Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

3393. Pravilnik o povračilu potnih stroškov vabljenim osebam, stran 10253.

Na podlagi osmega odstavka 35. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o povračilu potnih stroškov vabljenim osebam
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja postopek povračila in odmere potnih stroškov, ki pripadajo osebam, vabljenim v uradne prostore (v nadaljnjem besedilu: vabljena oseba) na podlagi 35. in 37. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13).
2. člen
(potni stroški)
(1) Potni stroški obsegajo stroške za prevoz z najcenejšim javnim prevoznim sredstvom. Za javna prevozna sredstva se po tem pravilniku štejejo vlak, avtobus, ladja in letalo.
(2) Če na poti ali delu poti javno prevozno sredstvo ne vozi, se vabljeni osebi povrnejo stroški za prevožene kilometre z lastnim prevoznim sredstvom.
(3) Potni stroški iz prvega in drugega odstavka tega člena (v nadaljnjem besedilu: potni stroški) obsegajo izdatke za potovanje od dejanskega bivališča, do kraja, kjer je z vabljeno osebo opravljen postopek, in za njeno vrnitev.
3. člen
(zahtevek za povračilo)
(1) Potni stroški se odmerijo in povrnejo na zahtevo vabljene osebe.
(2) Policist mora vabljeno osebo opozoriti na pravico do povračila potnih stroškov.
(3) Policist opozorilo in izjavo vabljene osebe v zvezi z zahtevkom za povračilo potnih stroškov vpiše v pisni dokument, ki ga sestavi v zvezi s postopkom z vabljeno osebo (zapisnik, uradni zaznamek).
(4) Policijska enota, katere policist je vabil osebo, zahtevek za povračilo potnih stroškov takoj pošlje organizacijski enoti, pristojni za finančno poslovanje, ki poskrbi za izplačilo upravičencu. Obrazec zahtevka je določen v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(odmera potnih stroškov)
(1) Potni stroški se povrnejo za potovanje po najkrajši poti.
(2) Potni stroški se povrnejo v višini dejanskih izdatkov za potovanje z javnim prevoznim sredstvom.
(3) Višina potnih stroškov se ugotavlja in določi na podlagi vozovnice, veljavnih cenikov ali izjave vabljene osebe.
(4) Povrnitev potnih stroškov za prevožene kilometre se obračuna v višini, ki za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela velja za javne uslužbence.
5. člen
(potni stroški spremljevalca)
(1) Če vabljena oseba zaradi bolezni, starosti ali invalidnosti potrebuje spremljevalca, se stroški, v obsegu in na način, določen s tem pravilnikom, povrnejo tudi spremljevalcu.
(2) Določba prejšnjega odstavka velja tudi za spremljevalca vabljenega otroka ali mladoletnika.
6. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o povračilu potnih stroškov vabljenim osebam (Uradni list RS, št. 79/06 in 15/13 – ZNPPol).
7. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije.
Št. 007-278/2013
Ljubljana, dne 4. novembra 2013
EVA 2013-1711-0042
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve