Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

3416. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 7.3 – 454), stran 10310.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1, 53/10), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 28. seji dne 29. 10. 2013 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 7.3 – 454)
(1) S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zem­ljišču s parc. št. 1107/0, k.o. 861 – Dobrava pri Šmartnem (ID 5344248) v izmeri 141 m2.
(2) Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj Gradec.
(3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-27/2013
zveza spis št. 478-66/2013
Slovenj Gradec, dne 30. oktobra 2013
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.