Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

Št. 35020-0005/2013-10 Ob-4150/13 , Stran 3106
Št. 35020-0005/2013-10 Ob-4150/13
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10) in Sklepa župana Občine Dol pri Ljubljani št. 35020-0005/2013, z dne 4. 11. 2013, Občina Dol pri Ljubljani s sedežem v Dolu pri Ljubljani 1, objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo komunalno neopremljenih zemljišč v Dolu pri Ljubljani
1. Predmet prodaje Predmet prodaje je komunalno neopremljeno zemljišče, namenjeno površinam za stanovanja in spremljajoče dejavnosti, ki obsega sledeče parcele: – parc.št. 98/2, njiva, v izmeri 490,00 m2, k.o. Dol pri Ljubljani, ID znak 1761-98/2-0. Parcela št. 98/2, k.o. Dol pri Ljubljani se nahaja v območju stavbnih zemljišč BS 9/3. Investitor je pri izdelavi projektne dokumentacije dolžan upoštevati določila občinskih predpisov, ki urejajo področje prostora. 2. Cenitev zemljišča Najnižja cena komunalno neopremljenega zemljišča, parc. št. 98/2, k.o. Dol pri Ljubljani, ki je predmet prodaje, v skupni izmeri 490,00 m2, znaša 27.900,00 EUR brez vračunanega 22% DDV. 3. Roki za zbiranje ponudb Interesenti naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici v 15 dneh od objave v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, s pripisom »Ne odpiraj! Za javni razpis za nakup zemljišča v Dolu pri Ljubljani«. Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. 4. Ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku, – naslov in sedež ponudnika, – podatke o odgovorni osebi, – matično številko, – davčno številko, – pooblaščeni podpisnik pogodbe, – izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od zadnjega dne, določenega za vložitev ponudbe, – višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od cene v tem razpisu (v nasprotnem primeru bo komisija ponudbo izničila), – podpisana izjava, iz katere je razvidno, da se ponudnik strinja z razpisnimi pogoji, – opis nameravane gradnje. 5. Varščina: ponudbi za parc. št. 98/2, k.o. Dol pri Ljubljani, v izmeri 490 m2 je treba priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša 2.790,00 EUR. 6. Odpiranje ponudb Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi Občine Dol pri Ljubljani, tretji delovni dan po preteku roka za oddajo ponudbe, s pričetkom ob 12. uri. Predstavniki ponudnikov ali zastopniki se morajo pri odpiranju ponudb izkazati s pisnim pooblastilom. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija imenovana s strani župana. 7. Merila Kot najugodnejša ponudba bo merilo: cena. V primeru, da so ponujene cene izenačene pa bo izbran tisti, ki bo ponudil še druge dodatne ugodnosti. 8. Način prodaje Nepremičnina je naprodaj po načelu videno–kupljeno. Drugi pogoji – Vsak ponudnik mora plačati varščino za posamezno parcelo, ki je napisana v 5. točki razpisa in jo je potrebno nakazati na račun št.: 01222-0100000473, do dneva izteka roka za zbiranje ponudb. Neuspelemu ponudniku bo le-ta vrnjena v 8 dneh po izbiri komisije brez obresti. – Ponudnik lahko ponudbo za nakup zemljišča umakne. V primeru umika se varščina ne vrne. – V primeru, da komisija oceni, da so kriteriji izpolnjeni tako, da izmed ponudb ne more izbrati najugodnejšega, lahko pozove ponudnike, da ponudbo dopolnijo. – O izbiri najugodnejšega ponudnika, komisija v 15 dneh od dneva o izbiri obvesti vse ponudnike. – Izbrani ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo v 15 dneh od dneva prejema pisnega obvestila o izbiri. V primeru, da v tem roku ponudnik pogodbo ne sklene, se šteje, da je od ponudbe odstopil in se plačane varščine ne vrne. – Občina Dol pri Ljubljani si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb ne izbere nobenega izmed ponudnikov in vsem brezobrestno vrne varščino v 8 dneh od odločitve. – Vse stroške v zvezi s to pogodbo plača kupec. – Kupec je dolžan celotni znesek kupnine skupaj z DDV plačati skladno s pogoji ponudbe na TRR: 01222-0100000473, odprt pri Banki Slovenije, v osmih dneh po podpisu pogodbe. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo razveljavitev pogodbe, brez vračila varščine. – Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne kupnine. – Kontaktna oseba je Nataša Gostinčar Petre, na tel. 01/530-32-46, elektronski naslov: natasa.gostincar@dol.si.
Občina Dol pri Ljubljani