Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

Ob-4194/13 , Stran 3110
Ob-4194/13
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) ter določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, št. 42/12 in 24/13) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena 2.1. Nepremičnine parc. št. 4252/11, 4252/16 in 4252/17, vse k.o. 2214 Breginj, v skupni izmeri 260 m2, v lasti Republike Slovenije, na kateri stoji stavba št. 129, ki v naravi predstavlja opuščen objekt nekdanjega mejnega prehoda Most na Nadiži in zemljišče ob objektu. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Kobarid št. 3501-1/13 z dne 19. 9. 2013 izhaja, da se nepremičnine parc. št. 4252/11, 4252/16 in 4252/17, vse k.o. 2214 Breginj nahajajo v območju stavbnih zemljišč, parc. št. 4252/11 – servisne dejavnosti – območje mejnega prehoda, parc. št. 4252/16 in 4252/17 – območje urejanja prometnih površin. Izklicna cena: 14.500 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.2. Nepremičnini parc. št. 2599/3 in 2599/2, obe k.o. 1 Hodoš, v skupni izmeri 2.428 m2, v lasti Republike Slovenije, na kateri stoji stavba št. 416, ki v naravi predstavlja opuščen objekt nekdanjega mejnega prehoda Hodoš in zemljišče ob objektu. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Hodoš št. 3501-0060/2013-2 z dne 18. 9. 2013 izhaja, da se nepremičnini parc. št. 2599/3 in 2599/2, obe k.o. 1 Hodoš nahajata v območju stavbnih zemljišč. Na nepremičninah obstoji varstveni režim po 8. členu Uredbe o krajinskem parku Goričko (Uradni list RS, št. 101/03) in Uredbi o posebnih varstvenih območjih (NATURA 2000) (ur. l. RS št. 49/04). Izklicna cena: 77.500 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.3. Nepremičnini parc. št. 980/2 in 979/3, obe k.o. 2286 Medana, v skupni izmeri 265 m2, v lasti Republike Slovenije, na kateri stoji stavba št. 25, ki v naravi predstavlja opuščen objekt nekdanjega mejnega prehoda Plešivo in zemljišče ob objektu. Izklicna cena: 41.000 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.4. Nepremičnini parc. št. 1053/11 in 1053/12, obe k.o. 2230 Livek, v skupni izmeri 525 m2, v lasti Republike Slovenije, na kateri stoji stavba št. 229, ki v naravi predstavljata opuščen objekt nekdanjega mejnega prehoda Livek in zemljišče ob objektu. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Kobarid št. 3501-1/13 z dne 15. 4. 2013 izhaja, da se nepremičnini parc. št. 1053/11 in 1053/12, obe k.o. 2230 Livek nahajata v območju stavbnih zemljišč, območje javne uprave in urejanja prometnih površin. Izklicna cena: 17.000 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.5. Nepremičnina parc. št. 318/2, k.o. 28 Sotina, v izmeri 1727 m2, v lasti Republike Slovenije, na kateri stoji stavba št. 384, ki v naravi predstavlja opuščen objekt nekdanjega mejnega prehoda Kuzma (Sotina) in zemljišče ob objektu. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Rogašovci št. 3501-0085/2013-2 z dne 12. 4. 2013 izhaja, da se nepremičnina parc. št. 318/2, k.o. 28 Sotina nahaja v območju stavbnih zemljišč, površine za turizem, in znotraj varstvenega območja Krajinskega parka Goričko. Izklicna cena: 110.500 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.6. Predmet prodaje je poslovni prostor v nestanovanjski stavbi na naslovu Na produ 58, Prevalje, z ID oznako št. 884-622-5, št. stavbe 622, k.o. 884 Farna vas. Del stavbe v naravi predstavlja poslovni prostor v pritličju, v izmeri 220,10 m2, od tega je del, v izmeri 65,30 m2 zaseden z najemnikom do konca leta 2013. Izklicna cena: 92.000 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine je 100,00 EUR. 4. Pogoji prodaje 4.1. Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. 4.2. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških v zvezi s prenosom lastništva, se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi. 4.3. Kupnina se plača v 30. dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe, v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pogodbe. 4.4. Kupec je poleg kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarske overitve ter stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo na ime kupca. 5. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala dne 5. 12. 2013 na sedežu Ministrstva za pravosodje, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, Ljubljana, v sejni sobi v IV. nadstropju, s pričetkom ob 10. uri po navedenem vrstnem redu: – objekt nekdanjega mejnega prehoda Most na Nadiži, ob 10. uri, – objekt nekdanjega mejnega prehoda Hodoš, ob 10.30, – objekt nekdanjega mejnega prehoda Plešivo, ob 11. uri, – objekt nekdanjega mejnega prehoda Livek, ob 11.30, – objekt nekdanjega mejnega prehoda Kuzma (Sotina), ob 12. uri, – poslovni prostor na Prevaljah, ob 12.30. 6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 6.1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. 6.2. Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici z navedbo »Dražba 478-19/2013 – Ne odpiraj« na vložišče Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, najkasneje do 3. 12. 2013 do 12. ure. Po sklepu komisije, ki vodi javno dražbo, je mogoče predložiti dokazila, razen potrdila o plačani varščini, tudi na dan javne dražbe. 6.3. Dokumentacija dražiteljev iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednja dokazila: – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik; – potrdilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo; – kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica) 6.4. Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku. 7. Varščina 7.1. a) Varščina za objekt nekdanjega mejnega prehoda Most na Nadiži znaša 1.450,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic št. 18 20303-7221002-75541013, z navedbo namena nakazila: javna dražba – Most na Nadiži. b) Varščina za objekt nekdanjega mejnega prehoda Hodoš znaša 7.750,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic št. 18 20303-7221002-75541013, z navedbo namena nakazila: javna dražba – Hodoš. c) Varščina za objekt nekdanjega mejnega prehoda Plešivo znaša 4.100,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic št. 18 20303-7221002-75541013, z navedbo namena nakazila: javna dražba – Plešivo. č) Varščina za objekt nekdanjega mejnega prehoda Livek znaša 1.700,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic št. 18 20303-7221002-75541013, z navedbo namena nakazila: javna dražba – Livek. d) Varščina za objekt nekdanjega mejnega prehoda Kuzma (Sotina) znaša 11.050,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic št. 18 20303-7221002-75541013, z navedbo namena nakazila: javna dražba – Kuzma. e) Varščina za poslovni prostor na Na produ 58, Prevalje znaša 9.200,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic št. 18 20303-7103018-75541013, z navedbo namena nakazila: javna dražba – Prevalje. 7.2. Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki na javni dražbi niso uspeli pa se varščina vrne brez obresti v roku 30 dni po zaključku javne dražbe. 7.3. Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino. 7.4. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi ali pa ne želijo skleniti pogodbe, se varščina zadrži. 8. Dodatne informacije Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javne dražbe se obrnite na Matejo Gašperlin, Ministrstvo za pravosodje, Tržaška cesta 21, Ljubljana, tel 01/478-18-77, e-pošta: mateja.gasperlin@gov.si. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe, bodo objavljene na spletni strani Ministrstva za pravosodje: http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javne_drazbe/. 9. Drugi pogoji in pravila javne dražbe 9.1. Nepremičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. 9.2. Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške in varščino brez obresti.
Ministrstvo za pravosodje

AAA Zlata odličnost