijski program ter ne sme biti v delovnem razmerju, samozaposlen, prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetnik. V primeru kršitve navedenega pogoja, stroški študentu ne bodo povrnjeni. Če študent v obdobju trajanja projekta izgubi status študenta ali iz kakršnegakoli drugega razloga ne more sodelovati v projektnih aktivnostih, ni več upravičen do sofinanciranja v okviru projekta; – študenti, ki so že sofinancirani iz javnih sredstev prek projektov v okviru inovativne sheme za sofinanciranje doktorskega študija ali kot mladi raziskovalci ali kot mladi raziskovalci iz gospodarstva ipd. so lahko vključeni v projekte, vendar niso upravičeni do sofinanciranja in se ne upoštevajo pri številu vključenih študentov. 4. Merila za izbor prejemnikov sredstev, ki izpolnjujejo pogoje Komisija bo preverila formalno popolnost vlog. Kolikor bo vloga formalno popolna, vloge bo komisija ocenila vsak posamezni projekt na podlagi spodaj navedenih meril. 4.1. Izločitveno merilo: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Če je po tem merilu projekt ovrednoten z NE, komisija za javni razpis projekt izloči in ga ne ocenjuje po ostalih merilih. 4.2. Merila za izbor: Projekti, v okviru oddanih vlog, ki bodo izpolnjevali izločitveno merilo in pogoje za kandidiranje, bodo ocenjeni na osnovi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila so podrobneje obrazložena v razpisni dokumentaciji. Največje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezni projekt, je osemdeset točk. Izbran je lahko projekt, ki doseže najmanj petinštirideset točk. Komisija bo med projekte, ki so dosegli najmanj petinštirideset točk, razdelila sredstva glede na število doseženih točk po padajočem vrstnem redu v okviru posameznih skupin zavodov, ki so določene v 5. točki razpisa, do razdelitve celotnih razpoložljivih sredstev za javni razpis. Podrobnejši opis postopka izbora je naveden v 8. točki tega razpisa. 5. Višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis je 2.820.000,00 EUR. Javni razpis financirata Evropska unija in Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport. Prispevek Evropskega socialnega sklada je 85%, prispevek Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport je 15%. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Od skupne višine razpoložljivih sredstev bo z namenom enakomerne razporeditve sredstev glede na število diplomantov po visokošolskih zavodih v letu 2012 namenjeno za prijavitelja Univerza na Primorskem 170.000,00 EUR, za prijavitelja Univerza v Mariboru 674.000,00 EUR, za prijavitelja Univerza v Ljubljani 1.615.000,00 EUR ter za prijavitelje v okviru Univerze v Novi Gorici in iz drugih samostojnih visokošolskih zavodov v Republiki Sloveniji, ki so vpisani v razvid visokošolskih zavodov in izvajajo javno veljavne študijske programe, največ 361.000,00 EUR. Prijavitelj v okviru posameznega samostojnega visokošolskega zavoda ter Univerze v Novi Gorici lahko pridobi sredstva v višini največ 40.000,00 EUR. V primeru, da bodo po opravljenem postopku ocenjevanja sredstva, predvidena za posamezne univerze in samostojne zavode, ostala, se bodo le-ta prerazporedila v skladu s postopkom, opisanim v 8. točki razpisa. 6. Upravičeni stroški Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo na osnovi standardnega obsega stroškov na enoto, skladno s pravili Evropske kohezijske politike in Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013. Upravičeni stroški javnega razpisa so določeni v pavšalnem znesku in predstavljajo: – standardni strošek na enoto za koordiniranje in vodenje projekta na zavodu (enota je urna postavka); – standardni strošek na enoto za denarno spodbudo študentu (enota je urna postavka); – standardni strošek na enoto za sodelovanje delovnega mentorja iz gospodarstva (enota je urna postavka). Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport je dne 16. 10. 2013 sprejelo Metodologijo za določitev višine standardnega stroška na enoto za izvedbo programa »Po kreativni poti do praktičnega znanja«, št. 5440-20/2013/4. Na podlagi te metodologije so bili izračunani pavšalni zneski oziroma stroški izvajanja programa, in sicer: – za vodenje in koordiniranje projekta se zavodu povrnejo stroški na podlagi standardnega stroška na enoto (ura), ki znaša 13 EUR/uro, vendar največ 24 ur oziroma največ 310 EUR/mesec za posamezni projekt; – za sodelovanje delovnega mentorja iz gospodarstva se podjetju povrnejo stroški vključitve mentorja na podlagi standardnega stroška na enoto (ura), ki znaša 31 EUR/uro, vendar največ 10 ur oziroma 310 EUR/mesec; – za vključitev vsakega študenta v projektne aktivnosti se izplača denarna spodbuda na podlagi standardnega stroška na enoto (ura), ki znaša 9 EUR/uro, vendar največ 32 ur oziroma 290 EUR/mesec. Obdobje upravičenosti stroškov po tem javnem razpisu je od izdaje sklepa o sofinanciranju do najkasneje 30. 9. 2014. Upravičene stroške se uveljavlja z zahtevkom za sofinanciranje na podlagi obdobnih poročil, iz katerih so razvidne izvedene aktivnosti vključenih v projekt. Ob zaključku projekta je visokošolski zavod dolžan predložiti končno poročilo, ki bo vsebovalo poročilo o doseženih ciljih, skladno z načrtom v vsebinski zasnovi projekta v vlogi. Podrobnejšo vsebino poročanja in zahteve uveljavljanja upravičenih stroškov predpiše sklad v navodilih za izvajanje projektov. Dokazila za upravičenost stroškov operacije so: – trimesečno poročilo o izvedenih aktivnostih s strani prejemnikov sredstev (študent, zavod, podjetje); – končno poročilo o doseženih ciljih, ki so bili načrtovani v vsebinski zasnovi projekta v vlogi za sofinanciranje projekta; – partnerski sporazum zavoda s podjetjem in študenti o sodelovanju pri izvajanju projekta (v nadaljevanju: partnerski sporazum). Sklad z izbranim prijaviteljem sklene pogodbo o sofinanciranju izvajanja projektov (v nadaljevanju: pogodba). Na podlagi podpisane pogodbe prijavitelj sklene partnerske sporazume, s katerimi se urejajo medsebojni odnosi ter pravice in obveznosti med partnerji v zvezi z izvajanjem in sofinanciranjem projekta. Prijavitelj mora skladu predložiti partnerske sporazume v roku enega meseca od prejema pogodbe. Prijavitelj mora za projekte, ki se izvajajo v okviru tega programa, voditi ločeno računovodsko evidenco. 7. Način predložitve vloge in rok za oddajo Vloga mora biti v celoti izpolnjena in oddana na obrazcih, ki se nahajajo na spletni strani sklada, in mora vsebovati: – Prijavni obrazec; – Priloga št. 1: Podatki o projektu/ih na ravni samostojnega visokošolskega zavoda oziroma posameznega visokošolskega zavoda; ter – Priloga št. 2: Izjava podjetja o sodelovanju v projektu ter sprejemanju in izpolnjevanju pogojev javnega razpis. Rok za oddajo vloge je 16. 12. 2013. Prijavitelj lahko vlogo odda osebno v vložišču sklada ali jo pošlje po pošti na naslov: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Če prijavitelj pošlje vlogo priporočeno po pošti, se za dan prejema šteje dan oddaje na pošto. Če prijavitelj vloge ne pošlje priporočeno, se za dan prejema šteje dan prejema vloge na skladu. Prijavitelji lahko vloge vložijo tudi osebno v vložišču, in sicer vsak delovni dan v času uradnih ur (med 9. in 12. uro, v sredo med 9. in 12. uro ter med 14. in 16. uro), najpozneje na zadnji dan roka za oddajo vloge. Vloga je objavljena na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si. Prijavitelj mora vlogo izpolniti elektronsko neposredno na spletni strani sklada. Pri izpolnjevanju mora prijavitelj slediti sprotnim navodilom v obrazcu. Izpolnjen obrazec je treba poslati na sklad v tiskani obliki ter elektronsko na naslov: pkp@sklad-kadri.si, na način, kot je določen v obrazcu. Če prijavitelj vloge ne pošlje elektronsko neposredno preko spleta, mora vlogi, ki jo odda v papirni obliki, priložiti obrazec tudi na podatkovnem nosilcu (CD-ROM ali USB-ključ). Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici z vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga za JR »Po kreativni poti do praktičnega znanja«. Vloge morajo biti označene s polnim nazivom in naslovom prijavitelja. Vloge, ki ne bodo predložene v roku ali ne bodo ustrezno označene, bodo s sklepom zavržene. Sklad ne prevzema odgovornosti za vloge, poslane po pošti (poškodovana ali odprta ovojnica ipd.). Dopolnitev vloge naj bo oddana v zaprti ovojnici z vidno oznako: »Ne odpiraj – dopolnitev«. Dopolnitev vloge mora biti označena z nazivom prijavitelja. 8. Obravnava vlog, obveščanje o njihovi ustreznosti in izbor zavodov Odpiranje vlog se bo začelo predvidoma tretji delovni dan po roku za oddajo vlog, to je 19. 12. 2013, v prostorih Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Za odpiranje vlog je zadolžena komisija, imenovana s strani odgovorne osebe sklada. Odpiranje vlog je praviloma javno. Ne glede na prejšnjo poved lahko komisija odloči, da odpiranje ne bo javno, če je število prejetih vlog veliko. Komisija bo odprla samo v razpisanem roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice z vlogami, in sicer po vrstnem redu, kot so bile predložene. Podrobneje bo postopek ugotavljanja popolnosti vlog (formalna popolnost) opredeljen v razpisni dokumentaciji. Komisija bo v 8 dneh od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge ne bodo popolne. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji skladno s pozivom za dopolnitev ne bodo dopolnili oziroma jih bodo dopolnili le delno, bodo s sklepom zavržene ali delno ugodene. Sklad si pridržuje pravico, da v primeru nejasnosti prijavitelja pozove tudi k dodatnim pojasnilom. Komisija bo nato opravila strokovni pregled projektov v formalno popolnih vlogah ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, navedenih v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Preverjanje izpolnjevanja določenih razpisnih pogojev se lahko opravi tudi v fazi preverjanja formalne popolnosti vlog, če to pripomore k ekonomičnosti izvedbe postopka. V primeru, da razpoložljiva finančna sredstva po posameznih skupinah, določenih v točki 5 tega razpisa ne omogočajo sprejetja vseh projektov v oddanih vlogah, se obravnavajo in sprejmejo projekti po naslednjem postopku: 1. po vrstnem redu glede na število doseženih točk pri merilih; 2. glede na število vključenih študentov in nato 3. z žrebom. V primeru, da bo sklad o izbiri vlog odločil z žrebom, bo postopek objavljen na spletni strani sklada vsaj en dan pred izvedbo. V primeru, da v kateri od določenih skupin po končanem odpiranju in rangiranju vseh projektov ostanejo nedodeljena sredstva, se le-ta razporedijo na naslednji način: 1. neizbrane projekte iz vseh skupin, ki so dosegli prag najmanj petinštirideset točk, se ponovno rangira glede na doseženo število točk pri merilih; 2. sredstva se dodelijo prijaviteljem za projekte, in sicer po vrstnem redu glede na število doseženih točk pri merilih; 3. v primeru, da bo več projektov z enakim številom točk, se bo upoštevalo število vključenih študentov (prednost ima projekt z več vključenimi študenti); 4. v primeru, da bo število točk tudi po izvedbi zgornjih ocenjevalnih in razvrstitvenih postopkov še vedno enako, bo sklad o izbiri projektov odločil z žrebom, katerega postopek bo objavljen na spletni strani sklada vsaj en dan pred izvedbo. Vse informacije, navedene v vlogi, s katero se prijavitelj prijavlja na razpis, morajo biti resnične in morajo ustrezati dejanskemu stanju. Če se izkaže, da je prijavitelj v predloženi vlogi navajal neresnične podatke, posredoval lažne, napačne ali netočne podatke v zvezi z izvajanjem po pogodbi o sofinanciranju določenih obveznosti ter podpis lažne izjave o izpolnjevanju pogojev, je to lahko razlog, da sklad delno ali v celoti prekine pogodbo. Prijavitelju se lahko onemogoči sodelovanje na javnih razpisih sklada za obdobje 5 let. Prijavitelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najpozneje v 60 dneh od odpiranja vlog. O dodelitvi sredstev bo s sklepom odločil predstojnik sklada na osnovi predloga komisije, ki vlogo oceni po objavljenih merilih. Pritožba zoper sklep o odločitvi glede dodelitve sredstev se vloži pri Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, in sicer v 8 dneh od prejema sklepa. V pritožbi je treba natančno opredeliti razloge za pritožbo. Merila za ocenjevanje vlog ne smejo biti predmet pritožbe. O pritožbi zoper sklep odloča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Sklad bo z izbranimi prijavitelji sklenil pogodbe o dodelitvi sredstev za izvajanje projektov. V primeru, da se prijavitelj v 8 dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev in se le-ta ponudijo prijaviteljem za naslednje najvišje uvrščene projekte, ki so ostali neizbrani, glede na doseženo število točk. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja. Podatki o izbranih prijaviteljih (ime subjekta) in višini sofinanciranja bodo objavljeni na spletni strani sklada. 9. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisno dokumentacijo lahko do preteka roka za prijavo dobite po predhodnem dogovoru s Sabino Rajšelj (tel. 01/43-45-891, e-poštni naslov: sabina.rajselj@sklad-kadri.si), v času uradnih ur, v vložišču sklada in na spletni strani: http://www.sklad-kadri.si. Uradne ure so vsak dan med 9. in 12. uro, v sredo med 9. in 12. uro ter med 14. in 16. uro. Zavod, ki v zvezi z razpisno dokumentacijo želi prejeti dodatno pojasnilo, povezano s pripravo vloge, mora zanj zaprositi na naslov: sabina.rajselj@sklad-kadri.si. Odgovore na morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih oziroma vprašanjih bo sklad objavil na svoji spletni strani najpozneje v 5 dneh od prejema vprašanja. 10. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o programu: prijavitelj je dolžan vso dokumentacijo o programu hraniti najmanj do 31. 12. 2020. 11. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije Zavod in podjetje sta dolžna omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem programa, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor izvajajo sklad, posredniško telo, organ upravljanja, organ za potrjevanje, revizijski organ in drugi nadzorni organi, vključeni v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa operativnega programa ter njihovih pooblaščencev, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta. Zavod in podjetje sta nadzornim organom dolžna predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega programa. V primeru preverjanja na kraju samem, o katerem je prijavitelj predhodno pisno obveščen, prijavitelj omogoči vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem programa. V izjemnih primerih se lahko opravijo tudi nenajavljena preverjanja na kraju samem. 12. Zahteve glede informiranja in obveščanja: prijavitelj je pri izvajanju programa dolžan izpolnjevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti skladno z 8. in 9. členom Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006/ES in Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, ki so objavljena na: http://www.eu-skladi.si. 13. Zagotavljanje enakih možnosti: zavod je dolžan zagotoviti enakost med spoloma in preprečiti vsakršno diskriminacijo v skladu z zakonodajo, ki ureja področje zagotavljanja enakih možnosti, in 16. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006. 14. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Varstvo osebnih podatkov se zagotovi v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe (ES) št. 1828/2006. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Le-ta se lahko nanaša na posamezni podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Podatke, navedene v vlogi, ki niso del poslovne skrivnosti, lahko sklad, posredniško telo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma sezname in analize. Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o programu in prejemniku sredstev v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Prijavitelj se zavezuje varovati osebne podatke in poslovne skrivnosti, pridobljene v času izvajanja programa, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo in 33/11) in 37. členom Uredbe (ES) št. 1828/2006. 15. Posledice ugotovitve dvojnega financiranja posameznega programa Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, prijavitelj ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo sklad, posredniško telo ali katerikoli drug nadzorni organ ugotovil, da je prijavitelj prejel ali so mu bila odobrena sredstva za stroške programa iz drugih virov financiranja, lahko razdre pogodbo, prijavitelj pa bo dolžan skladu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije