Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

3405. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagradah študentom Občine Medvode, stran 10295.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/13) je Občinski svet Občine Medvode na 23. seji dne 29. 10. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagradah študentom Občine Medvode
1. člen
V Pravilniku o nagradah študentom Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06, 56/10 in 67/10 – popr.) se prvi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Višina nagrade za leto 2013 znaša:
– za doktorat znanosti (raven 8/2)       1.300,00 evrov
– za magisterij znanosti ali specializacijo po
prejšnjih univerzitetnih programih (raven 8/1) 1.001,00 evrov
– za magisterij stroke, specializacijo po
prejšnjih visokošolskih in diplomo na
prejšnjih univerzitetnih programih (raven 7)   743,00 evrov
– za magisterij stroke na enovitem
magistrskem študiju (raven 7)           850,00 evrov
– za diplomo na visokošolskih
in univerzitetnih programih (raven 6/2)      495,00 evrov
– za opravljen letnik dodiplomskega
študija                     249,00 evrov.«
2. člen
V prvem odstavku 7. člena se besedilo »do 10. oktobra« črta.
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Študentje na dodiplomskem študiju, ki se izobražujejo na izobraževalnih institucijah s sedežem zunaj Republike Slovenije in uveljavljajo pravico do nagrade za opravljen letnik, morajo vlogi priložiti dokazilo o akreditiranosti izobraževalne ustanove in javne veljavnosti izobraževalnega programa, ki ga pridobijo s strani institucije, ki izdaja taka dokazila v državi izobraževanja, prevod dokumentacije ter ustrezno primerjavo vrednotenja uspešnosti študija v tujini z ocenami oziroma vrednotenjem v Republiki Sloveniji.
Študentje na podiplomskem študiju, ki so pridobili naslov na izobraževalnih institucijah s sedežem zunaj Republike Slovenije, morajo vlogi priložiti mnenje, ki ga v postopku vrednotenja izobraževanja na podlagi tuje listine o izobraževanju izda za to pristojni organ v Republiki Sloveniji.«
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
3. člen
V 9. členu se črta drugi stavek.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 414-42/06-6
Medvode, dne 29. oktobra 2013
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost