Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

3845. Sklep o pričetku priprave Regionalnega prostorskega načrta Čistilna naprava ob Vrtojbici, stran 12286.

Na podlagi 66. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 30. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06), 31. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) ter dogovora Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba in Občine Miren - Kostanjevica (dogovor o pripravi regionalnega prostorskega načrta za realizacijo projekta »izgradnja skupne čistilne naprave ob Vrtojbici z dograditvijo kanalizacijskega sistema«, 9. 5. 2008) župan Občine Šempeter - Vrtojba in župan Občine Miren - Kostanjevica sprejmeta
S K L E P
o pričetku priprave Regionalnega prostorskega načrta Čistilna naprava ob Vrtojbici
(v nadaljevanju RPN ČN ob Vrtojbici oziroma RPN)
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo RPN ČN ob Vrtojbici
Občina Šempeter - Vrtojba in del Mestne občine Nova Gorica nimata urejenega čiščenja komunalnih odpadnih vod. Nekdanja skupna Občina Nova Gorica je od leta 1968 načrtovala in v pretežni meri že izgradila kanalizacijski sistem za odvod odpadnih vod, sistem naj bi se zaključil s čistilno napravo ob Vrtojbici.
Prav tako s čistilno napravo nista opremljeni naselji Miren in Orehovlje na območju Občine Miren - Kostanjevica in v bližini naselja Vrtojba.
Z delitvijo Občine Nova Gorica in nastankom občin Šempeter - Vrtojba ter Miren - Kostanjevica so nastale razmere, da območje načrtovane čistilne naprave leži v občinah Šempeter - Vrtojba in Miren - Kostanjevica, izven Mestne občine Nova Gorica.
Izvedene primerjalne študije (Primerjalna študija izvedbe čistlne naprave za čiščenje odpadnih voda z območja Občine Šempeter - Vrtojba in čistilne naprave za čiščenje odpadnih voda z območja Občine Šempeter - Vrtojba in dela MO Nova Gorica z vidika umestitve v prostor, vplivov na okolje in ekonomskega vidika, izdelal PROJEKT d.d., v maju 2007, dopolnitev februar 2008, primerjalna študija Čiščenje komunalnih odpadnih voda naselij Miren in Orehovlje, izdelovalec Hydrotech d.o.o., št. S-453/08, januar 2008, naročnik Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.) so pokazale, da je optimalna rešitev za vse tri občine gradnja skupne čistilne naprave kapacitete 41000 ekvivalentnih enot, čistilna naprava bo prevzela čiščenje komunalnih odpadnih vod celotne Občine Šempeter - Vrtojba, dela Mestne občine Nova Gorica in dela Občine Miren - Kostanjevica.
Kot podlago za pridobitev projektov za gradbeno dovoljenje čistilne naprave bosta občini Šempeter - Vrtojba in Miren - Kostanjevica (na območju katerih se nahaja predvidena lokacija čistilne naprave) sprejeli regionalni prostorski načrt, ki bo nadomestil spremembe in dopolnitve med seboj v segmentu umeščanja čistilne naprave v prostor neusklajenih planskih aktov obeh občin.
Občine Šempeter - Vrtojba, Miren - Kostanjevica in Mestna občina Nova Gorica so v maju 2008 skladno z 19. členom Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave regionalnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) sprejele dogovor o pripravi regionalnega prostorskega načrta (dogovor o pripravi regionalnega prostorskega načrta za realizacijo projekta izgradnja skupne čistilne naprave ob Vrtojbici z dograditvijo kanalizacijskega sistema, 9. 5. 2008).
Občinska sveta Občine Šempeter - Vrtojba (št. 01101-2/2008-4, 22. 2. 2008) in Občine Miren - Kostanjevica (št. 351-2-001/2007, 20. 5. 2008) sta sprejela sklep o strinjanju s pričetkom aktivnosti za izdelavo in sprejem RPN ČN ob Vrtojbici.
2. Območje
Območje RPN ČV ob Vrtojbici obsega:
– površino, namenjeno gradnji in urejanju za potrebe objektov čistilne naprave, površina se nahaja delno na območju Občine Šempeter - Vrtojba (planska urejevalna enota VR-KE/2), delno na območju Občine Miren - Kostanjevica (ob severni občinski meji, območje s plansko oznako P oziroma ČN v kartografski dokumentaciji),
– območje odvodnega kanala iz ČN ob Vrtojbici do izliva v Vipavo,
– območje dograditev za delovanje čistilne naprave potrebnih, še neizgrajenih delov zbirnih kanalov, katerih potek tangira nepremičnine v zasebni lasti,
– območje za izgradnjo infrastrukturnih priključkov za čistilno napravo, katerih potek tangira nepremičnine v zasebni lasti.
Ne glede na zgoraj opisano bo območje natančno določeno v dopolnjenem osnutku RPN ČN ob Vrtojbici.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave regionalnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
4. Roki za pripravo
Priprava osnutka RPN ČN Vrtojba in potrditev osnutka na občinskih svetih je predvidena v septembru 2008, javna razgrnitev dopolnjenega osnutka v januarju oziroma februarju 2009, obravnava in sprejem na seji občinskih svetov v juliju 2009.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Pripravljalca RPN sta Občina Šempeter - Vrtojba in Občina Miren - Kostanjevica.
Nosilci urejanja prostora, ki v skladu z 58. in 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju pripravijo smernice na osnutek RPN ter podajo mnenje k predlogu RPN so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor;
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za sonaravno kmetijstvo, Oddelek za kmetijski prostor;
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo;
4. Zavod za Gozdove Slovenije;
5. Zavod za ribištvo Slovenije;
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za vode;
7. Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja, Oddelek povodja reke Soče;
8. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica;
9. Ministrstvo za kulturo;
10. Direkcija RS za ceste, Območna pisarna Nova Gorica;
11. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
12. Komunala d.d. Nova Gorica, Nova Gorica, Cesta 25. junija 1;
13. Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Nova Gorica, Erjavčeva 22;
14. Adria plin d.o.o. Ljubljana, Dunajska c. 7; 1000 Ljubljana;
15. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Nova Gorica, Cesta 25. junija 1b;
16. Telekom Slovenije, PE Nova Gorica, Nova Gorica, Kidričeva 17;
17. Kmetijstvo Vipava d.d., Cesta Goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici;
18. Občina Šempeter - Vrtojba, Šempeter pri Gorici, Cesta goriške fronte 11;
19. Občina Miren - Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren.
V primeru, da se v postopku priprave ugotovi potreba po sodelovanju subjektov, ki niso navedeni v tem sklepu, lahko organ, ki zbira smernice in mnenja, k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančne obveznosti priprave RPN ČV ob Vrtojbici prevzamejo Občina Šempeter - Vrtojba, Občina Miren - Kostanjevica in Mestna občina Nova Gorica, in sicer po ključu, določenim v dogovoru občin o pripravi RPN.
7. Veljavnost sklepa
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. II-52/15-08
Šempeter pri Gorici, dne 16. junija 2008
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.
 
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti