Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

3394. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o varovanih območjih in izvajanju uradnih sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih, stran 10255.

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena in četrtega odstavka 13. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/10) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o varovanih območjih in izvajanju uradnih sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih
1. člen
V Pravilniku o varovanih območjih in izvajanju uradnih sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih (Uradni list RS, št. 91/03, 82/05 in 85/10) se v 1. členu tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Uredbo Komisije (ES) št. 690/2008 z dne 4. julija 2008 o priznavanju varovanih območij v Skupnosti, izpostavljenih posebni nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin (Prenovitev) (UL L št. 193 z dne 22. 7. 2008, str. 1), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 355/2012 z dne 24. aprila 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 690/2008 o priznavanju varovanih območij v Skupnosti, izpostavljenih posebni nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin (UL L št. 113 z dne 25. 4. 2012, str. 2), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 690/2008/ES)«.
2. člen
V 2. členu se v drugi alineji besedilo »Fitosanitarni upravi Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin«.
3. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(izvajalci posebnega nadzora)
Posebni nadzor nad škodljivimi organizmi izvajajo poleg uprave tudi nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb, ki lahko v okviru izvajanja posebnega nadzora jemljejo vzorce rastlin, rastlinskih proizvodov in rastnih substratov.«.
4. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(programi posebnih nadzorov)
(1) Vrsto posebnega nadzora in škodljive organizme, za katere se izvaja posebni nadzor, vsako leto določi predstojnik uprave z letnim programom posebnih nadzorov, ki ga pripravi uprava.
(2) Posamezen program posebnega nadzora določa zlasti:
– škodljivi organizem,
– koordinatorja posebnega nadzora,
– izvajalce posebnega nadzora,
– kraj, način in čas pregledov ter zbiranja vzorcev za ugotavljanje zdravstvenega stanja rastlin glede na nevarnost škodljivega organizma, laboratorijske analize in biologijo škodljivega organizma,
– kraj in obseg razširjenosti okužbe.«.
5. člen
V prvem odstavku 16. člena se besedilo »sistematične raziskave« nadomesti z besedilom »posebnega nadzora«.
6. člen
V prvem odstavku 18. člena se za besedilom »v okviru« doda besedilo »posebnega nadzora in«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-333/2013
Ljubljana, dne 7. novembra 2013
EVA 2013-2330-0098
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost