Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

3425. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje SEL15-12, stran 10320.

Na podlagi 57. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12) in 31. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je župan Občine Železniki dne 4. 11. 2013 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje SEL15-12
I.
Splošno
S tem sklepom se začne pripravljati občinski podrobni prostorski načrt na območju z oznako SEL15-12 (v nadaljevanju: OPPN).
II.
Ocena stanja in razlogi za pripravo
Priprava OPPN je utemeljena v nadrejenem prostorskem aktu. Investitorji nameravajo zgraditi tri enostanovanjske hiše z vrtom, za namen bivanja.
S podrobnim načrtom se ob upoštevanju prostorskih izvedbenih pogojev iz občinskega prostorskega načrta podrobneje določi arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, ter priključitev objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro. Podrobni načrt bo med drugim predvidel tudi dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.
III.
Pravna podlaga
Pravna podlaga za izdelavo OPPN:
– Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12),
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07),
– veljavni Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Železniki (Uradni list RS, št. 41/13, 42/13) in
– ostali predpisi s področja urejanja prostora.
IV.
Določitev območja
Ureditveno območje obsega stanovanjsko območje z oznako SEL15-12 namenske rabe SSe(s), okvirne velikosti 3500 m2 in bo predvidoma posegalo na parcele št. 947/8, 947/9, 947/10, 947/11, 948/1, 948/2, 948/3, 948/4, 948/5, 689/1, 693/2, vse k.o. 2064 – Selca. Območje OPPN se glede na predlagano prostorsko rešitev v fazi izdelave lahko spremeni.
V.
Način pridobitve strokovnih rešitev
V postopku priprave OPPN se strokovne rešitve pripravijo na podlagi prikaza stanja prostora, prostorskih potreb pobudnika, strokovnih podlag ter smernic in zahtev pristojnih nosilcev urejanja prostora. V postopek priprave OPPN se lahko uvrstijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebinske problematike, ki jo je potrebno razrešiti v OPPN.
VI.
Roki za pripravo OPPN z opredelitvijo posameznih faz
+-------------------------+-----------------------+------------+
|   Faza v postopku   |    Nosilec    |Rok izvedbe |
+-------------------------+-----------------------+------------+
|Objava sklepa v uradnem |župan         |  november|
|glasilu in svetovnem   |            |    2013|
|spletu          |            |      |
+-------------------------+-----------------------+------------+
|Priprava osnutka akta  |načrtovalec      | januar 2014|
+-------------------------+-----------------------+------------+
|Poziv nosilcem urejanja |pripravljavec     | januar 2014|
|prostora za pridobitev  |            |      |
|smernic         |            |      |
+-------------------------+-----------------------+------------+
|Pridobitev obvestila MKO |pripravljavec     |februar 2014|
|za varstvo okolja o   |            |      |
|izvedbi celovite presoje |            |      |
|vplivov na okolje (CPVO) |            |      |
+-------------------------+-----------------------+------------+
|Analiza smernic,     |načrtovalec      | marec 2014|
|izdelava strokovnih   |            |      |
|podlag in dopolnitev   |            |      |
|osnutka akta       |            |      |
+-------------------------+-----------------------+------------+
|Javno naznanilo o javni |pripravljavec     | marec 2014|
|razgrnitvi in javni   |            |      |
|obravnavi dopolnjenega  |            |      |
|osnutka akta; objava v  |            |      |
|svetovnem spletu in na  |            |      |
|krajevno običajen način |            |      |
+-------------------------+-----------------------+------------+
|Javna razgrnitev in   |pripravljavec,     | april 2014|
|obravnava dopolnjenega  |načrtovalec      |      |
|predloga akta      |            |      |
|z evidentiranjem vseh  |            |      |
|pripomb         |            |      |
+-------------------------+-----------------------+------------+
|Priprava stališča do   |pripravljavec,     | april 2014|
|pripomb in predlogov iz |načrtovalec župan   |      |
|javne razgrnitve     |            |      |
|in javne obravnave    |            |      |
+-------------------------+-----------------------+------------+
|Objava stališč do    |pripravljavec     | april 2014|
|pripomb na krajevno   |            |      |
|običajen način, pisna  |            |      |
|seznanitev lastnikov   |            |      |
|parcel na območju akta  |            |      |
+-------------------------+-----------------------+------------+
|Obravnava odloka na   |občinski svet     |  maj 2014|
|občinskem svetu (1.   |            |      |
|branje)         |            |      |
+-------------------------+-----------------------+------------+
|Oblikovanje dopolnjenega |načrtovalec      |  maj 2014|
|predloga aka na podlagi |            |      |
|stališč         |            |      |
|do pripomb ter predlogov |            |      |
|javnosti in pripomb   |            |      |
|občinskega sveta     |            |      |
+-------------------------+-----------------------+------------+
|Pridobitev mnenj od   |pripravljavec,     | junij 2014|
|nosilcev urejanja    |načrtovalec      |      |
|prostora na dopolnjen  |            |      |
|predlog akta in     |            |      |
|opredelitev pristojnih  |            |      |
|ministrstev o      |            |      |
|sprejemljivosti akta   |            |      |
+-------------------------+-----------------------+------------+
|Priprava usklajenega   |načrtovalec      | junij 2014|
|predloga akta      |            |      |
+-------------------------+-----------------------+------------+
|Obravnava in sprejem   |občinski svet     |  september|
|odloka na občinskem   |            |    2014|
|svetu (2. branje)    |            |      |
+-------------------------+-----------------------+------------+
|Objava odloka v Uradnem |pripravljavec     |  september|
|listu RS         |            |    2014|
+-------------------------+-----------------------+------------+
Terminski plan se lahko spremeni v primeru izvedbe CPVO ter zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora oziroma drugih udeležencev.
VII.
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Oddelek območja Zgornje Save, Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana
– Telekom Slovenije, d.d., PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
– Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj
– Loška komunala, d.d., Škofja Loka, Kidričeva cesta 43a, 4220 Škofja Loka (področje ravnanja z odpadki)
– Toplarna Železniki, d.o.o., Češnjica 54, 4228 Želez­niki
– Tritel, d.o.o., Nadgoriška cesta 37, 1231 Ljubljana-­Črnuče (področje širokopasovnega optičnega omrežja)
– Občina Železniki – režijski obrat, Češnjica 48, 4228 Železniki (področje javnega vodovoda, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod)
– Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki (področje občinskih cest).
Drugi nosilci urejanja prostora, kolikor predvideni program posega tudi v njihovo področje.
VIII.
Obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN
Finančna sredstva za pripravo OPPN, strokovnih podlag, geodetskega načrta, uradnih objav in dodatnih strokovnih gradiv, ki bi jih še zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora, zagotovi investitor.
IX.
Objava sklepa
Ta sklep se objavi Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-2/2013-001
Železniki, dne 4. novembra 2013
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.

AAA Zlata odličnost