Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

3809. Uredba o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine KOV-1 za stekleničenje in proizvodnjo pijač, stran 12216.

Na podlagi 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08) in 137. člena v povezavi s 136. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine KOV-1 za stekleničenje in proizvodnjo pijač
I. PREDMET IN OBSEG KONCESIJE
1. člen
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije podeli koncesijo za rabo podzemne vode iz vrtine KOV-1 za stekleničenje in proizvodnjo pijač (v nadaljnjem besedilu: vodni vir) z naslednjimi parametri:
+------+---------+-------+------+------+-----+------+----+-----+
|Objekt| Kraj  |Občina | K.o. | Parc.| X |  Y | Z | Q * |
|   |     |    |   | Štev.|   |   |  |(l/s)|
+------+---------+-------+------+------+-----+------+----+-----+
|Vrtina| Ribnica |Brežice|1308- |981/20|80184|552771|157 | 3,2 |
| KOV-1|Jesenice |    |Velika|   |   |   | m |   |
|   |  pri  |    |dolina|   |   |   |  |   |
|   | Obrežju |    |   |   |   |   |  |   |
+------+---------+-------+------+------+-----+------+----+-----+
* Q je največji trenutni odvzem v litrih na sekundo.
(2) Vodno telo podzemne vode, iz katerega se na podlagi koncesije po tej uredbi lahko rabi podzemna voda, na površini zemlje obsega območje iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe (v nadaljnjem besedilu: območje koncesije). Največja letna količina rabe podzemne vode iz vodnega vira je 60.000 m3.
II. POGOJI ZA IZVAJANJE KONCESIJE
2. člen
(1) Za izvajanje koncesije po tej uredbi za rabo podzemne vode za stekleničenje in proizvodnjo pijač mora pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik (v nadaljnjem besedilu: koncesionar):
– izkazati, da je tehnično usposobljen za stekleničenje izvirske vode ali stekleničenje namizne vode ali za proizvodnjo brezalkoholnih pijač,
– zagotoviti, da instalirani pretok vode skozi naprave za rabo podzemne vode ne presega največjega trenutnega odvzema, določenega v prejšnjem členu, in
– zagotoviti tak režim rabe podzemne vode, da letna količina odvzete podzemne vode in največji odvzem v litrih na sekundo ne presegata vrednosti iz prejšnjega člena.
(2) Izvirska voda in namizna voda iz prejšnjega odstavka je voda v skladu s predpisom, ki ureja naravne mineralne vode, izvirske vode in namizne vode.
3. člen
(1) Koncesionar mora za rabo podzemne vode za stekleničenje in proizvodnjo pijač poleg predpisanih pogojev zagotoviti tudi:
– varstvo zemljišč, objektov, naprav in drugih dobrin pred škodljivimi posledicami rabe podzemne vode,
– varstvo opreme, naprav in objektov za rabo podzemne vode,
– neprekinjeno merjenje količine odvzete podzemne vode,
– spremljanje kakovosti vode v vodnem telesu podzemne vode,
– ohranjanje količin in kakovosti ter naravne vloge vodnega vira,
– ohranjanje biološke raznovrstnosti in varstva habitatov ter biološkega ravnotežja, če je to ogroženo zaradi izpusta podzemne vode v okolje,
– vzpostavitev novega oziroma nadomestitev prejšnjega stanja po prenehanju koncesije.
(2) Ukrepi in pogoji iz prejšnjega odstavka se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.
4. člen
(1) Koncesionar mora izvajati monitoring odvzema podzemne vode.
(2) Monitoring odvzema podzemne vode obsega meritve obnavljanja vodnega vira ter kemijske sestave odvzete podzemne vode in mora izpolnjevati zahteve iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Monitoring odvzema podzemne vode se izvaja po letnem programu monitoringa, ki ga za vsako triletno obdobje pripravi koncesionar, potrdi pa Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(4) Koncesionar mora vsako leto podati agenciji poročilo o rezultatih monitoringa.
(5) Koncesionar mora agenciji posredovati v potrditev program monitoringa odvzema podzemne vode najpozneje do 1. julija zadnjega leta pred začetkom novega triletnega obdobja.
(6) Za prvo triletno obdobje se določi rok oddaje programa monitoringa odvzema podzemne vode v potrditev agenciji v koncesijski pogodbi.
III. PLAČILO ZA KONCESIJO
5. člen
(1) Koncesionar mora plačati za koncesijo za vsako leto rabe podzemne vode posebej ves čas trajanja koncesije.
(2) Višina plačila za koncesijo je sorazmerna količini odvzete podzemne vode, ki je dana v promet kot izvirska voda, namizna voda ali brezalkoholna pijača.
6. člen
(1) Prihodki od plačila za koncesijo so vir proračuna Republike Slovenije in proračuna občine Brežice, na območju katere je koncesijsko območje.
(2) Plačilo za koncesijo se med državo in občino iz prejšnjega odstavka razdeli v razmerju 50 : 50.
(3) Razdelitev plačila za koncesijo med državo in občino iz prejšnjega odstavka je določena na podlagi podatkov o razvitosti infrastrukture lokalne gospodarske javne službe varstva okolja v občinah v skladu s predpisom, ki ureja merila za določanje razvitosti infrastrukture in obremenjenosti okolja zaradi ugotavljanja deleža plačila občini za koncesijo na naravni dobrini.
7. člen
(1) Plačilo za koncesijo se določi za vsako koledarsko leto posebej na podlagi podatkov o letni količini podzemne vode, ki jo je koncesionar dal v promet kot izvirsko vodo, namizno vodo in brezalkoholno pijačo, in podatkov o čistem prihodku od prodaje izvirske vode, namizne vode in brezalkoholne pijače v letu, za katero se določa plačilo za koncesijo.
(2) Letna količina podzemne vode, ki jo je koncesionar dal v promet, se določi v okviru monitoringa odvzema podzemne vode in se izraža v 1.000 litrih za vodo, ki je dana v promet kot izvirska voda, namizna voda in brezalkoholna pijača.
(3) Plačilo za koncesijo za posamezno koledarsko leto za podzemno vodo, ki se daje v promet kot izvirska voda, namizna voda in brezalkoholna pijača, mora biti najmanj enako višini, ki se jo izračuna na naslednji način:
kjer so:
– V          plačilo za koncesijo za podzemno vodo,
           ki se daje v promet kot izvirska voda,
           namizna voda in brezalkoholna pijača,
           izraženo v eurih;
– P(čisti- prihodek) čisti letni prihodek od prodaje izvirske
           vode, namizne vode in brezalkoholnih
           pijač, ki je izkazan v izkazu poslovnega
           izida koncesionarja za leto, za katero
           se določa plačilo za koncesijo, izražen
           v eurih;
– Q(izvirska)     letna količina podzemne vode, ki jo je
           koncesionar dal v promet kot izvirsko in
           namizno vodo v letu, za katero se določa
           plačilo za koncesijo, izražena v 1.000
           litrih;
- Q(brezalkoholna)  letna količina podzemne vode, ki jo je
           koncesionar dal v promet kot brezalkoholno
           pijačo v letu, za katero se določa plačilo
           za koncesijo, izražena v 1.000 litrih;
– V(koncesija)    višina plačila za koncesijo za 1.000
           litrov stekleničene podzemne vode,
           izražena v eurih in izračunana na naslednji
           način:
kjer so:
– P(vodno- povračilo)  vsota vseh plačil vodnega povračila,
            odmerjenega izvajalcem lokalnih
            gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno
            vodo v skladu s predpisi, ki urejajo
            plačevanje vodnih povračil, izražena v
            eurih;
– Q(1)         letna količina odvzete podzemne vode na
            območju Republike Slovenije, ki je bila
            dana v promet v brezalkoholnih pijačah,
            izražena v 1.000 litrih;
– Q(2)         letna količina odvzete podzemne vode na
            območju Republike Slovenije, ki je bila
            dana v promet kot izvirska voda, namizna
            voda ali pivo, izražena v 1.000 litrih;
– Q(3)         letna količina rabe podzemne vode na
            območju Republike Slovenije, ki je bila
            dana v promet kot naravna mineralna
            voda, izražena v 1.000 litrih.
Vrednosti za P (vodno-povračilo), Q(1), Q(2) in Q(3) so izračunane na podlagi podatkov o odmeri vodnih povračil in proizvodnji pijač v letu, ki je dve leti pred obračunskim letom plačila za koncesijo.
8. člen
Višino plačila za koncesijo iz prejšnjega člena določi minister, pristojen za okolje, do 31. decembra tekočega leta za naslednje leto s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
(1) Koncesionar mora agenciji do 31. januarja tekočega leta posredovati vse podatke, potrebne za izračun višine plačila za koncesijo za preteklo leto.
(2) Koncesionar mora za koncesijsko dejavnost voditi ločeno računovodstvo, na podlagi katerega se opravlja nadzor z namenom preprečevanja s skupnim trgom nezdružljive državne pomoči oziroma nedopustnega subvencioniranja morebitnih njegovih drugih dejavnosti.
10. člen
Koncesionar, ki je med letom prenehal izvajati dejavnost, zaradi katere je dolžan plačevati za koncesijo po tej uredbi, mora posredovati podatke, potrebne za izračun višine plačila za koncesijo, v 30 dneh po prenehanju rabe podzemne vode.
11. člen
Koncesionar mora dokumentacijo, s katero dokazuje resničnost in pravilnost podatkov, posredovanih za izračun plačila za koncesijo, hraniti še najmanj pet let od dneva, ko mu agencija izstavi račun za plačilo za koncesijo.
12. člen
(1) Koncesionar plačuje za koncesijo med letom v obliki dveh akontacij in poračuna plačil za koncesijo na račun, določen s predpisom ministra, pristojnega za finance.
(2) Plačilo prve akontacije v letu zapade v plačilo zadnji delovni dan v juniju, druge akontacije v letu pa zadnji delovni dan v decembru.
(3) Morebitna razlika med z akontacijo vplačanim zneskom plačila za koncesijo in višino plačila za koncesijo se mora plačati na račun iz prvega odstavka tega člena ali vrniti koncesionarju v 60 dneh po tistem, ko je agencija koncesionarju izstavila poračun plačil za koncesijo.
(4) Za nepravočasno plačane zneske plačila za koncesijo mora koncesionar plačati zakonite zamudne obresti.
13. člen
Znesek akontacije znaša polovico zadnjega plačila za koncesijo, povečanega ali zmanjšanega sorazmerno odstotku spremembe višine plačila za koncesijo iz 7. člena te uredbe.
14. člen
Če agencija ugotovi, da koncesionar ni posredoval podatkov, potrebnih za izračun višine plačila za koncesijo v predpisanem roku ali je posredoval napačne podatke, agencija uporabi za določitev višine plačila za koncesijo podatke o rabi podzemne vode iz svojih evidenc o rabi vode.
IV. PRIDOBITEV KONCESIJE
15. člen
Koncesija po tej uredbi za rabo podzemne vode za stekleničenje in proizvodnjo pijač se podeli na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede agencija.
16. člen
(1) Javni razpis vsebuje navedbe o:
– vsebini koncesije,
– pogojih za koncesijo,
– prvinah, ki jih mora vsebovati prijava na razpis,
– začetku in trajanju koncesije,
– zahtevanih strokovnih podlagah, ki jih zagotovi prijavitelj,
– roku za predložitev prijav,
– roku za izbiro koncesionarja,
– merilih in postopku za izbiro koncesionarja,
– roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri,
– odgovorni osebi za dajanje informacij med razpisom.
(2) Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo le prijave s ponujenim plačilom koncesijske dajatve, katere višina mora biti usklajena z določbo tretjega odstavka 7. člena te uredbe.
(3) Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– ponujena višina plačila za koncesijo,
– razpoložljivost z zemljišči, ki omogočajo izvajanje koncesije,
– predviden čas gradnje objektov, potrebnih za izvajanje koncesije,
– popolnost in kvaliteta idejne zasnove,
– izkazana zmožnost prijavitelja, da zagotovi zgraditev vseh objektov za odvzem podzemne vode in njeno stekleničenje v polnilnici,
– strokovna usposobljenost za zagotovitev obratovanja objektov za rabo podzemne vode,
– finančna in poslovna sposobnost.
(4) Natančnejši način uporabe oziroma vrednotenja meril za izbiro koncesionarjev je sestavni del razpisne dokumentacije.
(5) Izpolnjevanje meril in pogojev za podelitev koncesije pri posameznem ponudniku ugotovijo člani komisije iz prejšnjega člena na podlagi dokumentov, priloženih v ponudbi.
17. člen
(1) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja najmanj 30 dni od dneva objave.
(2) Prijava na javni razpis je veljavna, če je pravočasna in v celoti vsebuje vse v razpisu določene sestavine.
(3) Javni razpis je uspešen, če se prijavi vsaj en ponudnik.
(4) Javni razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega roka ni predložena nobena veljavna prijava.
(5) Če javni razpis ne uspe, se lahko ponovi.
18. člen
(1) Koncesija za rabo podzemne vode iz vodnega vira se z odločbo o izboru koncesionarja podeli za stekleničenje izvirske vode, namizne vode in proizvodnjo brezalkoholnih pijač za 30 let.
(2) Začetek izvajanja koncesije se šteje na dan podpisa koncesijske pogodbe.
(3) Oseba, ki pridobi koncesijo, mora začeti z izvajanjem koncesije najpozneje pet let po izdaji odločbe o izboru koncesionarja. Če ne namerava izkoriščati podzemne vode ali če ne podpiše koncesijske pogodbe v roku iz odločbe o izboru koncesionarja, se izbor koncesionarja za odvzem podzemne vode iz vodnega vira na podlagi javnega razpisa ponovi.
V. KONCESIJSKA POGODBA
19. člen
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo v skladu z zakonom, ki ureja vode.
(2) Koncesijsko pogodbo po pooblastilu Vlade Republike Slovenije podpiše direktor agencije.
(3) Ob neskladju med to uredbo in koncesijsko pogodbo veljajo določbe te uredbe.
VI. NADZOR
20. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za vode.
(2) Nadzor nad vplačili koncesijske dajatve opravljajo inšpektorji, pristojni za javne finance.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
21. člen
Javni razpis iz 15. člena te uredbe se objavi najpozneje tri mesece po uveljavitvi te uredbe.
22. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-70/2008/6
Ljubljana, dne 4. septembra 2008
EVA 2008-2511-0139
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost