Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

Št. 02/2008 Ob-7732/08 , Stran 3189
I. Naziv in sedež naročnika: Slovenska turistična organizacija, Dunajska c. 156, 1000 Ljubljana. II. Predmet javnega zbiranja ponudb Izdelava prodajnih izdelkov z blagovno in storitveno znamko »I feel Slovenia« po specifikaciji STO, distribucija in prodaja izdelkov (v nadaljevanju: predmet vabila): – skodelice za čaj, – magneti, – zložljivi dežniki, – majice, – USB ključi. III. Pogoji za kandidiranje: k oddaji ponudbe so vabljene pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki (s.p.), ki imajo najmanj pet let registrirano kot glavno dejavnost trgovine ali posredovanja ali proizvodnje in ki vsaj eno izmed navedenih dejavnosti opravljajo najmanj pet let pred oddajo ponudbe za pridobitev predmeta vabila in niso v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave. Izbran bo ponudnik, ki bo na podlagi kriterijev dosegel največje število točk. Pogoj za izbor je predložitev ponudbe za celoten predmet tega javnega vabila. STO sklene pogodbo za trženje zgoraj navedenih izdelkov izključno z izbranim ponudnikom. Podrobnejši pogoji in kriteriji za izbor so del razpisne dokumentacije vabila k oddaji ponudb. IV. Kriteriji za izbiro ponudnika (kumulativno): – izdelan vzorec predmeta vabila v skladu s specifikacijami vsebovanimi v »Uradni spominki Slovenske turistične organizacije«, – višina licenčnine v izdelkih, ki jih ponudnik ponudi STO-ju, – število prodajnih mest po Sloveniji, – višina licenčnine v odstotku provizije od vsakega prodanega izdelka preko spletne trgovine, – razpoznavnost kotička z oznako I feel Slovenia na prodajnih mestih. V. Obveznosti ponudnika: Vsak ponudnik mora k svoji ponudbi priložiti: – po en izvod vsakega izdelka, z izjemo dežnika, v vsaki barvi in kvaliteti, izdelanega v skladu z navodili z naslovom Uradni spominki Slovenske turistične organizacije – Specifikacije; Izjema dežnik: ponudnik mora k svoji ponudbi priložiti vsaj dva dežnika, v dveh različnih barvah, ki jih ponudnik sam izbere izmed razpoložljivih barv navedenih v navodilih z naslovom Uradni spominki Slovenske turistične organizacije – Specifikacije. Izbrani ponudnik bo moral tržiti tudi dežnika v barvah, ki ju ni predložil. – skico ureditve prodajnega kotička, – naslednje izjave (na ustreznih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije povabila): a) prodajna mesta (kraj, število, naziv in naslov posameznega prodajnega mesta), b) višina licenčnine v izdelkih, ki jih ponudnik brezplačno ponudi STO-ju, c) navedbo maloprodajnih cen, ki so lahko nižje ali enake od naslednjih določenih cen, ki že vključujejo davek na dodano vrednost: 13 EUR za skodelico, 15 EUR za zložljiv dežnik, 3 EUR za magnet, 13 EUR za USB ključ, 15 EUR za majico; č) licenčnina v odstotku provizije od vsakega prodanega izdelka preko spletne trgovine, odstotek naj navede za vsak izdelek posebej, d) da je samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba in ima kot glavno dejavnost registrirano dejavnost trgovine ali proizvodnje ali posredovanja najmanj 5 let do oddaje ponudbe, e) da dejavnost trgovine ali proizvodnje ali posredovanja opravlja že najmanj 5 let do oddaje ponudbe za pridobitev predmeta vabila, f) da ni v stečajnem postopku ali drugem postopku prenehanja poslovanja ali postopku prisilne poravnave, g) da je v zadnjem letu imel najmanj 1,000.000 EUR prometa, h) da soglaša, da naročnik vpogleda v vse evidence in podatke v zvezi s poslovanjem ponudnika, i) da je prebral in razumel navodila za uporabo spletne trgovine in da ima kader, ki je usposobljen za upravljanje z njo. VI. Potek izbora: za ocenjevanje prispelih ponudb bo STO imenovala komisijo, ki bo preverila pravočasnost, pravilnost in popolnost ponudb ter strokovno komisijo, ki bo na podlagi oblikovanih kriterijev ocenila prijave. Sestanki komisij niso javni. Komisiji bosta o svojem delu vodili zapisnik, v katerega bo mogoče vpogledati na sedežu STO. Naročnik ni dolžan izbrati nobene od prispelih ponudb. Če se naročnik odloči, da bo izbral eno izmed prispelih ponudb, mora izbrati tisto, ki jo je komisija na podlagi vnaprej opredeljenih meril ocenila kot najboljšo. VII. Rok, do katerega morajo ponudbe prispeti na sedež naročnika: 29. 10. 2008 do 10. ure. Na ovojnico je treba napisati »Ponudba za izbor tržnika – ne odpiraj!«. VIII. Dostop do razpisne dokumentacije tega poziva, ki obsega: podrobnejše kriterije, obrazce in druga navodila v zvezi s pozivom, lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na spletni strani naročnika: www.slovenia.info, v rubriki poslovne strani, pod kategorijo trženjske priložnosti, pod alinejo javni razpisi in pozivi. VIII. Informacije: vse dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu naročnika: Slovenska turistična organizacija, Dunajska c. 156, Ljubljana, kontaktna oseba: Marija Rožman, tel. 589-18-53 ali po e-pošti na naslov: marija.rozman@slovenia.info.

AAA Zlata odličnost