Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

3428. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Grosupeljščica 2, stran 10326.

Na podlagi 57.–61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 35/12 – Sklep US v nadaljevanju: ZPNačrt), 70/08 – ZVO-1B, 43/11 – ZKZ-C, ter na podlagi 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je župan Občine Grosuplje dne 13. 11. 2013 sprejel
S K L E P
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Grosupeljščica 2
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) Globalne vremenske spremembe in nevarne poplave se v zadnjem obdobju vrstijo že skoraj vsako leto, kar je dovolj resno opozorilo, da je območje vodotoka Grosupeljščice potrebno protipoplavno urediti.
(2) Izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta Grosupeljščica 2 (v nadaljevanju: OPPN) posega že v leto 2006. Na osnovi takratnega občinskega prostorskega plana Občine Grosuplje je bilo predmetno območje opredeljeno kot Občinski lokacijski načrt Vodna pot (v nadaljevanju: OLN) za ureditve športno-rekreacijskih in zelenih površin. Za OLN je bilo na podlagi programa priprave (2006) izdelano gradivo na katerega so bile pridobljene smernice in strokovne podlage (Topos d.o.o. 2007) ter začet postopek celovite presoje vplivov na okolje Oikos d.o.o. (2007). Z namenom končne ureditve tega problema je bil v letu 2008 izdelan idejni projekt ureditve vodotoka Grosupeljščice (MOP, Dunajska 48, Ljubljana) na delu, kjer ta poteka skozi naselje – Idejni projekt Ureditev Grosupeljščice skozi Grosuplje, od železniške proge do AC, v katerem so opredeljeni vsi ukrepi vzdolž celotnega poteka Vodne poti.
(3) Glavni razlog za pripravo OPPN je tako protipoplavna ureditev območja, hkrati pa potreba po urejenih zelenih površinah kot obvodnega parka v smislu ureditve sprehajalnih poti s postavitvijo urbane opreme.
2. člen
(okvirno območje OPPN)
Območje OPPN, v velikosti cca 13 ha, poteka vzdolž vzhodnega dela mesta Grosuplje in zajema severni del potoka Grosupeljščica, in sicer od AC, Jerove vasi do stanovanjskega območja (Bevkova cesta) na jugu.
3. člen
(planska podlaga za OPPN)
Območje predvidenega OPPN je določeno v Občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13), in sicer kot površine namenjene za zelene površine – parki (ZP), površine na severu so namenjene gozdnemu zemljišču (G) in druga kmetijska zemljišča (K2) V območje OPPN so zajete sledeče ureditvene enote; G: GR 79; K2: GR 163, GR 164; ZP: GR 271, GR 275.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) OPPN se bo izdelal na podlagi obstoječih strokovnih podlag, ki so bile izdelane v postopku priprave OPN in ostalih občinskih prostorskih aktov, le-te pa se lahko dopolnijo na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so glede na vrsto načrtovane prostorske ureditve in značilnost prostora relevantne za OPPN.
(2) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje poplavne nevarnosti se načrtujejo na podlagi strokovnih podlag, ki so priloga OPN. Strokovne podlage so bile izdelane za naslednja območja:
– območje zadrževalnika Veliki Potok in vodotoka Grosupeljščica: Analiza poplavnosti v Občini Grosuplje (od zadrževalnika Veliki Potok do žel. proge), izdelovalec Inštitut za vode RS, Hajdrihova 28c Ljubljana, št. projekta II/4/1/1, št. načrta C-1396, Analiza poplavnosti v Občini Grosuplje za potrebe OPN (omilitveni ukrepi) – dopolnitev, št. projekta C59a-ŠNS/10, Ljubljana, junij 2012, Izdelovalec IS projekt d.o.o., Pot za Brdom 102, Ljubljana, Hidrološke osnove in hidrološko hidravlične analize, Izvrednotenje hidroloških osnov za potrebe upravljanja z vodami št. projekta VI/1/1, Del objekta: Hidrološko hidravlična preverba načrtovanega zadrževalnika Veliki Potok, izdelovalec Inštitut za vode RS, Hajdrihova 28c, Ljubljana, št. projekta C-1387;
– območje suhega zadrževalnika Bičje: Hidrološko hidravlična presoja vodnega režima Bičja v sklopu priprave DPN za nadvoz čez žel. progo s priključkom na regionalno cesto R3 646 in priključkoma na Kadunčevo in Industrijsko cesto v Grosupljem, št. projekta 032-5a-11 in Hidrološko hidravlična presoja vodnega režima Sevnik, Globošček in zgornjega dela Bičja, št. projekta 032-5b-11 (oba elaborata je izdelal Urbania d.o.o., Ulica Janeza Pavla II/3, Ljubljana);
– preostali del občine: Analiza poplavnosti v Občini Grosuplje za potrebe OPN – obstoječe stanje, št. projekta C58-­ŠNS/10 in Analiza poplavnosti v Občini Grosuplje za potrebe OPN – predvidena ureditev, št. projekta C59-ŠNS/10 (obe izdelal IS projekt d.o.o., Pot za Brdom 102, Ljubljana) ter Hidrologija za potrebe OPN Občine Grosuplje, Izdelovalec Inženiring za vode d.o.o., Pot za Brdom 102, Ljubljana, št. projekta C53-ŠNS/10.
5. člen
(roki za pripravo OPPN)
Postopek priprave in sprejemanja OPPN bo potekal skladno z določili 57., 85., 60. in 61. člena ZPnačrt. Roki se zaradi nepredvidenih zahtev in pogojev udeležencev v postopku na katere občina nima vpliva lahko spremenijo.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti)
(1) Za OPPN se pridobijo smernice in mnenja naslednjih nosilcev urejanja prostora:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Sektor za vode, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, področje voda;
4. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Območje Srednje Save, Einspilerjeva 6, 1000 Ljubljana, področje voda;
5. Ministrstvo kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Vojkova 1c, 1000 Ljubljana, področje narave;
6. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, Ljubljana; področje kulture;
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana; področje kulture;
8. Dars d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, področje avtocestnega omrežja;
9. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana, področje narave;
10. Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, vodovod;
11. Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, kanalizacija;
12. Javno komunalno podjetje Grosuplje,d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, odpadki;
13. Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, toplota;
14. Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana;
15. Telekom Slovenije d.d., Stegne 19, 1000 Ljubljana;
16. Zavod ta gozdove, OE Ljubljana, Tržaška 2, 1000 Ljubljana, področje gozdov;
17. Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61 a, 1211 Ljubljana - Šmartno;
18. Občina Grosuplje, Urad za komunalno infrastrukturo, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje.
Drugi udeleženci:
19. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, področje varstva okolja.
(2) Če se v postopku OPPN ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi njihove smernice in mnenja.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 58. členom ZPNačrt-a podati smernice in mnenja v 30 dneh od prejema vloge. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic in mnenj, se bo v skladu z ZPNačrt-a štelo, da jih nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Občina bo skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za pripravo OPPN in strokovnih podlag zagotovi pobudnik (Občina Grosuplje).
8. člen
(prenehanje veljavnosti, objava in začetek veljavnosti)
Z dnem objave tega sklepa prenehajo veljati:
– Program priprave za občinski lokacijski načrt Vodna pot (OLN), Uradni list RS, št. 102/06.
Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Posreduje se ga pristojnemu ministrstvu in objavi na spletni strani Občine Grosuplje: www.grosuplje.si/občina Grosuplje/prostorski dokumenti.
Št. 3505-2/2006
Grosuplje, dne 13. novembra 2013
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost