Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

3422. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šentjur za leto 2014, stran 10315.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12) in tretjega odstavka 112. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šentjur na 20. redni seji dne 22. 10. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šentjur za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šentjur za leto 2014 (Uradni list RS, št. 27/13) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SPLOŠNI DEL PRORAČUNA          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV za leto  |        |
|   |2014                  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        |   Spremembe|
|   |                    | proračuna 2014|
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    | 19.523.840,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 14.095.567,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 11.817.034,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     | 10.945.814,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   557.720,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   313.500,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  2.278.533,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |  1.143.933,00|
|   |premoženja               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |   10.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |   16.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    1.000,00|
|   |storitev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |  1.107.600,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   432.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |    6.000,00|
|   |sredstev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |   426.000,00|
|   |neopredm. dolg. sred.          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  4.996.273,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  2.725.527,81|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  2.270.745,19|
|   |proračuna iz sred. EU          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih|      0,00|
|   |institucij               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      | 18.853.840,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  4.135.248,36|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   844.195,98|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   140.179,02|
|   |varnost                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |  2.691.289,36|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   165.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |   294.584,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  5.497.839,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |   25.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |  3.647.500,00|
|   |gospodinjstvom             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   812.629,00|
|   |in ustanovam              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  1.012.710,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  8.980.782,64|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  8.980.782,64|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TANSFERI         |   239.970,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in |   131.300,00|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |        |
|   |uporabniki               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim|   108.670,00|
|   |uporabnikom               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |   670.000,00|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ ali presežek) |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|      0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752+753)  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443+444)      |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|44  |POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH    |        |
|   |DELEŽEV                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila            |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|      0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)      |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)          |   670.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga      |   670.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |      0,00|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |  –670.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |  –670.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |Stanje sredstev na računih 31. 12. 2012 |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
                                «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok s prilogami se objavi na spletni strani Občine Šentjur.
Št. 410-0013/2012
Šentjur, dne 22. oktobra 2013
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.