Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

Št. 430-558/2013/7 Ob-4180/13 , Stran 3093
Št. 430-558/2013/7 Ob-4180/13
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 popr.) – ZJF-UPB4 in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13), objavlja Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis
za izvajanje usposabljanja uslužbencev iz področja integracije državljanov tretjih držav – medkulturni odnosi, dialog, kompetence, št. 430-558/2013, ki se financira iz Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav in sredstev Ministrstva za notranje zadeve
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 2. Podatki o predmetu javnega razpisa Predmet javnega razpisa je izvajanje usposabljanja iz področja medkulturnih odnosov, dialoga in kompetenc za okvirno 220 uslužbencev, ki sodelujejo pri procesu vključevanja državljanov tretjih držav ali neposredno sodelujejo v procesu informiranja državljanov tretjih držav ter izdelava kompleksne evalvacije. Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa. Program se bo izvajal najdlje v obdobju dveh zaporednih mesecev in pol od podpisa pogodbe. Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan v razpisani dokumentaciji. 3. Pogoji za prijavo na javni razpis – Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki: – so registrirane za opravljanje dejavnosti v RS pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS; – niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja; – izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; – Program mora imeti realne in jasno postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika; – Program se ne sme izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih programov; – Vsebina progama mora biti skladna s predmetom javnega razpisa; – Program se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na nacionalni ravni; – Prijavitelj – izvajalec mora zagotoviti izvajanje programa po načelu nepridobitnosti. V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči. 4. Merila za izbor programa Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa in bo njihova vsebina skladna s predmetom javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih. Vloge lahko dosežejo maksimalno 25 točk. V primeru, da vsebina programa v posamezni vlogi ni skladna s predmetom javnega razpisa ter ne upošteva aktivnosti in časovnega in finančnega okvira, določenega v razpisni dokumentaciji, se vloga izloči. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Pri vsakem merilu vloga prejme od 0 do 5 točk, kot je razvidno iz spodaj podane ocenjevalne lestvice. Vloge morajo pri vsakem merilu doseči vsaj 3 točke, v nasprotnem primeru, se vloga, ki pri posameznem merilu doseže 0 točk, izloči. Izbran bo en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo dosegel največje število točk, pri čemer mora vloga za program prejeti najmanj 15 točk. V primeru več prijaviteljev z istim številom točk, se izbere prijavitelja z najnižjo ponujeno vrednostjo programa. Program bo ocenjen skladno z navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih programov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Ocenjevalna lestvica v okviru posameznega merila: 1. Program je vsebinsko celovit: – vsebine so ustrezno predstavljene in se ustrezno dopolnjujejo (5 točk), – vsebine so delno ustrezno predstavljene, se le delno dopolnjujejo (3 točke), – vsebine so neustrezno predstavljene, se ne dopolnjujejo (0 točk – vloga se izloči). 2. Problemska opredelitev vsebine v programu je ustrezna: – Problemska opredelitev je ustrezna (5 točk), – Problemska opredelitev je delno ustrezna (3 točke), – Problemska opredelitev ni ustrezna (0 točk – vloga se izloči). 3. Izbrana metodologija za izvedbo programa je ustrezna: – Izbrana metodologija za izvedbo programa je ustrezna (5 točk), – Izbrana metodologija za izvedbo programa je delno ustrezna (3 točke), – Izbrana metodologija za izvedbo programa ni ustrezna (0 točk – vloga se izloči). 4. Načrtovani rezultati usposabljanja so realni in merljivi ter sledijo namenu programa: – Načrtovani cilji so realni in merljivi ter sledijo namenu programa (5 točk), – Načrtovani cilji so delno realni in merljivi ter le delno sledijo namenu programa (3 točke), – Načrtovani cilji niso realni in merljivi ter ne sledijo namenu programa (0 točk – vloga se izloči). 5. Evalvacija: – Evalvacija je ustrezna (5 točk), – Evalvacija je delno ustrezna (3 točke), – Evalvacija ni ustrezna (0 točk – vloga se izloči). Podroben opis meril je podan v razpisni dokumentaciji. 5. Višina in vir sredstev: okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 30.000,00 EUR za izvajanje po letnem programu 2013. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav (letni program 2013), v višini največ 75% (v višini največ 22.500,00 EUR) in sredstev Ministrstva za notranje zadeve RS v višini najmanj 25%. 6. Predložitev vloge Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 8. 1. 2014, najkasneje do 10. ure. Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo bo predvidoma 8. 1. 2014. 8. Rok, v katerem bodo prijavitelji programov obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru programa oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka za predložitev vlog. 9. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila« ter preko Uradnega lista RS. 10. Dodatna pojasnila Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: sjnn.mnz@gov.si ali po faksu 01/428-57-91, s pripisom: »Dodatne informacije – javni razpis za izvajanje usposabljanja uslužbencev iz področja integracije državljanov tretjih držav – medkulturni odnosi, dialog, kompetence, št. 430-558/2013«. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »o ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 20. 12. 2013.
Ministrstvo za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost