Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

Št. 478-5/2008-231 Ob-7700/08 , Stran 3181
I. Predmet prodaje 1. Osebno vozilo Renault Megane 1.6, reg. št.: CE H6-000, letnik 2001, 80.650 prevoženih km, št. ohišja VF 1BA0B0525371809, tip motorja K4MA7, 079 kW, 1.598 cm3, barva vozila S3M. Vozilo je bilo vzdrževano, redno servisirano in dobro ohranjeno. K vozilu spadajo tudi 4 zimske gume. Izklicna (najnižja) cena predmetne prodaje je 3.767,20 EUR in je za 15% nižja od ocenjene vrednosti s strani pooblaščenega cenilca. II. Zakonska podlaga za razpolaganje Prodaja osebnega vozila se izvaja na podlagi določil Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07). V skladu s prvim odstavkom 14. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) je bilo osebno vozilo vključeno v letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem države. III. Vozilo se prodaja po načelu »videno kupljeno«. IV. Pogoji sodelovanja: a) Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo domače ali tuje fizične in pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra. b) V primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu, je potrebno priložiti overjeno pisno pooblastilo. c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini 10% izklicne cene predmeta prodaje, ki se vplača na TRR proračuna št. 01100-6300109972, sklic: 18 62480-7201001-47840308 ter ponudbi priložiti potrdilo o plačilu varščine. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. d) Pisne ponudbe je potrebno predložiti z naslednjo vsebino: – priimek in ime oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, – dokazilo o državljanstvu oziroma sedežu pravne osebe, – davčna številka, – številka osebnega računa ali poslovnega računa ter ime banke, kamor se neizbranim ponudnikom povrne vrednost vplačane kavcije, – v primeru ponudnika, ki je pravna oseba: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od objave tega razpisa (lahko tudi kopija), – overjeno pooblastilo, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu, – navedbo premičnine, ki je predmet prodaje, – ponujena cena, ki ne sme biti nižja od izklicne cene, – izjava ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca. V primeru pravne osebe se izjava podpiše s strani zakonitega zastopnika in z žigom. e) Rok za plačilo kupnine je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe in je določen v roku 8 dni po podpisu kupoprodajne pogodbe. Davek na promet rabljenih motornih vozil plača kupec. Kupec plača tudi morebitne druge dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastništva. Kupec je dolžan spremembo lastništva pri registracijski organizaciji urediti v 15 dneh od podpisa kupoprodajne pogodbe. V. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do dne 26. septembra 2008 do 12. ure, na naslov: Upravna enota Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, pod oznako »Javno zbiranje ponudb za prodajo vozil – Ne odpiraj«. Javno odpiranje ponudb bo dne 1. oktobra 2008 ob 8. uri, v prostorih Upravne enote Šentjur pri Celju (sejna soba upravne enote). Ponudbe so lahko oddane priporočeno po pošti ali osebno v času uradnih ur vložišča upravne enote: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 18. ure, petek od 8. do 13. ure. Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je do 10. oktobra 2008. VI. Izbran bo ponudnik, ki ponudi najvišjo kupnino. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom. Predstojnik prodajalca lahko postopek do sklenitve pravnega posla tudi ustavi, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. VII. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. VIII. Izbrani najugodnejši ponudnik mora kot kupec skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 8 dni od prejema pisnega poziva k podpisu pogodbe. IX. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o vozilu na naslovu: Upravna enota Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, Urška Novak (tel. 03/747-12-41, 051/680-951; e-naslov: urska.novak@gov.si). Ogled vozila je mogoč po predhodnem dogovoru z Urško Novak.

AAA Zlata odličnost