Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

Št. 35020-0005/2013-10 Ob-4149/13 , Stran 3105
Št. 35020-0005/2013-10 Ob-4149/13
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10) in Sklepa župana Občine Dol pri Ljubljani št. 35020-0005/2013, z dne 4. 11. 2013, Občina Dol pri Ljubljani s sedežem v Dolu pri Ljubljani 1, objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo komunalno neopremljenih zemljišč v Dolu pri Ljubljani
1. Predmet prodaje Predmet prodaje sta komunalno neopremljeni zemljišči namenjeni površinam za stanovanja in spremljajoče dejavnosti, ki obsegata sledeče parcele: – parc.št. 356/2, njiva, v izmeri 486,00 m2, k.o. Dol pri Ljubljani, ID znak 1761-356/2-0, – parc.št. 356/3, njiva, v izmeri 592,00 m2, k.o. Dol pri Ljubljani, ID znak 1761-356/3-0. Parcela št. 356/2, k.o. Dol pri Ljubljani se nahaja v območju stavbnih zemljišč BS 9/3. Investitor je pri izdelavi projektne dokumentacije dolžan upoštevati določila občinskih predpisov, ki urejajo področje prostora. Parcela št. 356/3, k.o. Dol pri Ljubljani se nahaja v območju stavbnih zemljišč BS 9/3. Investitor je pri izdelavi projektne dokumentacije dolžan upoštevati določila občinskih predpisov, ki urejajo področje prostora. Parceli se prodajata izključno skupaj kot celota. 2. Cenitev zemljišča Najnižja cena komunalno neopremljenega zemljišča, parc.št. 356/2, k.o. Dol pri Ljubljani, ki je predmet prodaje, v skupni izmeri 486,00 m2, znaša 34.000,00 EUR rez vračunanega 22% DDV. Najnižja cena komunalno neopremljenega zemljišča, parc. št. 356/3, k.o. Dol pri Ljubljani, ki je predmet prodaje, v skupni izmeri 592,00 m2, znaša 41.400,00 EUR brez vračunanega 22% DDV. 3. Roki za zbiranje ponudb Interesenti naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici v 15 dneh od objave v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, s pripisom »Ne odpiraj! Za javni razpis za nakup zemljišča v Dolu pri Ljubljani«. Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. 4. Ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku, – naslov in sedež ponudnika, – podatke o odgovorni osebi, – matično številko, – davčno številko, – pooblaščeni podpisnik pogodbe, – izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od zadnjega dne, določenega za vložitev ponudbe, – višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od cene v tem razpisu (v nasprotnem primeru bo komisija ponudbo izničila), – podpisana izjava, iz katere je razvidno, da se ponudnik strinja z razpisnimi pogoji, – opis nameravane gradnje. 5. Varščina: ponudbi za parc. št. 356/2 in 356/3, obe k.o. Dol pri Ljubljani, v skupni izmeri 1078 m2, je treba priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša 7.540,00 EUR. 6. Odpiranje ponudb Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi Občine Dol pri Ljubljani, tretji delovni dan po preteku roka za oddajo ponudbe, s pričetkom ob 12. uri. Predstavniki ponudnikov ali zastopniki se morajo pri odpiranju ponudb izkazati s pisnim pooblastilom. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija imenovana s strani župana. 7. Merila Kot najugodnejša ponudba bo merilo: cena. V primeru, da so ponujene cene izenačene pa bo izbran tisti, ki bo ponudil še druge dodatne ugodnosti. 8. Način prodaje Nepremičnina je naprodaj po načelu videno–kupljeno. Drugi pogoji – Vsak ponudnik mora plačati varščino za posamezno parcelo, ki je napisana v 5. točki razpisa in jo je potrebno nakazati na račun št.: 01222-0100000473, do dneva izteka roka za zbiranje ponudb. Neuspelemu ponudniku bo le-ta vrnjena v 8 dneh po izbiri komisije brez obresti. – Ponudnik lahko ponudbo za nakup zemljišča umakne. V primeru umika se varščina ne vrne. – V primeru, da komisija oceni, da so kriteriji izpolnjeni tako, da izmed ponudb ne more izbrati najugodnejšega, lahko pozove ponudnike, da ponudbo dopolnijo. – O izbiri najugodnejšega ponudnika, komisija v 15 dneh od dneva o izbiri obvesti vse ponudnike. – Izbrani ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo v 15 dneh od dneva prejema pisnega obvestila o izbiri. V primeru, da v tem roku ponudnik pogodbo ne sklene, se šteje, da je od ponudbe odstopil in se plačane varščine ne vrne. – Občina Dol pri Ljubljani si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb ne izbere nobenega izmed ponudnikov in vsem brezobrestno vrne varščino v 8 dneh od odločitve. – Vse stroške v zvezi s to pogodbo plača kupec. – Kupec je dolžan celotni znesek kupnine skupaj z DDV plačati skladno s pogoji ponudbe na TRR:01222-0100000473, odprt pri Banki Slovenije, v osmih dneh po podpisu pogodbe. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo razveljavitev pogodbe, brez vračila varščine. – Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne kupnine. – Kontaktna oseba je Nataša Gostinčar, na tel. 01/530-32-46, elektronski naslov: natasa.gostincar@dol.si.
Občina Dol pri Ljubljani