Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

3426. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja naselja Lipovci (Lipovci – vzhod), stran 10322.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 109/09, 57/12, 109/12) in 30. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je župan Občine Beltinci sprejel
S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja naselja Lipovci (Lipovci – vzhod)
1. člen
(splošno)
S tem sklepom župan Občine Beltinci določa način in postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del naselja Lipovci (Lipovci – vzhod), območje za gradnjo in ureditve objektov in površin namenjenih stanovanjskim vsebinam.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Na podlagi Prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 40/01, 41/03, 47/05, 78/05, 102/09, 43/11, 75/11 in 37/13) je območje obdelave opredeljeno kot območje predvideno za stanovanjsko gradnjo.
Obravnavano območje je nepozidano stavbno zemljišče (v naravi namenjeno za kmetijsko obdelavo).
Zaradi pomanjkanja prostora za razvoj in širitev stanovanjskih con v naselju Lipovci in izkazanih interesov investitorjev, se je občina Beltinci odločila začeti s postopkom priprave OPPN.
Skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 109/09, 57/12, 109/12), je potrebno za obravnavano območje izdelati občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).
3. člen
(predmet izdelave)
Predmet OPPN je priprava in podrobno oblikovanje meril, pogojev in ukrepov ter prostorskih rešitev, na podlagi katerih bo omogočena kvalitetna umestitev objektov vezanih za potrebe stanovanjskih dejavnosti. Upoštevane so vse ureditve potrebne komunalne opreme, energetske, telekomunikacijske in prometne infrastrukture – gospodarske javne infrastrukture (GJI).
Z OPPN bodo tudi določeni pogoji za projektiranje objektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov in varovanja okolja.
OPPN za del območja urejanja naselja Lipovci (Lipovci – vzhod) vsebuje:
– območje OPPN,
– arhitektonske, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo,
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.
4. člen
(sestavni deli OPPN)
Sestavni del OPPN so:
I. Besedilo odloka
II. Grafični del
1. Načrt območja z načrtom parcelacije
2. Območje obdelave OPPN in faznost gradnje
3. Pregledna situacija območja OPPN
4. Osnove zakoličbe
5. Načrt arhitektonskih, krajinskih in oblikovalskih rešitev prostorskih ureditev
III. Priloge OPPN
1. Obrazložitev in utemeljitev
2. Strokovne podlage
3. Smernice nosilcev planiranja
4. Mnenja nosilcev planiranja
5. Seznam sprejetih aktov
6. Povzetek za javnost
IV. Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi opravljene analize prostora, predhodnih usmeritev pristojnih strokovnih služb Občine Beltinci, izdelanih idejnih zasnov in potreb investitorjev ter ustreznih analiz izvajalca in upoštevanju veljavne zakonodaje.
6. člen
(območje obdelave – grafična priloga)
Ureditveno območje OPPN obsega površino v izmeri 84.828,00 m2 in je deljeno na coni »S« – A in »S« – B.
– Cona »S« – A 41.620,00 m2
parcelne številke:
2233, 2234, 2232/3, 2235, 2236, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2247/2, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253/2.
– Cona »S« – B 43.208,00 m2
parcelne številke:
2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222/1, 2222/2, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227/1, 2227/2, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232/1, 2232/2, 2232/3, 2236, 2237, 2238, 2241, 2242, 2246, 2247/1, 2247/2, 2251, 2252, 2253/1, 2254/1, 2254/2, 2811, 2255, 2256, 2257, 2258.
Območje izdelave OPPN z delitvijo na cone urejanja je prikazano v grafični prilogi sklepa.
7. šlen
(okvirni roki in postopki za pripravo OPPN)
Dela se bodo izvajala skladno s terminskim planom, navedenim v ponudbi izvajalca, kot sledi:
+--------------------------+--------------------+------------+
|Aktivnost         |Nosilec       |  Rok   |
+--------------------------+--------------------+------------+
|Sklep župana Občine    |Župan Občine    |      |
|Beltinci o pripravi OPPN |Beltinci      |  7 dni  |
+--------------------------+--------------------+------------+
|Priprava osnutka     |Izdelovalec – ASPA |      |
|prostorskega akta     |ing, Črenšovci   |  21 dni  |
+--------------------------+--------------------+------------+
|Pridobivanje smernic   |Izdelovalec – ASPA |      |
|             |ing, Črenšovci   |  30 dni  |
+--------------------------+--------------------+------------+
|Dopolnitev osnutka akta  |Izdelovalec – ASPA |      |
|v skladu z zahtevami   |ing, Črenšovci   |      |
|iz podanih smernic    |          |  7 dni  |
+--------------------------+--------------------+------------+
|Javna razgrnitev     |Občina Beltinci   |  30 dni  |
+--------------------------+--------------------+------------+
|Stališča do podanih    |Izdelovalec,    |      |
|pripomb          |Občinski svet    |  7 dni  |
+--------------------------+--------------------+------------+
|Priprava predloga akta  |Izdelovalec – ASPA |      |
|             |ing, Črenšovci   |  15 dni  |
+--------------------------+--------------------+------------+
|Pridobivanje mnenj    |Izdelovalec – ASPA |      |
|             |ing, Črenšovci   |  30 dni  |
+--------------------------+--------------------+------------+
|Priprava usklajenega   |Izdelovalec – ASPA |      |
|predloga po pridobitvi  |ing, Črenšovci   |      |
|mnenj za sprejem na seji |          |      |
|OS            |          |  7 dni  |
+--------------------------+--------------------+------------+
|Predaja kompletiranih   |Izdelovalec – ASPA |      |
|izvodov          |ing, Črenšovci   |  7 dni  |
+--------------------------+--------------------+------------+
Predvideni rok izdelave 161 dni od podpisa pogodbe.
8. člen
(pristojni nosilci planiranja, ki se zaprosijo za smernice in mnenja OPPN Lipovci – vzhod)
1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Dunajska 160
1000 Ljubljana
2. Zavod RS za varstvo narave
Območna enota Maribor
Pobreška cesta 20 a
2000 Maribor
3. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
Agencija RS za okolje
Oddelek porečja reke Mure
Slovenska 2
9000 Murska Sobota
4. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana
5. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest
Območje Murska Sobota
Lipovci 256 b
9231 Beltinci
6. Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje
Vojkova 61
1000 Ljubljana
7. Občina Beltinci
Mladinska ulica 2
9231 Beltinci
8. KOMUNA javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o.
Mladinska ulica 2
9231 Beltinci
9. Elektro Maribor d.d.
OE Murska Sobota
Lendavska ulica 31 a
9000 Murska Sobota
10. Telekom Slovenije d.d.
Cigaletova ulica 15
1000 Ljubljana
11. Zavod za gozdove,
Območna enota Murska Sobota
Ulica Arhitekta Novaka 17
9000 Murska Sobota.
9. člen
(končne določbe)
Pripravljalec OPPN je Občina Beltinci. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-15/2013-01
Beltinci, dne 30. septembra 2013
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.