Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

Št. 31/2013 Ob-4177/13 , Stran 3113
Št. 31/2013 Ob-4177/13
Stanovanjsko podjetje, podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., Ravne na Koroškem, Ob Suhi 19, po pooblastilu lastnika nepremičnin Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, Ljubljana, Poljanska cesta 31, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe in izklicna cena: vse nepremičnine, ki so predmet te javne dražbe in so navedene v nadaljevanju so v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada do 1/1 in so proste bremen in uporabnikov (najemnikov). 1.) Stanovanje na Ravnah na Koroškem Stanovanje št. 4, v I. nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Partizanska cesta 7, Ravne na Koroškem, v izmeri 51,10 m2 – identifikator: 882-1079-4. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Izklicna cena: 17.000,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. 2.) Stanovanje v Sevnici: Stanovanje št. 7, v I. nadstropju s kletjo, v izmeri 69,02 m2 na naslovu Sevnica, Planinska cesta 26 – identifikator: 1380-391-7. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljiščih s parc. št. 71/2 k. o. (1380) Šmarje. Izklicna cena je 56.000,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. 3.) Pet shramb na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, 26, 28, 34 in 38: 1. Del stavbe z oznako 242, na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, prostor št. 242, v 1. etaži, površine 3,30 m2, k.o. (1727) Poljansko predmestje – identifikator: 1727-1062-242; izklicna cena je 2.600,00 EUR, ki ne vključuje 22% DDV-ja; 2. Del stavbe z oznako 166, na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 26, prostor št. 166, v 2. etaži, površine 3,30 m2, k.o. (1727) Poljansko predmestje – identifikator: 1727-1063-166; izklicna cena je 2.750,00 EUR, ki ne vključuje 22% DDV-ja; 3. Del stavbe z oznako 235, na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 28, prostor št. 235, v 2. etaži, površine 4,90 m2, k.o. (1727) Poljansko predmestje – identifikator: 1727-1063-235; izklicna cena je 4.450,00 EUR, ki ne vključuje 22% DDV-ja; 4. Del stavbe z oznako 204, na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 34, prostor št. 204, v 1. etaži, površine 6,60 m2, k.o. (1727) Poljansko predmestje – identifikator: 1727-1064-204; izklicna cena je 5. 200,00 EUR, ki ne vključuje 22% DDV-ja; 5. Del stavbe z oznako 305, na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 38, prostor št. 305, v 1. etaži, površine 3,30 m2, k.o. (1727) Poljansko predmestje – identifikator: 1727-1064-305; izklicna cena je 2.600,00 EUR, ki ne vključuje 22% DDV-ja. Opozorilo: Shrambe nimajo samostojnega odjemnega mesta za električno energijo, ki je trenutno priključena na skupno odjemno mesto, zato lahko za nakup kandidirajo le lastniki stanovanj na naslovih Ljubljana, Mesarska cesta 20, 26, 28, 34 in 38. Predmet javne dražbe so shrambe pod zap. št. 1.–5. ter idealni deleži na zemljiščih gradbenih parcel večstanovanjskih objektov na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, 26, 28, 34 in 38, komunalna opremljenost in izboljšave (idealni delež skupnih prostorov in naprav, idealni delež zunanje ureditve – parc. št. 171/1, 171/7, 171/8, 171/9, 171/10, 171/11, 171/12, 171/13 in 171/14, vse k.o. (1727) Poljansko predmestje. 4.) Štiri parkirna mesta na naslovu Ljubljana, Knobleharjeva ulica 18 (Ljubljana – Bežigrad): 1. Parkirno mesto z oznako 56, v 3. etaži, površine 10,50 m2, k.o. (2636) Bežigrad – identifikator: 2636-2817-56; izklicna cena je 5.600,00 EUR, ki ne vključuje 22% DDV-ja; 2. Parkirno mesto z oznako 57, v 3. etaži, površine 10,50 m2, k.o. (2636) Bežigrad – identifikator: 2636-2817-57; izklicna cena je 5.600,00 EUR, ki ne vključuje 22% DDV-ja; 3. Parkirno mesto z oznako 58, v 3. etaži, površine 10,50 m2, k.o. (2636) Bežigrad – identifikator: 2636-2817-58; izklicna cena je 5.600,00 EUR, ki ne vključuje 22% DDV-ja; 4. Parkirno mesto z oznako 60, v 3. etaži, površine 10,50 m2, k.o. (2636) Bežigrad – identifikator: 2636-2817-60; izklicna cena je 5.600,00 EUR, ki ne vključuje 22% DDV-ja. Predmet javne dražbe so parkirna mesta od zap. št. 1.–4. ter idealni deleži na zemljiščih gradbenih parcel večstanovanjskega objekta, na naslovu Ljubljana, Knobleharjeva ulica 18, stoječ na parc. št. 1401/3 in 1401/5, obe k.o. (2636) Bežigrad, komunalna opremljenost in izboljšave (parkirna mesta, garaže, idealni delež skupnih prostorov in naprav, idealni delež zunanje ureditve – parc. št. 1401/4, 1402/12 in 1402/13, vse k.o. (2636) Bežigrad). 5.) Zazidano stavbno zemljišče: parcela št. 1189/4, poslovna stavba 125 m2, dvorišče 109 m2 in parc. št. 1189/9, park 74 m2, obe k.o. (2175) Jesenice. Na parc. št. 1189/4 stoji `Šahovski dom` na naslovu: Jesenice, Industrijska ulica 2b. Izklicna cena je 54.000,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. 6.) Stavbno zemljišče: parc. št. 2883/3, travnik 594 m2, k.o. (1301) Krška vas. Preko zemljišča poteka asfaltirana pot, ki predstavlja dostop do parc. št. 2883/2 iste k.o. Izklicna cena je 16.200,00 EUR, ki ne vključuje 22% DDV-ja. 7.) Štirje poslovni prostori in dve parkirni mesti dokončani do IV. podaljšane gradbene faze na Šalari v Kopru, na naslovu Koper, Dolinska cesta 1h, 1i, 1j: 1. Poslovni prostor z oznako 142, v pritličju (tretja etaža) v izmeri 187,00 m2, k.o. (2606) Semedela – identifikator: 2606-5373-142. Izklicna cena znaša 140.000,00 EUR, ki ne vključuje 22% DDV-ja. 2. Poslovni prostor z oznako 143, v pritličju (tretja etaža) v izmeri 186,50 m2, k.o. (2606) Semedela – identifikator: 2606-5373-143. Izklicna cena znaša 139.500,00 EUR, ki ne vključuje 22% DDV-ja. 3. Poslovni prostor z oznako 144, v pritličju (tretja etaža) v izmeri 202,00 m2, k.o. (2606) Semedela – identifikator: 2606-5373-144. Izklicna cena znaša 151.000,00 EUR, ki ne vključuje 22% DDV-ja. 4. Poslovni prostor z oznako 158, v pritličju (tretja etaža) v izmeri 112,33 m2, k.o. (2606) Semedela – identifikator: 2606-5373-158. Izklicna cena znaša 84.000,00 EUR, ki ne vključuje 22% DDV-ja. 5. Parkirno mesto z oznako 152, v prvi etaži, v izmeri 10,58 m2, k.o. (2606) Semedela – identifikator: 2606-5373-152. Izklicna cena znaša 7.000,00 EUR, ki ne vključuje 22% DDV-ja. 6. Parkirno mesto z oznako 153, v drugi etaži, v izmeri 10,58 m2, k.o. (2606) Semedela – identifikator: 2606-5373-153. Izklicna cena znaša 7.000,00 EUR, ki ne vključuje 22% DDV-ja. Poslovni prostori stojijo na parc. št. 1975/9, skupne površine 3.915 m2, k.o. (2606) Semedela in jim pripada, poleg sorazmernega lastninskega deleža na skupnih delih in napravah tudi idealni delež na zemljišču. II. Ogled nepremičnin in način poteka javne dražbe Ogled nepremičnin bo možen na kraju samem, in sicer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Interesenti za ogled posamezne nepremičnine morajo dva dni pred ogledom vplačati stroške oglednine v znesku 15,00 EUR na transakcijski račun Stanovanjskega podjetja za gospodarjenje z objekti d. o. o. številka: 02470-0018512574, sklic je naveden v tabeli ogledov iz te točke. Na ogledu morajo interesenti predložiti potrdilo o vplačani oglednini. Dodatne informacije o pogojih javnih dražbe se dobijo en dan pred ogledom na tel. 02/82-16-500. Izvedba javne dražbe: Javna dražba za nepremičnine se bo izvedla dne 3. 12. 2013 ob 11. uri, v poslovnih prostorih Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, na naslovu: Poljanska cesta 31, Ljubljana. Javna dražba se bo izvedla v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G – v nadaljevanju: ZSPDSLS) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13 – v nadaljevanju: Uredba). Izvedbo javne dražbe bo nadzorovala pristojna komisija. Zoper postopek javne dražbe in odločitve komisije ni mogoč ugovor ali pritožba. Prodaja bo potekala po načinu `videno – kupljeno` in po stanju nepremičnin v času javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane. Najmanjše večanje izklicne cene za nepremičnine pod zaporednimi točkami 1.)–7.) točke 5.–6. je po 500,00 EUR, pod zaporedno točko 7.) točke 1–4. je po 2.000,00 EUR. III. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Dražitelji se morajo najpozneje eno uro pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju izvedbe javne dražbe ter v urejeni mapi predložiti fotokopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi, in sicer: 1. potrdilo v originalu o vplačani varščini v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Stanovanjskega podjetja za gospodarjenje z objekti d. o. o., številka: SI25 1009704515120, sklic za plačilo varščine je naveden v tabeli točke II. te objave. Varščina mora biti vplačana najkasneje do 28. 11. 2013 do 12. ure. Premalo vplačana varščina se bo vrnila brez obresti v roku 10 dni po poteku roka za vplačilo varščine; 2. za primer vračila varščine morajo dražitelji priložiti celotno številko transakcijskega računa. Varščina se bo neuspelim dražiteljem vrnila brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe na predloženi transakcijski račun; 3. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske unije; 4. izpisek iz ePRS (AJPES) oziroma druga ustrezna dokazila v primeru, da v ePRS ni vpisano ažurno stanje (v tem primeru se predloži npr. notarski zapis predlaganega vpisa, spremembe in dopolnitve itd.); 5. morebitni pooblaščenci morajo predložiti v originalu notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi; 6. osebno izkaznico ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p., zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci razvidni iz ePRS oziroma dokazil iz predhodne 4. točke); 7. davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko; 8. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor, pravne osebe oziroma drugi poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz ePRS (AJPES) – sodnega registra oziroma druge ustrezne evidence, star največ 30 dni. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. IV. Izbor najugodnejšega ponudnika Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi. 1. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. 2. V primeru, če je ponudnik samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno. 3. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno ali izklicno ceno, nepremičnina ni prodana, če eden od ponudnikov ne zviša svoje ponudbe. 4. Če nihče od dražiteljev prisotnih na javni dražbi ne zviša svoje ponudbe, določi kupca komisija pristojna za izvedbo javne dražbe z javnim žrebom, pri čemer se izklicni ceni prišteje eno najmanjše večanje izklicne cene. Javni žreb se izvede takoj na kraju samem, zoper izid nista možna ugovor ali pritožba. 5. V primeru, da se ponudnik ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno nepremičnine, po pogojih iz te objave. 6. Ponudba veže do zaključka dražbe in ponudnik do tedaj ne more odstopiti, ali jo na kakršen drugi način razveljaviti. 7. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 8. Če ima nepremičnina dva ali več etažnih lastnikov in nima več kot pet posameznih delov, imajo pri prodaji posameznega dela v etažni lastnini skladno s 124. členom Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02, 18/07 Skl. US: U-I-70/04-18, 91/13) drugi etažni lastniki predkupno pravico in lahko na javni dražbi konkurirajo najboljšemu ponudniku. V. Plačilni pogoji Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od izdaje računa. Kupnina se vplača na transakcijski račun Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada. Z vplačilom celotnega pogodbenega zneska – kupnine, prejme kupec zemljiškoknjižno dovolilo. V primeru teka postopka za vpis etažne lastnine po ZVEtL, kupec vstopi v postopek namesto prodajalca in zemljiškoknjižno dovolilo pridobi s sklepom nepravdnega sodišča. Če udeleženec, ki uspe na dražbi ne sklene prodajne pogodbe oziroma se ne odzove na podpis prodajne pogodbe v 15 dneh, ali ne plača kupnine v 30 dneh po izdaji računa, se šteje, da je od sklenitve pogodbe oziroma od pogodbe odstopil, kolikor mu prodajalec skladno z določbo 34. člena Uredbe ne podaljša rok za sklenitev pogodbe za ne več kot 15 dni. Prodajalec se lahko odloči, da podaljšanega roka ne poda in zadrži vplačano varščino kot skesnino. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino. Vračunana varščina v kupnini se od dneva vplačila do dneva vštetja v kupnino ne obrestuje. Davčne dajatve in vse ostale stroške, kot so zapis pogodbe, overitev pogodbe in vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo niso zajeti v kupnini in jih plača izbrani kupec. VI. Ustavitev postopkov Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., lahko, v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom postopek javne dražbe ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti, brez obresti, vplačano varščino. Prav tako lahko Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom začeti postopek predaje nepremičnine kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti, brez obresti, vplačano varščino. Pravno opozorilo: Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o. lahko v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom dražitelju ne vrne vplačane varščine, če dražitelj ni uspel na javni dražbi, vendar pa prispe s strani enega izmed vplačnikov varščine za isto nepremičnino v roku 5 delovnih dni po zaključku javne dražbe na naslov Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., Ob Suhi 19, 2390 Ravne na Koroškem ali lastnika nepremičnin notarsko overjena izjava, dana pod materialno (odškodninsko) in kazensko odgovornostjo, da je v času od razpisa do zaključka javne dražbe prišlo do izsiljevanja ali poskusa vplivanja na druge vplačnike varščine s podrobnim opisom kdo in kdaj ter na koga je izsiljevanje ali poskus vplivanja izvajal ter opisom vseh relevantnih dejstev za pričetek postopkov vezanih na taka dejanja pri organih pregona. Prav tako lahko Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom odstopi od sklenitve prodajne pogodbe in prekine sklenitev pravnega posla, če je dražitelj uspel na javni dražbi, vendar so nastopili razlogi iz prejšnjega odstavka. Vplačnik varščine, ki je varščino izgubil zaradi izsiljevanja ali poskusa vplivanja na druge dražitelje, lahko neupravičenost zadržanja vplačane varščine spodbija v sodnem postopku, prav tako je šele v primeru odločitve sodišča upravičen do vpogleda v izjavo na podlagi katere je izgubil pravico do vrnitve vplačane varščine.
Stanovanjsko podjetje, podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., Ravne na Koroškem