Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

3805. Uredba o objavah v postopkih zaradi insolventnosti, stran 12201.

Na podlagi sedmega odstavka 122. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o objavah v postopkih zaradi insolventnosti
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa podrobnejša pravila za naslednje objave:
1. objave podatkov o posameznem postopku zaradi insolventnosti po 1. točki prvega odstavka 122. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljnjem besedilu: zakon),
2. objave vsebine procesnih dejanj v postopku zaradi insolventnosti iz 2. do 8. točke prvega odstavka 122. člena zakona.
(2) Pravila, določena v tej uredbi, se po drugi alinei 2. točke 421. člena zakona smiselno uporabljajo tudi za objave v postopkih prisilne likvidacije.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. »agencija« je Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve;
2. »sodišče« je sodišče, ki na prvi stopnji vodi postopek zaradi insolventnosti;
3. »aplikacija INS« je programska oprema, ki jo upravlja Center za informatiko na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije in ki omogoča:
– vodenje vpisnika zadev v postopkih zaradi insolventnosti,
– posredovanje podatkov o posameznem postopku zaradi insolventnosti, ki se objavijo po 1. točki prvega odstavka 122. člena zakona, portalu AJPES in
– posredovanje vsebine pisanj, ki se objavijo po 2. do 8. točki prvega odstavka 122. člena zakona, in podatkov, potrebnih za te objave, portalu AJPES.
4. »portal AJPES« je programska oprema, ki omogoča:
– objave iz 1. člena te uredbe,
– dostop do podatkov, objavljenih o posameznem postopku zaradi insolventnosti,
– dostop do objavljenih sodnih pisanj in pisanj udeležencev.
3. člen
(objava podatkov v posameznem postopku zaradi insolventnosti)
(1) Agencija mora prek portala AJPES vsakomur omogočiti brezplačen dostop do naslednjih pregledov s podatki o posameznem postopku:
1. pregled osnovnih podatkov o postopku zaradi insolventnosti,
2. pregled vseh procesnih dejanj, opravljenih v postopku zaradi insolventnosti.
(2) Dostop do pregledov s podatki o posameznem postopku zaradi insolventnosti mora biti omogočen po naslednjih parametrih:
1. po identifikacijskih podatkih o dolžniku iz 17. člena zakona ali
2. po opravilni številki zadeve in sodišču.
(3) Portal AJPES mora biti zasnovan tako, da na podlagi izbranega parametra iz drugega odstavka tega člena izdela ustrezna XML dokumenta, ki v aplikaciji INS kličeta ustrezni storitvi za izdelavo in posredovanje podatkov in dokumentov portalu AJPES. Portal AJPES sprejme seznam podatkov o dolžnikih v XML obliki, ga prikaže v obliki tabele, po izbiri dolžnika pa od aplikacije INS pridobi osnovne podatke iz 4. člena te uredbe v XML in PDF obliki in pregled iz 5. člena te uredbe v PDF obliki ter oboje prikaže.
(4) Aplikacija INS mora biti zasnovana tako, da na podlagi XML dokumentov iz tretjega odstavka tega člena izdela in posreduje portalu AJPES seznam podatkov o dolžnikih v XML obliki, osnovne podatke iz 4. člena te uredbe v XML in PDF obliki in pregled iz 5. člena te uredbe v PDF obliki.
(5) Dostop do pregledov podatkov o posamezni zadevi mora biti omogočen od naslednjega dne po dnevu, ko je bil začet postopek zaradi insolventnosti, in do poteka petih let po pravnomočnem končanju postopka v tej zadevi.
4. člen
(vsebina pregleda osnovnih podatkov o zadevi)
(1) Pregled osnovnih podatkov o postopku zaradi insolventnosti mora vsebovati:
1. opravilno številko in sodišče, ki vodi postopek;
2. tip postopka:
– postopek prisilne poravnave,
– stečajni postopek nad pravno osebo,
– postopek osebnega stečaja,
– postopek stečaja zapuščine ali
– postopek prisilne likvidacije;
3. naslednje identifikacijske podatke o dolžniku:
– če je dolžnik pravna oseba: matično številko in firmo oziroma ime, s katero je vpisana v poslovnem registru,
– če je dolžnik podjetnik ali zasebnik: identifikacijske podatke iz 1. in 2. točke prvega odstavka ter iz 1., 2. in 4. točke tretjega odstavka 17. člena zakona,
– če je dolžnik potrošnik: identifikacijske podatke iz 1., 2. in 4. točke tretjega odstavka 17. člena zakona;
4. osebno ime upravitelja;
5. datum začetka postopka;
6. zadnji dan roka za prijavo terjatev;
7. način končanja postopka;
8. datum sklepa o končanju postopka;
9. datum pravnomočnosti sklepa o končanju postopka.
(2) V stečajnem postopku mora pregled osnovnih podatkov o zadevi vsebovati tudi:
1. zadnji dan roka za sodno uveljavitev prerekanih terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic,
2. ocenjeno in končno višino stečajne mase ter
3. ocenjeni in končni delež poplačila nezavarovanih navadnih terjatev.
(3) Če je dolžnik v postopku osebnega stečaja predlagal odpust obveznosti, mora pregled osnovnih podatkov o zadevi vsebovati tudi:
1. datum sklepa o začetku postopka o odpustu obveznosti,
2. datum sklepa o odpustu obveznosti in
3. datum pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti.
5. člen
(vsebina pregleda vseh procesnih dejanj)
(1) Pregled vseh procesnih dejanj mora vsebovati:
1. podatke iz 1. in 2. točke prvega odstavka 4. člena te uredbe;
2. firmo oziroma osebno ime dolžnika;
3. seznam vseh procesnih dejanj, opravljenih v postopku zaradi insolventnosti, razvrščenih po zaporedni številki, pod katero je pisanje z vsebino procesnega dejanja vloženo v spis, ki ga vodi sodišče v zadevi zaradi insolventnosti.
(2) Pregled vseh procesnih dejanj mora o posameznem procesnem dejanju vsebovati:
1. datum procesnega dejanja;
2. opis vsebine procesnega dejanja;
3. če je vsebino procesnega dejanja treba objaviti po 2. do 8. točki prvega odstavka 122. člena zakona, tudi datum objave;
4. pri sklepu sodišča tudi:
– podatek, ali je bila proti sklepu vložena pritožba,
– vsebino odločitve o pritožbi in
– datum pravnomočnosti sklepa.
6. člen
(objava vsebine procesnega dejanja)
(1) Sodišče mora zaradi objave vsebine procesnega dejanja sodno pisanje ali pisanje udeleženca postopka, ki se objavi po 2. do 8. točki prvega odstavka 122. člena zakona, pretvoriti v elektronski dokument v obliki TIFF ali PDF in ga poslati v objavo portalu AJPES z uporabo ustrezne funkcionalnosti aplikacije INS.
(2) Na portalu AJPES mora biti vsebina procesnega dejanja objavljena tako, da se:
1. zajamejo:
– opravilna številka in sodišče, ki vodi postopek,
– tip postopka,
– osebno ime ali firma dolžnika,
– tip dolžnika (pravna oseba, podjetnik / zasebnik, potrošnik, druga oseba),
– pravnoorganizacijska oblika, če je dolžnik pravna oseba,
– če je dolžnik vpisan v poslovni register, tudi matična številka,
– opis vsebine procesnega dejanja in
– datum procesnega dejanja;
2. elektronski dokument iz prvega odstavka tega člena poveže s podatki iz 1. točke tega odstavka.
(3) Aplikacija INS mora biti zasnovana tako, da se pri izbiri funkcionalnosti za objavo izdela ustrezen XML-dokument s podatki iz 1. točke drugega odstavka tega člena in da se ta XML- dokument skupaj z dokumentom iz prvega odstavka tega člena pošlje portalu AJPES zaradi objave.
(4) Agencija mora procesno dejanje prek portala AJPES objaviti isti dan, kot ga prejme v objavo po tretjem odstavku tega člena.
7. člen
(dostop do objave vsebine procesnega dejanja)
(1) Agencija mora prek portala AJPES vsakomur omogočiti brezplačen dostop do vsebine procesnega dejanja, ki je objavljeno po 2. do 8. točki prvega odstavka 122. člena zakona.
(2) Dostop do vsebine procesnega dejanja mora biti omogočen po naslednjih parametrih:
1. po datumu objave,
2. po identifikacijskih podatkih o dolžniku iz 17. člena zakona ali
3. po opravilni številki zadeve in sodišču.
(3) Dostop do objav vsebine procesnih dejanj v zvezi s posamezno zadevo mora biti omogočen do poteka petih let po pravnomočnem končanju postopka v tej zadevi.
8. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. oktobra 2008.
Št. 00720-12/2008/7
Ljubljana, dne 4. septembra 2008
EVA 2008-2011-0072
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost