Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

Št. 181/2008 Ob-7731/08 , Stran 3184
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, matična št. 5883571, davčna št. SI 81314485. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena Predmet javnega zbiranja ponudb so naslednje nepremičnine: 2.1. nezazidana stavbna zemljišča Parc. št. 151/1-del, 153/1-del, 152/3-del, 152/2, 156, 157/2, 155/1, 150/2, 1831/9, 1831/10, vse k.o. Ruše, v skupni izmeri ca. 4452 m2. Nepremičnine se nahajajo v industrijskem predelu naselja Ruše. Namenska raba: gradbene parcele v poselitvenem območju naselje Ruše, območje komunalne in okoljske infrastrukture. Izhodiščna cena: 47 EUR na m2. Navedena izhodiščna cena ne vključuje DDV. 2.2. zazidano stavbno zemljišče Parc. št. 1743/2, gospodarsko poslopje v izmeri 158 m2, dvorišče v izmeri 98 m2, ZKV 202, k.o. Ruše. Nepremičnina se nahaja v osrednjem delu naselja Ruše, kjer prevladuje poslovno-stanovanjska gradnja. Izhodiščna cena: 97.000,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na promet nepremičnin. 3. Pogoji prodaje: 3.1. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. Prednost pri nakupu nepremičnin po najvišji ponujeni ceni lahko uveljavljajo po naslednjem vrtnem redu ponudniki, ki: 1) ponudijo odkup celotnega območja, 2) ponudijo krajši rok plačila, 3) bodo opravljali dejavnost v skladu s sedanjo namembnostjo območja. 3.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. 3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Ruše pravico zadržati vplačano varščino. 3.4. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 3.5. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči 20% DDV oziroma 2% davek na promet nepremičnin ter stroške zemljiškoknjižnega prenosa. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na transakcijski račun Občine Ruše 01308-0100008966, z navedbo »varščina – javno zbiranje ponudb za nepremičnino _______«. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 4.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: 4.2.1. podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov, oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo kavcije) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, 4.2.2. ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, 4.2.3. priloge iz točke 4.3. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 22. 9. 2008, do 12. ure. Ponudbe se oddajo do navedenega roka in ure v sprejemni pisarni Občine Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše. Ponudbe lahko prispejo tudi priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine _______«, na naslov: Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše. Ponudbe morajo prispeti do zgoraj navedenega datuma in ure. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. 4.3. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki), overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev, potrdilo o plačani varščini, izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 15. 10. 2008. 5. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije in informacije za ogled zemljišča dobijo interesenti na Občini Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, na tel. 02/669-06-57, kontaktna oseba Katja Markač Hrovatin. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: 6.1. Komisija bo odpirala prispele ponudbe 22. 9. 2008 na sedežu Občine Ruše, sejna soba (klet), z začetkom ob 13. uri. 6.2. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine ter pogoji iz točke 3.1. 6.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni preteku roka za javno zbiranje ponudb. 6.4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla.

AAA Zlata odličnost