Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

3420. Odlok o subvencioniranju gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šentjur, stran 10313.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu z 32. členom Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Šentjur (Uradni list RS, št. 46/08) ter Operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Šentjur, ki je bil sprejet 16. 10. 2012 je Občinski svet Občine Šentjur na 20. redni seji dne 22. 10. 2013 sprejel
O D L O K
o subvencioniranju gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šentjur
1. člen
(1) Predmet tega odloka je subvencioniranje dela stroškov gradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) za čiščenje komunalnih odpadnih voda iz stanovanjskih stavb.
(2) Občina zagotavlja proračunska sredstva skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Šentjur, ki je bil sprejet 16. oktobra 2012 (v nadaljevanju: operativni program), za namen subvencioniranja gradnje malih (individualnih ali skupnih) čistilnih naprav velikosti do 50 populacijskih enot na poselitvenih območjih. Populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je enota za obremenjevanje vode, izražena v BPK(5). Za uporabo tega odloka je PE uporabljena kot enota za obremenjevanje vode, ki približno ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan. Ena PE je enaka 60 g BPK(5)/dan.
2. člen
(1) Skupna višina sredstev, namenjenih subvencioniranju gradnje MKČN, se določi s proračunom občine za tekoče leto.
(2) Višina subvencije znaša 500,00 EUR za posamezno stanovanjsko stavbo.
(3) V primeru čiščenja odpadnih voda iz dveh ali več stanovanjskih stavb z eno MKČN znaša subvencija za vsako posamezno stanovanjsko stavbo 500,00 EUR, vendar ne več kot znaša nabavna vrednost MKČN z DDV.
3. člen
(1) Do subvencije je upravičena fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Občini Šentjur in je lastnik, solastnik ali skupni lastnik stanovanjske stavbe, ki stoji na območju Občine Šentjur, kjer po operativnem programu ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja. Upravičenec je do subvencije upravičen samo enkrat za posamezno stanovanjsko stavbo, ne glede na to, ali je vlogo podal sam, kot udeleženec pri gradnji skupne MKČN ali pa je bil udeležen kot solastnik.
(2) Do subvencije ni upravičena fizična oseba, ki ustreza pogojem iz prejšnjega odstavka in je lastnik ali investitor gradnje stanovanjske stavbe, za katero je že izdano gradbeno dovoljenje in je z njim predvidena gradnja MKČN ali priključitev na javno kanalizacijsko omrežje.
(3) Subvencija se lahko izjemoma odobri lastniku stavbe na območju, kjer je javno kanalizacijsko omrežje že zgrajeno ali pa je gradnja načrtovana, priključitev nanj pa ni tehnično možna ali ekonomsko upravičena, kar mora predhodno potrditi izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini.
(4) Prednost pri obravnavi in dodelitvi subvencije imajo v naslednjem vrstnem redu:
1. vlagatelji, katerih stanovanjski objekti se nahajajo na vodovarstvenih območjih,
2. vlagatelji, ki so vključeni v gradnjo skupnih MKČN.
4. člen
(1) Upravičenec iz 3. člena tega odloka mora imeti za stanovanjsko stavbo, za katero se ureja odvajanje in čiščenje odpadnih voda z MKČN, ustrezno gradbeno dovoljenje.
(2) Sofinanciranje bo odobreno za MKČN, ki ima pridobljeno izjavo o skladnosti s standardi iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10) in je izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov. Seznam MKČN, ki ustrezajo tem pogojem, objavlja Zbornica komunalnega gospodarstva, upravičenec pa je zavezan ustreznost izkazati s certifikatom.
(3) V primeru gradnje skupne MKČN morajo upravičenci razpolagati z zemljiščem za postavitev MKČN in vlogi priložiti podpisan in notarsko overjen medsebojni dogovor vseh uporabnikov o gradnji, uporabi, vzdrževanju in kasnejšem monitoringu MKČN, s katerim morajo določiti osebo, ki bo zadolžena za njeno upravljanje in poročanje. Medsebojni dogovor mora vsebovati tudi ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo.
(4) Gradnja MKČN s strani investitorja, ki želi uveljavljati subvencijo po tem odloku, ne sme biti izvedena pred objavo javnega razpisa.
5. člen
(1) Občina lahko v tekočem letu objavi enega ali več javnih razpisov, s katerimi lahko določa ožji krog upravičencev, glede na prioritete, določene z operativnim programom. Z javnim razpisom se določijo tudi roki in ostali pogoji razpisa.
(2) Odločanje o upravičenosti do subvencije se presoja na podlagi in skladu z razpisom po pravilih splošnega upravnega postopka. Vloge se obravnavajo in subvencije odobrijo po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, ob upoštevanju prednosti upravičencev iz četrtega odstavka 3. člena tega odloka. Sredstva se dodelijo do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.
(3) Upravičenec, ki je podal popolno vlogo v tekočem letu in zaradi porabe sredstev ni prejel subvencije, ima ob ponovni prijavi na razpis prednost v vrstnem redu na podlagi datuma prispelih popolnih vlog in ob upoštevanju prednosti upravičencev iz četrtega odstavka 3. člena tega odloka.
6. člen
(1) Upravičenec v namen izplačila subvencije posreduje zahtevek po izgradnji MKČN v skladu s pogoji posameznega razpisa, vendar najkasneje do 15. novembra tekočega koledarskega leta.
(2) Pred izplačilom subvencije bo strokovna oseba ali organizacija, ki jo bo določil pristojni organ občinske uprave, preverila ustreznost zgrajene MKČN glede na področno zakonodajo in zahteve tega odloka.
(3) V primeru neizpolnjevanja pogojev iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena, upravičenec do izplačila subvencije ni upravičen.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2013(260)
Šentjur, dne 22. oktobra 2013
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost