Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

Ob-7727/08 , Stran 3173
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Javni zavod za kulturo in izobraževanje Litija, Trg na Stavbah 8a, Litija. 2. Opis predmeta prodaje: stanovanje v Dolenjskih Toplicah, Ulica Maksa Henigmana 55, vl. št. 872/8, k.o. Toplice, v izmeri 44,45 m2. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja Izklicna cena za stanovanje, ki je predmet prodaje, je 75.000 € brez vključenega DDV. Najnižji znesek višanja je 5.000,00 €. Izklicna cena ne vsebuje DDV, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec. 5. Način in rok plačila kupnine Kupec poravna kupnino v 8 dneh od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Litija št. 01260-0100002491. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla; če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino. Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine in stroškov, povezanih s pravnim poslom. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo dne 8. 10. 2008, ob 10. uri, v veliki sejni sobi Občine Litija – 1. nadstropje, Jerebova ulica 14, Litija. Ponudniki morajo osebno ali po pošti na naslov: Javni zavod za kulturo in izobraževanje Litija, Trg na Stavbah 8a, 1270 Litija, posredovati prijavo za udeležbo na dražbi. Prijava za udeležbo mora prispeti na naslov Javnega zavoda za kulturo in izobraževanje Litija najkasneje do 7. 10. 2008 do 12. ure. 7. Višina varščine Dražitelji morajo najkasneje do vključno 6. 10. 2008 vplačati varščino v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Občine Litija št. 01260-0100002491, s pripisom »plačilo varščine za javno dražbo«. Varščina bo uspelemu dražitelju brezobrestno vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku javne dražbe. V primeru, da dražitelj plača varščino za nepremičnino, ki je predmet prodaje, in se javne dražbe ne udeleži, se varščina ne povrne. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe Ogled stanovanja v Dolenjskih Toplicah, na naslovu Ulica Maksa Henigmana 55, je mogoč po predhodnem dogovoru z vodstvom Javnega zavoda za kulturo in izobraževanje Litija, tel. 01/890-02-00 ali GSM 031/689-160. Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri direktorici Javnega zavoda za kulturo in izobraževanje Litija, tel. 01/890-02-00 ali GSM 031/689-160. 9. Ustavitev postopka: vodja dražbe lahko s soglasjem direktorice Javnega zavoda za kulturo in izobraževanje Litija do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavi, pri čemer se dražiteljem povrnejo izkazani stroški. 10. Drugi pogoji: – nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane, – z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v roku 15 dni po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice, – če dražitelj ne podpiše kupoprodajne pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v podaljšanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, ponudnik zadrži njegovo varščino, – kupec mora nepremičnino prevzeti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine, – vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo idr.), kakor tudi 20% DDV poravna kupec. 11. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom RS lahko postanejo lastniki nepremičnin ter se pravočasno prijavijo, tako da: – plačajo varščino in predložijo dokazila o plačilu, – predložijo izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni – za pravne osebe ali fotokopijo osebnega dokumenta – za fizične osebe, – predložijo potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, – predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR – velja za pravne osebe in s.p. – davčno št. – za fizične osebe ali identifikacijsko št. za DDV – za pravne osebe, – overjeno pooblastilo (pri upravni enoti ali notarju) za sodelovanje na javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec, – št. transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine. Vse listine je potrebno priložiti v izvirniku ali pa kopijo listine overiti pri upravni enoti ali notarju. Naročnik bo pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. Interesenti, ki ne bodo predložili dokazil, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred pričetkom dražbe.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti