Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

Št. 331-17/2007/3 Ob-7769/08 , Stran 3154
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev v obliki rente upravičencu, ki se odloči, da bo prenehal z opravljanjem pridobitne kmetijske in gozdarske dejavnosti na kmetiji zaradi prenosa kmetije na prevzemnika. Okvirna višina nepovratnih sredstev namenjena za izvedbo ukrepa »Zgodnje upokojevanje kmetov« za leti 2008 in 2009 znaša 3.000.000 EUR. Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 9200 PRP 2007–2013 – EU, v višini 2.250.000 EUR 9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba, v višini 750.000 EUR. Delež prispevka EU sredstev v celotnih javnih izdatkih znaša 75%. II. Vlagatelji Do podpore iz tega razpisa so upravičeni vlagatelji (v nadaljevanju prenosniki), kmetje, starejši od 57 let, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti, še niso upokojeni in so pripravljeni nepreklicno prenehati z opravljanjem pridobitne kmetijske in gozdarske dejavnosti ter celotno kmetijo prenesti na izbranega prevzemnika. III. Predmet podpore Predmet podpore je izplačilo sredstev v obliki letne rente upravičencem, ki se odločijo, da bodo nepreklicno prenehali z opravljanjem pridobitne kmetijske in gozdarske dejavnosti na kmetiji zaradi prenosa kmetije na mlajšega prevzemnika. IV. Pogoji za dodelitev sredstev A) Skupni splošni pogoji: 1. Prenosnik mora predložiti popolno vlogo na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. 2. Prenosnik, ki je pridobil sredstva na podlagi tega javnega razpisa, mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti ves čas trajanja prejemanja rente in še najmanj pet let od dneva zadnjega prejema sredstev. 3. Prenosnik mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji. 4. Prejemnik sredstev, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, mora vrniti vsa že pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dne izplačila sredstev. 5. Prejemnik sredstev iz prejšnje točke ne more pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za dobo dveh let od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja oziroma prejema zahtevka za vračilo sredstev ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dne izplačila sredstev. 6. V primeru, da je več solastnikov kmetije in vsi izpolnjujejo pogoje, si lahko glede na delež solastništva delijo rento. V primeru, da je več solastnikov in le eden izpolnjuje pogoje, le-ta pridobi celotno rento, ki pripada kmetiji, vendar mora biti kmetija prenesena na istega prevzemnika v celoti. 7. V primeru smrti prenosnika v obdobju prejemanja rente, se renta lahko prenese na zakonskega partnerja oziroma osebo, s katero je prenosnik živel v dlje časa trajajoči zunajzakonski skupnosti v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja ali nepreskrbljene otroke, če dohodki partnerja oziroma otrok ne presegajo minimalne plače zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu. 8. Prenos kmetije mora biti opravljen v največ 18 mesecih pred izdajo odločbe o pravici do sredstev iz naslova tega ukrepa. 9. V času, ko je prenosnik upravičen do rente, mora biti vključen v pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnost in za katero dohodek na kmetiji ne dosega višine, predpisane za obvezno zavarovanje kmetov po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. V času prekinitve izplačevanja rente zavarovanec ne sme prekiniti zavarovanja. 10. Vključitev v pokojninsko in invalidsko zavarovanje traja vsaj do izpolnitve minimalnih pogojev za uveljavitev pravice do pokojnine po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju oziroma do končnega prenehanja izplačevanja rente. 11. Šteje se, da člani kmetije, ki so kmetijsko dejavnost opravljali skupaj s prenosnikom pred prenosom kmetije in so bili pokojninsko in invalidsko zavarovani, po prenosu opravljajo kmetijsko dejavnost v okviru kmetije prevzemnika. 12. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) preveri pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) za prenosnike. V primeru, da prenosnik ne plačuje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ARSKTRP preneha izplačevati rento. Takšna sankcija traja dokler zavarovanje ni urejeno. 13. Ko prenosnik izpolni pogoje za uveljavitev pravice do pokojnine in se upokoji, ARSKTRP pridobi podatek o višini in datumu prejema pokojnine po uradni dolžnosti od ZPIZ-a. 14. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti izdelana in predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije za ta ukrep z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Zaradi kontrole podatkov s strani ARSKTRP mora vlagatelj (tudi pri izdelavi poslovnega načrta) uporabljati podatke iz uradnih evidenc in zadnje oddane zbirne vloge za ukrepe kmetijske politike. B) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kmetija: 1. Kmetija mora biti vpisana v register kmetijskih gospodarstev. 2. Kmetija mora v tekočem letu v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki jo opravlja, v predpisanem roku posredovati na ARSKTRP izpolnjene osnovne obrazce o kmetiji (zbirno vlogo), kakor jih določajo predpisi o izvedbi ukrepov kmetijske politike. V primeru, da rok za oddajo obrazcev v tekočem letu še ni potekel, se upoštevajo oddani obrazci za preteklo leto. 3. Kmetija, ki je predmet prenosa, ne sme biti manjša od 5 ha primerljivih kmetijskih površin. Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se za namen iz tega ukrepa šteje: – 1 ha njiv ali vrtov ali – 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov, pašnikov ali – 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov (vinogradi, intenzivni sadovnjaki, hmeljišča, oljčniki), pokritih površin v vrtnarstvu, pri pridelavi jagod ali jagodičja, pridelava gob ali – 8 ha gozda. V primeru rabe kmetijskih površin, ki so podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje dejanska raba v letu prenosa. V primeru, ko je dejanska raba gozd, se šteje raba po zemljiškem katastru. C) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prenosnik na dan oddaje vloge: 1. Prenosnik je starejši od 57 let. 2. Prenosnik še ni upokojen. 3. Prenosnik je na kmetiji, ki se prenaša, kmetoval vsaj zadnjih 10 let. 4. Prenosnik mora nepreklicno prenehati opravljati pridobitno dejavnost, povezano s kmetijstvom in gozdarstvom. 5. Prenosnik mora celotno kmetijo predati izbranemu prevzemniku. Za svoje potrebe lahko obdrži stanovanjsko enoto v primeru, da ima prevzemnik že v lasti primerno stanovanjsko enoto ter največ 0,5 ha primerljivih kmetijskih površin. 6. Prenosnik je bil vsaj zadnjih 7 let neprekinjeno pokojninsko in invalidsko zavarovan na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti. 7. Prenosnik mora imeti poravnane vse obveznosti do države. D) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prevzemnik: 1. Prevzemnik na dan prenosa, to je z dnem notarske overitve podpisa pogodbe o lastninskem prenosu kmetije, ne sme biti mlajši od 18 let in ne starejši od: a) 40 let v primeru prvega lastniškega prevzema kmetije ali b) 50 let v primeru povečanja njegove kmetije. 2. Najkasneje na dan oddaje vloge mora postati lastnik in nosilec celotne kmetije razen dovoljenih 0,5 ha primerljivih kmetijskih površin, ki jih lahko zadrži prenosnik. 3. Kot prevzemnika lahko nastopata mož in žena oziroma zunajzakonska partnerja v skladu s predpisi, ki urejajo zakonsko zvezo in družinska razmerja. S pooblastilom morata določiti tistega od njiju, ki izpolnjuje vse pogoje, določene za prevzemnika. 4. Na prevzetih površinah mora kmetovati vsaj še za obdobje prejemanja rente prenosnika. 5. Za kmetovanje mora biti primerno usposobljen, kar pomeni, da mora imeti vsaj 5 let delovnih izkušenj z opravljanjem kmetijske ali gozdarske dejavnosti oziroma najmanj 3 leta delovnih izkušenj z opravljanjem kmetijske in gozdarske dejavnosti v primeru, če ima dokončano najmanj poklicno šolo s področja kmetijske ali s kmetijstvom povezane dejavnosti. 6. Na dan oddaje vloge mora predložiti poslovni načrt za ukrep »Zgodnje upokojevanje kmetov«, ki je priloga razpisne dokumentacije. 7. Najkasneje eno leto po izdaji odločbe mora uvesti spremljanje rezultatov gospodarjenja na kmetiji (FADN ali knjigovodstvo ali vsakoleten opis stanja na kmetiji). Če se na kmetiji ne izvaja spremljanje gospodarjenja iz naslova knjigovodstva po dejanskih dohodkih ali FADN metodologiji, je potrebno na ARSKTRP pošiljati vsakoleten opis stanja na kmetiji (poslovni načrt za ukrep »Zgodnje upokojevanje kmetov«). 8. Prevzemnik je dolžan o odtujitvi zemljišč, ki so prenosniku omogočila vstop v ukrep, obveščati ARSKTRP toliko časa, kolikor časa prenosnik dobiva rento. V. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev Splošni finančni pogoji 1. Celotno obdobje prejemanja rente je do 10 let. Čas trajanja rente je omejen na 70. rojstni dan prenosnika. 2. Ko prenosnik pridobi pokojnino, se znesek rente zmanjša za znesek pokojnine. 3. Finančna pomoč se zagotavlja v obliki letne rente, ki se izplačuje mesečno po dvanajstinah. Renta je sestavljena iz fiksnega dela, ki znaša 5.000 EUR na kmetijo na leto in iz variabilnega dela, ki je odvisen od velikosti prenesene kmetije. Variabilni del se izračuna na podlagi prenesenih primerljivih kmetijskih površin v letu vstopa v ukrep. Za vsak ha prenesenih primerljivih kmetijskih površin se izplača znesek v višini 300 EUR/ha na leto, vendar največ za vključno 20 ha primerljivih kmetijskih površin. Če je prenesena kmetija večja, se morajo prenesti vse površine, vendar se renta ne poveča. 4. Pravica do rente se prizna prenosniku, ki mu je bila izdana pozitivna odločba, od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi popolne vloge in se začne izplačevati naslednji mesec po izdaji odločbe. 5. Celoten znesek prejete rente v vsem obdobju ne sme presegati 110.000 EUR na prenosnika. Kršitve in sankcije: Kršitve in sankcije za ukrep Zgodnje upokojevanje kmetov so: 1. za prenosnika: a) če prenosnik ne omogoči kontrole na kraju samem, se mu prekine izplačevanje rente za tri mesece; b) če se ugotovi, da je prenosnik namerno vložil napačne podatke oziroma navedbe v vlogi, mora vrniti vsa do tedaj prejeta sredstva skupaj z zamudnimi obrestmi. Poleg tega se ga izključi iz prejemanja rente za zadevno in naslednje leto; c) če se prenosnik še ukvarja s pridobitno dejavnostjo povezano s kmetijstvom in gozdarstvom oziroma se veljavne komercialne pogodbe še glasijo na prenosnika, se mu ob prvi ugotovljeni nepravilnosti prekine izplačevanje rente za obdobje dveh mesecev in ob drugi nepravilnosti za obdobje šestih mesecev. V primeru tretje ponovitve te nepravilnosti se prenosnika izključi iz ukrepa; č) če prenosnik v času prejemanja rente do izpolnitve pogojev za pridobitev pokojnine ne plačuje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se mu izplačevanje rente prekine do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 2. za prevzemnika: a) če prevzemnik ne omogoči kontrole na kraju samem, plača kazen v višini treh mesečnih rent; b) če prevzemnik preneha s kmetovanjem na vseh prevzetih kmetijskih površinah med trajanjem ukrepa, plača kazen v višini dveh mesečnih rent za vsako leto prenehanja kmetovanja; c) če se ugotovi odprodaja zemljišč, na osnovi katerih je bila pridobljena renta, brez odobritve ARSKTRP, plača kazen v višini 50% tržne vrednosti od prodanega zemljišča. Vsako prenehanje izplačevanja rente zaradi ureditve situacije v obdobju izplačevanja rente se šteje v čas prejemanja rente. To pomeni, da se za mesece, za katere renta ni bila izplačana, obdobje prejemanja rente ne podaljša. Višja sila: Prejemnik sredstev ni dolžan vrniti vseh že pridobljenih sredstev, kadar gre za naslednje primere višje sile ali izrednih okoliščin: 1. smrt prejemnika sredstev (velja za fizične osebe) 2. dolgotrajna nezmožnost prejemnika sredstev za delo (velja za fizične osebe) 3. razlastitev velikega dela kmetije, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan, ko je bila sprejeta zaveza 4. huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče 5. uničenje hlevov na kmetiji zaradi nesreče 6. kužna živalska bolezen, ki prizadene vso kmetovo živino ali njen del. O primerih višje sile ali izrednih okoliščin mora upravičenec (prenosnik ali prevzemnik) ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti organ in predložiti vsa ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti. Primeri višje sile se uporabijo, če oseba, ki je stopila v ukrep ne izpolnjuje več pogojev oziroma jih ne more več izpolnjevati. Pri čemer se primer smrti prejemnika iz 1. točke nanaša na smrt prenosnika ali prevzemnika. Primer dolgotrajne nezmožnosti prejemnika sredstev za delo iz 2. točke se nanaša le na prevzemnika. V primeru višje sile ali izrednih okoliščin se pogoji lahko spremenijo le s predhodno odobritvijo ARSKTRP. VI. Razpisna dokumentacija in informacije Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/ ter na vseh Kmetijsko gozdarskih zavodih. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti v informacijski pisarni ARSKTRP in na INFO točkah po Sloveniji, ki skrbijo za obveščanje in informiranje o ukrepu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! VII. Rok in način prijave Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p. 189, 1001 Ljubljana (velja poštni žig) ali oddati na vložišču ARSKTRP od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa pa do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na spletnih straneh MKGP. Vloga se vlaga na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in ki je dostopna na spletni strani ARSKTRP in MKGP, v skladu z zahtevami javnega razpisa. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje, označen s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja: »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis Zgodnje upokojevanje kmetov «. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem. VIII. Obravnava vlog in postopek odobritve ARSKTRP odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog oziroma po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila, do porabe razpisanih sredstev za posamezen ukrep. Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, ARSKTRP v primeru, da imata na končnem mestu liste prejetih vlog, dve ali več vlog na ovojnici enako označbo datuma in časa (ura, minuta) oddaje, izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvujejo tudi vlagatelji. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje ter osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP, izmed javnih uslužbencev zaposlenih na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjenih listkih, ki se jih z žigom ARSKTRP overovi v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listke se v prisotnosti komisije zapre v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge. Izžrebani listek oseba takoj odda komisiji. Z žrebom se določi vrstni red. O žrebanju se napiše zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji, če so prisotni. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava ARSKTRP. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, ko so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če so podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, se vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP v roku treh mesecev od vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati, da pomanjkljivost odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 30 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Vsaka dopolnjena vloga se uvrsti na konec liste prejetih vlog. Za datum in čas njenega prejema se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje po pošti ali oddaje na vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavrže. Če se tekom preverjanja pregleda na popolnost ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne. Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti na konec liste popolnih vlog in dobi zaporedno številko. Poziv na dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na uvrstitev na listo prejetih ali popolnih vlog. Preverjanje izpolnjevanja pogojev vloge se izvede po vrstnem redu uvrstitve na listo popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se odobrijo do porabe predvidenih sredstev. Vlogo, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za podelitev rente, se zavrne. Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno na način, kot je določen za vložitev vloge. Prejemniki sredstev (ime in priimek in kraj), opis aktivnosti in znesek odobrenih sredstev bodo objavljeni na spletni strani MKGP.

AAA Zlata odličnost