Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3805. Uredba o objavah v postopkih zaradi insolventnosti
3806. Uredba o povračilu za izredne cestne prevoze
3807. Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
3808. Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa vodotoka Lobnica
3809. Uredba o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine KOV-1 za stekleničenje in proizvodnjo pijač
3810. Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah
3811. Uredba o ravnanju z amalgamskimi odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah
3812. Uredba o dopolnitvah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence
3813. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa
3814. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za gojenje školjk na I., II. in III. parceli gojitvenega območja Sečovlje

Drugi akti

3815. Odločba o imenovanju Aleksandre Kisovec za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
3816. Odločba o imenovanju Polonce Dobrajc za državno pravobranilko na Državnem pravobranilsvu na sedežu v Ljubljani
3817. Odločba o imenovanju Valerije Šter za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
3818. Odločba o imenovanju Ivanke Demšar Potočnik za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
3819. Odločba o imenovanju mag. Damjane Draksler Zupanc za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
3820. Odločba o imenovanju Marte Šušin za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
3821. Odločba o imenovanju Tamare Gregorčič na mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

MINISTRSTVA

3822. Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije
3823. Pravilnik o stroških postopka o prekršku
3824. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o količinah predpakiranih izdelkov
3825. Seznam splošnih tehničnih specifikacij s področja motornih in priklopnih vozil
3850. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi števila mest državnih pravobranilcev in pomočnikov državnega pravobranilca
3851. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije

USTAVNO SODIŠČE

3826. Pravilnik o pogojih in postopku za napredovanje sodnega osebja Ustavnega sodišča v plačne razrede
3827. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
3828. Odločba o oceni ustavnosti 112. člena Kazenskega zakonika in Zakona o kazenskem postopku

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

3829. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana volilne komisije V. volilne enote

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3830. Pravilnik o kartici zdravstvenega zavarovanja
3831. Splošni akt o upravljanju pretvorbe številk v ENUM domene številk
3832. Sklep o oprostitvi plačevanja letnega nadomestila za opravljanje nadzora

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3833. Razlaga Kolektivne pogodbe za kemijsko in gumarsko industrijo Slovenije
3852. Dogovor o določitvi plačnega razreda delovnih mest v skupini E3 za srednje medicinske sestre – babice v porodnem bloku ter srednje medicinske sestre v intenzivni terapiji III, II in I

OBČINE

Kočevje

3834. Sklep o imenovanju nadomestnega člana v občinsko volilno komisijo

Kranj

3835. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 998/2, k.o. Kranj

Ljubljana

3836. Pravilnik o elektronskem poslovanju Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

Mirna Peč

3837. Poslovnik Občinskega sveta Občine Mirna Peč
3838. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih spodbud občanom za naložbe v učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v Občini Mirna Peč
3839. Sklep o razveljavitvi sklepov o višini priključnine na javni vodovod in javno kanalizacijo

Naklo

3840. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Polzela

3841. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«

Ptuj

3842. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož

Semič

3843. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2008

Sodražica

3844. Pravilnik o računovodstvu

Šempeter-Vrtojba

3845. Sklep o pričetku priprave Regionalnega prostorskega načrta Čistilna naprava ob Vrtojbici

Škocjan

3846. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan

Šmartno pri Litiji

3847. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna – za območje Občine Šmartno

Žirovnica

3848. Obvezna razlaga 2. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
3849. Obvezna razlaga 30. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica

POPRAVKI

3853. Popravek Sklepa o spremembah in dopolnitvah liste zdravil na podlagi sklepa o kriterijih za razvrščanje zdravil na liste
3854. Tehnični popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno jug – del
3855. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti