Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

Št. 35430-2/2013 Ob-4181/13 , Stran 3096
Št. 35430-2/2013 Ob-4181/13
Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12 in 57/12), Pogodbe št. 2330-12-000273 o izvajanju ukrepov Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2013, Sheme državnih pomoči »Spodbude Eko sklada j.s.« (št. priglasitve BE01-5854067-2011, BE01-5854067-2011/I) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, (v nadaljevanju: Eko sklad), objavlja
javni razpis
za nepovratne finančne pomoči za nakup okolju prijaznejših težkih tovornih vozil in avtobusov 23SUB-CTP13
1. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2013, 2014 in 2015, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na svoji 23. redni seji dne 12. 9. 2013, Shema državnih pomoči »Spodbude Eko sklada j.s.« (št. priglasitve BE01-5854067-2011, BE01-5854067-2011/I) in Pogodba št. 2330-12-000273 o izvajanju ukrepov Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2013, sklenjena med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za kmetijstvo in okolje in Eko skladom, Slovenskim okoljskim javnim skladom (v nadaljevanju: Eko sklad). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa so nepovratna sredstva v obliki državne pomoči za nakup novih vozil z EURO V EEV ali EURO VI motorjem kategorije N3 ali M3, ki so bila prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji na ime vlagatelja. Kategoriji N3 in M3 sta določeni s Pravilnikom o ES-homologaciji in posamični odobritvi motornih vozil (Uradni list RS, št. 31/09, 78/09 in 106/10). Novo vozilo pomeni vozilo, kupljeno ali zakupljeno s strani vlagatelja kot prvega lastnika oziroma zakupnika na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem zakupu (leasingu). Pri pogodbi o finančnem zakupu (leasingu) mora iz pogodbe izhajati, da po poplačilu vseh pogodbenih obveznosti zakupnik in prejemnik pomoči postane lastnik vozila, oziroma je upravičen do prenosa lastninske pravice na vozilu. Lizingodajalec se ne ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, kot izhaja iz 4. točke tega razpisa, kar pomeni, da vozila, pridobljena z operativnim leasingom oziroma poslovnim najemom, niso upravičena do dodelitve pomoči. Pomoč se lahko dodeli tudi za vozilo, kupljeno ali zakupljeno v tujini, pod pogojem, da za to vozilo ni bila izplačana ali zaprošena druga pomoč države ali EU za iste upravičene stroške. Tranzitna registracija (z začasnimi registrskimi tablicami) ne šteje za prvo registracijo po proizvodnji. Vozilo mora tri leta po izdaji sklepa o dodelitvi pomoči ostati v lasti prejemnika. Če se ugotovi, da je prejemnik vozilo odtujil prej kot v treh letih, mora prejeta sredstva vrniti državi z zakonskimi zamudnimi obrestmi in v naslednjih desetih letih od dneva kršitve ne more zaprositi za državno pomoč. Dopustna je odpoved finančnega zakupa zaradi odkupa vozila s strani prejemnika pomoči. Čas od odjave vozila iz prometa do dne ponovne prijave v promet se ne všteva v triletno obdobje prepovedi odtujitve. Pri tem mora biti prejemnik ves čas lastnik oziroma v primeru finančnega zakupa prvi uporabnik vozila. 3. Višina razpisanih sredstev Skupna višina sredstev za namen, ki je predmet javnega razpisa, znaša do 4 milijone EUR. 4. Splošni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in upravičene osebe Na javnem razpisu lahko sodeluje imetnik prevozniške licence s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je registriran za opravljanje gospodarske dejavnosti 49.410 Cestni tovorni promet in 49.31 Mestni in primestni kopenski potniški promet. Pomoč se dodeli za posamezno novo vozilo, ki ga je vlagatelj kupil od 1. 1. 2010 dalje. Za nakup vozila se šteje datum podpisa obvezujoče pogodbe za nakup ali finančni zakup, plačila računa ali predujma. 5. Višina pomoči za posamezni namen Višina državne pomoči za posamezno novo vozilo: standarda EURO V EEV, kategorije N3 znaša: – 3.000 € za mikro in majhna podjetja, – 2.550 € za srednja podjetja, – 1.950 € za velika podjetja; standarda EURO VI, kategorije N3 znaša: – 6.050 € za mikro in majhna podjetja, – 5.000 € za srednja podjetja, – 3.850 € za velika podjetja; standarda EURO V EEV, kategorije M3 znaša: – 3.000 € za mikro in majhna podjetja, – 2.700 € za srednja podjetja, – 2.450 € za velika podjetja; standarda EURO VI, kategorije M3 znaša: – 10.000 € za mikro in majhna podjetja, – 9.000 € za srednja podjetja, – 8.000 € za velika podjetja. Nepovratna finančna pomoč pravnim osebam za nakup vozil, ki se dodeljujejo po tem javnem razpisu, se šteje kot državna pomoč podjetju – prejemniku pomoči. Pri dodelitvi pomoči, ki se upoštevajo kot državna pomoč, veljajo zgornje meje sofinanciranja upravičenih stroškov v okviru posameznih naložb, ne glede na to, iz katerih javnih sredstev (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali virov EU) je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. V primeru, da vlagatelj ne izpolnjuje pogojev, določenih v Odločbi komisije ES 842/2005, se uporabijo določila Uredbe komisije ES št. 800/2008. Pri tem pomoči za ta namen ni mogoče kumulirati z nobeno drugo pomočjo v okviru kakršnekoli lokalne, regionalne in nacionalne sheme ali sheme Evropske skupnosti, ob upoštevanju istih upravičenih stroškov, ki se deloma ali v celoti prekrivajo, če bi bila s tako kumulacijo presežena dovoljena višina dodeljene državne pomoči, kot jo določa 19. člen Uredbe komisije ES št. 800/2008. Vlagatelj mora pred dodelitvijo pomoči priložiti pisno izjavo o že prejetih ali zaprošenih javnih sredstvih za iste upravičene stroške nakupa vozila, ki je predmet vloge. Pomoči ni mogoče kumulirati z nobeno drugo pomočjo v okviru kakršnekoli lokalne, regionalne in nacionalne sheme ali sheme Evropske skupnosti, ki zadeva enake upravičene stroške. V primeru, da je upravičenec do pomoči že prejel sredstva v zvezi s tveganim kapitalom ter v prvih treh letih po prvi naložbi v okviru ukrepa tveganega kapitala zaprosi za pomoč v okviru uporabe splošnih skupinskih izjem, se najvišji pragovi pomoči ali najvišji zneski pomoči zmanjšajo za 20% in zmanjšanje ne sme presegati skupnega zneska, prejetega na podlagi ukrepa tveganega kapitala. Pomoč ni dovoljena: – za upravičence, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU; – v primeru podjetij v težavah (stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave), v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13 in 56/13). Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za začetek insolvenčnega postopka po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Državno pomoč velikemu podjetju je mogoče dodeliti samo, če je poleg tega vlagatelj analiziral možnost izvedbe projekta s prejeto državno pomočjo in brez nje. Analiza prosilca mora potrditi, da bo upravičenec zaradi prejete državne pomoči izpolnil enega od naslednjih meril: – dejansko povečal stvarno velikost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal, ali – dejansko povečal obseg projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki, ali – skrajšal dejanski čas, ki ga bo vlagatelj porabil za dokončanje projekta, ali – dejansko povečal finančno vrednost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal. Velikost podjetja se ugotavlja v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah, Priloga I), in sicer: – malo podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR; – srednje podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj kot 250 zaposlenih in letni promet ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR; – veliko podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, več kot 250 zaposlenih in ima letni promet več kot 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto več kot 43 milijonov EUR. Veliko podjetje je tudi podjetje, ki je zavezano za konsolidacijo. 6. Postopek obravnave vlog Vlagatelj mora v vlogi predložiti vse dokumente, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, v slovenskem jeziku. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti opremljena in označena tako, da je na ovojnici navedeno: – Vloga – Ne odpiraj – Razpis 23SUB-CTP13 – ime in točen naslov oziroma sedež vlagatelja. Nepravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo Eko sklad vrnil pošiljatelju. Vlagatelj vlogo dostavi na naslov: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema. Datum prvega odpiranja je 19. 11. 2013 nato 22. 11. 2013, 26. 11. 2013, 29. 11. 2013 in 3. 12. 2013. Pravočasnost vloge in uvrstitev na odpiranje vlog: Osnovni pogoj za dodelitev pomoči je pravočasna, pravilno vložena in popolna vloga. Iz dokumentacije mora biti razvidno, da je bil nakup ustreznega okolju prijaznejšega vozila izveden skladno z razpisnimi pogoji in kriteriji in da je vloga pripravljena skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. Vse popolne vloge bodo obravnavane ob upoštevanju razpisnih pogojev in meril. Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči prosilcu se uporablja postopek, določen z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12 in 57/12; v nadaljevanju: ZVO-1) in Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP), kolikor ZVO-1 ne določa drugače. Upravičenim vlagateljem bo dodeljena pravica do pomoči s sklepom direktorja Eko sklada na predlog strokovne komisije. Eko sklad bo pri sklepanju upošteval razpoložljiva razpisana sredstva. Na zadnjem odpiranju bodo vsem vlagateljem, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, nepovratna sredstva dodeljena v sorazmerno nižjem znesku, kolikor bo vsota izračunanih pomoči presegala razpisana sredstva. Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov Eko sklada (v glavno pisarno v 2. nadstropju stavbe na Bleiweisovi cesti 30 v Ljubljani) zadnji delovni dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje do 14. ure. Vloge, ki bodo prispele na Eko sklad kasneje, bodo uvrščene na naslednje odpiranje vlog oziroma bodo zavržene, če bodo na tem odpiranju razdeljena vsa razpisana sredstva. Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo v prostorih Eko sklada na Bleiweisovi cesti 30 v Ljubljani. Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo morali dopolniti v 8 dneh. Vloge, ki ne bodo pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo zavržene. Vloge ne smejo biti dopolnjene tako, da bi se spremenilo število vozil, za katera vlagatelj zaproša za nepovratno finančno pomoč. Zoper sklep ima vlagatelj pravico vložiti pritožbo na ministrstvo, pristojno za okolje, v 8 dneh od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za obravnavo vlog. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je bila dodeljena pravica do pomoči. Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev na posameznem odpiranju vlog obveščeni najkasneje v roku 14 dni od prejema popolne vloge. Vlagatelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice do pomoči, bodo morali do 13. 12. 2013 pristopiti k podpisu pogodbe o dodelitvi pomoči. Pravočasen odziv prejemnika s predložitvijo podpisanega izvoda pogodbe je pogoj za izvršitev sklepa. Ministrstvo, pristojno za okolje, ali Eko sklad imata pravico kadarkoli z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti resničnost podatkov, predloženih v tem postopku pridobitve pomoči. V primeru ugotovitve neresničnosti podatkov ali drugih kršitev pogodbe, na podlagi katere je bila izplačana pomoč po tem javnem razpisu, je prejemnik pomoči dolžan prejeta sredstva vrniti in plačati pogodbeno kazen v višini 50% prejete pomoči skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejete pomoči in v naslednjih desetih letih od dneva pogodbene kršitve ne more zaprositi za državno pomoč. 7. Izplačilo dodeljenih pomoči Pomoč bo izplačana prejemniku pomoči (v nadaljevanju: prejemnik) na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju, skladno z izdanim sklepom o dodelitvi pravice do izplačila državne pomoči. Izplačilo bo izvedeno v roku tridesetih dni od prejema sklenjene pogodbe o dodelitvi pravice do pomoči, praviloma na račun vlagatelja, ki je naveden v vlogi. 8. Rok prijave Razpis je odprt do porabe sredstev. Obravnavane bodo vloge, ki bodo prispele na Eko sklad v času od objave v Uradnem listu RS do razdelitve vseh razpisanih sredstev oziroma najkasneje do 29. 11. 2013. 9. Način prijave Prijava na javni razpis na obrazcu, ki je določen v razpisni dokumentaciji, z obveznimi prilogami: – v primeru, da računovodski izkazi vlagatelja niso dostopni v javnih bazah podatkov, je potrebno priložiti kopijo računovodskih izkazov za leto 2012, oddanih na AJPES, potrjenih s strani odgovornih oseb vlagatelja in s priloženim potrdilom o oddaji letnega poročila s strani AJPES-a, – kopija prometnega dovoljenja za vozilo, za katero je zaprošena pomoč, izdanega na ime vlagatelja, – kopija pogodbe za dobavo vozila ali računa za dobavo vozila in potrdila o plačilu celotnega računa, – v primeru finančnega zakupa (leasinga) podpisana in žigosana izjava vlagatelja, da je prvi zakupnik in dejanski uporabnik vozila, ki je predmet vloge, – kopija potrdila o skladnosti vozila, za katero je zaprošena pomoč, – izjava o statusu podjetja in v primeru velikega podjetja tudi analiza izvedbe naložbe s prejeto državno pomočjo in brez, – izjava, da bo vozilo ostalo v lasti oziroma bo predmet finančnega zakupa prejemnika najmanj tri leta po prejemu pomoči, – izjava o višini oziroma intenzivnosti že prejete državne pomoči, – izjava vlagatelja, da nima neporavnanih dolgov zaradi nezdružljivih pomoči, – izjava vlagatelja, da nima neporavnanih obveznosti do države, – izjava o prejemu sredstev ukrepov tveganega kapitala, – izjava, da zoper vlagatelja ni uveden postopek stečaja ali prisilne poravnave. Javni razpis in dokumentacija za prijavo z obrazci je na voljo na spletni strani, www.ekosklad.si v rubriki Razpisi. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Dodatne informacije o javnem razpisu so na voljo po telefonu 01/241-48-73, vsak dan med 9. in 12. uro. Javni razpis in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko kandidati tudi naročijo na zgoraj navedeni telefonski številki ali s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si oziroma po faksu (št. 01/241-48-60), do zaključka javnega razpisa.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad