Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

3413. Pravilnik o denarni pomoči tistim udeležencem socialno-varstvenih programov, ki niso upravičeni do kakršnih koli drugih zakonsko opredeljenih možnosti za povračilo stroškov prevoza in prehrane, stran 10309.

Na podlagi 21., 21.a, 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) ter 7. in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1, 53/10) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 28. redni seji sprejel
P R A V I L N I K
o denarni pomoči tistim udeležencem socialno-varstvenih programov, ki niso upravičeni do kakršnih koli drugih zakonsko opredeljenih možnosti za povračilo stroškov prevoza in prehrane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
(Vsebina pravilnika)
1. člen
Ta pravilnik določa:
– upravičence do denarne pomoči v zvezi s povračilom stroškov prevoza in prehrane v času njihove vključitve v socialno-varstveni program,
– višina in način dodeljevanja denarne pomoči v zvezi s povračilom stroškov prevoza in prehrane za tiste udeležence socialno-varstvenih programov, ki niso upravičeni do kakršnih koli drugih zakonsko opredeljenih možnosti za povračilo teh stroškov,
– postopek za uveljavljanje pravice do denarne pomoči v zvezi s povračilom stroškov prevoza in prehrane za tiste udeležence socialno-varstvenih programov, ki niso upravičeni do kakršnih koli drugih zakonsko opredeljenih možnosti za povračilo teh stroškov,
– prehodne in končne določbe.
2. člen
V tem pravilniku zapisani izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljani kot nevtralni za moške in ženske.
(Upravičenec)
3. člen
Upravičenec do denarne pomoči v zvezi s povračilom stroškov prevoza in prehrane po tem pravilniku je tista oseba, za katero velja, da:
– je občan Mestne občine Slovenj Gradec, s stalnim prebivališčem v Mestni občini Slovenj Gradec,
– je duševno ali telesno prizadeta oseba, ki potrebuje pomoč druge osebe za samostojno življenje in delo, kar dokazuje z ustrezno odločbo pristojnega organa,
– in je vključena v kakršno koli obliko socialno-varstvenega programa, za katero velja, da ne obstaja zakonske možnosti za to, da bi dobila povrnjene stroške v zvezi z povračilom prevoza in prehrane ob vključitvi v ta socialno-­varstveni program.
(Višina in način dodeljevanja denarne pomoči)
4. člen
Upravičencu se denarna pomoč v zvezi s povračilom stroškov prevoza krije v višini kilometrine, ki velja za prevoz na delo in iz dela za javne uslužbence.
Za razdaljo, za katero lahko upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik zaprosi za denarno pomoč v zvezi s povračilom stroškov prevoza, se šteje razdalja od kraja, kjer upravičenec dejansko biva, do kraja, kjer se nahaja socialnovarstveni zavod in kamor se upravičenec dejansko tudi vozi. Dolžina se določi na podlagi enotnega daljinomera.
V primeru, da je upravičenec vključen v organiziran prevoz s strani socialno-varstvenega zavoda, potem se denarna pomoč v zvezi s povračilom stroškov prevoza upravičencu izplačuje v funkcionalni obliki direktno na TRR izvajalca prevoza.
V primeru, ko prevoz upravičenca v socialno-varstveni zavod ni organiziran s strani socialno varstvenega zavoda in mora zanj poskrbeti upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik sam, potem se denarna pomoč v zvezi s povračilom stroškov prevoza nakazujejo na TRR upravičenca oziroma njegovega zakonitega zastopnika.
Denarna pomoč v zvezi s povračilom stroškov prevoza se izplačuje na podlagi podatka o prisotnosti upravičenca v socialno varstvenem zavodu, ki ga upravičenec obiskuje, in sicer najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec. Mesečni podatek o prisotnosti upravičenca v socialno-varstvenem zavodu, organu, pristojnemu za odločanje, poda socialno-varstveni zavod, v katerega je vključen upravičenec.
Kolikor je znesek denarne pomoči nižji od 10 EUR na mesec, se upravičencu, njegovemu zakonitemu zastopniku oziroma izvajalcu storitve denar nakaže v skupni vsoti za obdobje treh mesecev.
5. člen
Višina denarne pomoči v zvezi s povračilom prehrane po tem pravilniku je enaka višini regresa za prehrano, ki ga prejemajo javni uslužbenci na podlagi zakona.
Stroški denarne pomoči v zvezi s povračilom prehrane se upravičencu izplačujejo v funkcionalni obliki direktno na TRR socialno-varstvenega zavoda, v katerega je vključen upravičenec.
Stroški denarne pomoči v zvezi s povračilom prehrane se izplačujejo na podlagi podatka o prisotnosti upravičenca v socialno varstvenem zavodu, ki ga upravičenec obiskuje, in sicer najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec.
(Postopek za uveljavljanje denarne pomoči)
6. člen
Denarno pomoč v zvezi s povračilom stroškov prevoza in prehrane uveljavlja upravičenec oziroma njegov zakonit zastopnik na podlagi »Vloge za uveljavitev pravice do denarne pomoči v zvezi z povračilom stroškov prevoza in prehrane«, ki je upravičencem oziroma njihovim zakonitim zastopnikom na voljo na Oddelku za negospodarstvo pri Mestni občini Slovenj Gradec oziroma na spletnih straneh Mestne občine Slovenj Gradec.
7. člen
Pisno vlogo poda upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik za vsako tekoče leto na predpisanem obrazcu iz prejšnjega odstavka, ki mora vključevati tudi:
– dogovor o vključenosti upravičenca v socialno-varstveni zavod,
– izjavo socialno-varstvenega zavoda, da upravičenec ni upravičen do povračila stroškov prevoza in prehrane iz katerega koli drugega zakonsko določenega vira,
– davčno številko upravičenca, njegovega zakonitega zastopnika oziroma izvajalca storitve,
– TRR upravičenca, njegovega zakonitega zastopnika oziroma izvajalca storitve.
Priloge iz četrte alineje tega člena mora upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik pristojnemu organu predložiti sam, vse ostale priloge pa si lahko pristojni organ pridobi sam po uradni dolžnosti na podlagi pisne privolitve stranke.
8. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do denarne pomoči iz 1. člena tega pravilnika vodi Oddelek za negospodarstvo pri Mestni občini Slovenj Gradec po določilih, ki urejajo splošni upravni postopek, z odločbo.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba, ki jo upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik naslovi na župana Mestne občine Slovenj Gradec. Pritožba se lahko vloži v roku 8 dni od prejema odločbe na Urad župana Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, oziroma pri organu, ki je odločbo izdal. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.
9. člen
Sredstva za denarno pomoč v zvezi s povračilom stroškov prevoza in prehrane za udeležence socialno-varstvenih programov, ki niso upravičeni do kakršnih koli drugih zakonsko opredeljenih možnosti za povračilo teh stroškov, se zagotavljajo s sprejetjem proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za vsako tekoče leto posebej.
(Prehodna določba)
10. člen
Po objavi tega pravilnika poda upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik vlogo za uveljavljanje pravice do denarne pomoči v zvezi s povračilom stroškov prevoza in prehrane za tekoče koledarsko leto na Oddelku za negospodarstvo pri Mestni občini Slovenj Gradec. O pravicah odloči pristojni organ za obdobje od 1. 11. 2013 dalje za tekoče koledarsko leto.
Ob začetku novega koledarskega leta mora upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik na Oddelku za negospodarstvo pri Mestni občini Slovenj Gradec podati novo vlogo za uveljavljanje pravice do denarne pomoči v zvezi s povračilom stroškov prevoza in prehrane. O pravicah odloči pristojni organ za obdobje novega koledarskega leta.
(Končna določba)
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 11. 2013.
Št. 100-8/2013-302
Slovenj Gradec, dne 29. oktobra 2013
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost