Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

Št. 37101/2008 Ob-7809/08 , Stran 3185
1. Povabilo k oddaji prijave Na podlagi 42. in 48. člena Zakona o javno – zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in tega javnega razpisa za podelitev koncesij za opravljanje lokalne/ih gospodarske/ih javne/ih služb/e vzdrževanja občinskih javnih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Šempeter - Vrtojba naročnik/koncedent: Občina Šempeter - Vrtojba, Cesta goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici, tel. 05/335-10-00, matična številka: 1358227, ID za DDV: SI44857390, vabi prijavitelje/koncesionarje, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo prijavo za podelitev: a) koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest in/ali b) urejanja in čiščenja javnih površin. Vsaka oseba lahko vloži prijavo na javni razpis tako za izvajanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest, kakor za urejanje in čiščenje javnih površin. Vsak prijavitelj lahko vloži le eno vlogo (prijavo) za vsako koncesijo. V primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi. 2. Prijavitelj/koncesionar Prijavitelj/koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba (samostojni podjetnik posameznik), ki izpolnjuje pogoje za opravljanje razpisane gospodarske javne službe v Občini Šempeter - Vrtojba. V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora prijavitelj dokazati, da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06; spremembe Uradni list RS, št. 16/08; v nadaljevanju: ZJN-2), ki so navedene v razpisni dokumentaciji, ob tem, da mora prijavitelj priložiti prijavi dokumente zahtevane v razpisni dokumentaciji. Naročnik/koncedent bo izbral za opravljanje razpisane koncesije prijavo enega prijavitelja ali skupino prijaviteljev, z upravno odločbo izdano v skladu s četrtim odstavkom 115. člena Odloka o občinskih javnih cestah in drugih javnih površinah v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 59/08) in 207. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo ZUP-UPB2, Uradni list RS, št. 24/06, spremembe 126/07). 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je podelitev koncesij/e za opravljanje lokalne/ih gospodarske/ih javne/ih služb/e vzdrževanja občinskih javnih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Šempeter - Vrtojba. Izbrani prijavitelj/koncesionar bo imel izključno pravico opravljanja gospodarske javne službe, za katero se bo prijavil oziroma za katero bo izbran, na celotnem območju Občine Šempeter - Vrtojba. Koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas 10 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Izbrani koncesionar bo moral začeti z izvajanjem koncesije najpozneje v 60 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe. Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj iz razlogov določenih z zakonom. 4. Predpisi na podlagi katerih se izvaja javni razpis Javni razpis za podelitev koncesij/e za opravljanje lokalne/ih gospodarske/ih javne/ih služb/e vzdrževanja občinskih javnih cest ter/ali urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Šempeter - Vrtojba, se izvaja na podlagi: – Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), – Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07– uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2), – Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06), – Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 41/08), – Odloka o občinskih javnih cestah in drugih javnih površinah v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 59/08), – Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), – Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, ZUP-UPB2 in spremembe 126/07, ZUP-E), – skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področja gospodarskih javnih služb, ki so predmet javnega razpisa. 5. Jezik v katerem mora prijavitelj izdelati prijavo: prijava in ostala dokumentacija, ki se nanaša na prijavo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. 6. Popolna prijava Prijava se bo štela za popolno, če bo pravočasna in sprejemljiva ter bo vsebovala vse v tem navodilu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke. Prijava mora biti zložena v mapi. Na začetku prijave mora biti priloženo kazalo. Prijavo mora prijavitelj zvezati z vrvico, ki mora biti dovolj dolga tako, da omogoča nemoteno obračanje listov v prijavi in na način, da brez vidnih poškodb ni mogoče dodajati ali odstranjevati posameznih listov v prijavi. Prijavitelji morajo pri pripravi prijave in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Prijavitelj mora svojo prijavo izdelati in oddati na izvirniku prevzete razpisne dokumentacije (obrazcev). Vsi obrazci in izjave morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe prijavitelja, ki je podpisnik prijave. Zahtevani dokumenti morajo biti skladni s pogoji iz navodil in razpisne dokumentacije. Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo v obrazcu ustrezati zahtevam naročnika/koncedenta iz navodil in razpisne dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu. V primeru, da naročnik/koncedent ne bi pridobil nobene prijave ali bi bile vse prijave nepopolne, se bo javni razpis ponovil. Javni razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar ni izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana za koncesionarja, v predpisanem roku ne bo sklenjena koncesijska pogodba. 7. Zaupnost postopka oziroma dokumentov Prijavitelj naj obrazce in izjave za katere meni, da sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost označi s klavzulo »zaupno ali poslovna skrivnost« in parafo osebe, ki je podpisnik prijave. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »zaupno ali poslovna skrivnost« in parafa osebe, ki je podpisnik prijave. Ob tem naročnik/koncedent opozarja prijavitelje, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja prijav oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Dokumenti, ki jih bo prijavitelj upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik/koncedent bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. Naročnik/koncedent bo obravnaval kot zaupne ali kot poslovno skrivnost tiste podatke v prijavni dokumentaciji, ki bodo označene s klavzulo »zaupno ali poslovno skrivnost« in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno. V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo pogojem, bo naročnik/koncedent prijavitelja pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Prijavitelj to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »preklic«, vpiše datum in se podpiše. Če prijavitelj v roku, ki ga določi naročnik/koncedent ne prekliče zaupnosti, naročnik/koncedent prijavo v celotni zavrne. 8. Skupna prijava Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko obliko, s katero bo naročnik/koncedent sklenil koncesijsko pogodbo. V primeru skupne prijave morajo prijavitelji, ki sodelujejo pri skupni prijavi skupaj izpolnjevati vse pogoje za udeležbo (sposobnost) določene v nadaljevanju tega navodila, razen, kar se tiče statusnih pogojev (nekaznovanost, vpis v register, …. a), b), c), d) – prva alineja, o) – druga alineja, ki jih mora izpolnjevati vsak izmed skupnih prijaviteljev. 9. Vsebina prijave Popolna bo prijava, ki bo vsebovala naslednje, dokumente obrazce in izjave: 1. Kazalo prijave 2. Obrazec št. 1 – Prijava 3. Obrazec št. 2 – Izjava o sprejemanju pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije 4. Obrazec št. 3 – Pooblastilo za podpis prijave, ki jo predlaga skupina prijaviteljev 5. Pravni akt o sodelovanju 6. Potrdilo Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, o nekaznovanosti (pravna oseba / samostojni podjetnik posameznik) 7. Potrdilo/potrdila Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, o nekaznovanosti zakonitih zastopnikov 8. Redni izpisek iz sodnega registra ali iz poslovnega registra AJPES za pravne osebe oziroma podjetnike posameznike in/oziroma ustanovitveni ali drugi akt, iz katerega je razvidno da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije 9. Potrdilo sodišča, da proti prijavitelju ni začet postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek 10. Obrazec št. 4 – Izjava o poravnanih davkih, prispevkih in drugih javnopravnih dajatvah 11. Potrdilo durs o poravnanih davkih in prispevkih 12. Obrazec št. 5 – Izjava o delavcu 13. Obrazec št. 6 – Izjava o zaposlenih delavcih 14. Obrazec št. 7 – Izjava o tehnični usposobljenosti 15. Potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine za izvajalca ukrepov 16. Potrdilo za ravnanje z nevarnimi kemikalijami Opomba: potrdili nista pogoj za popolnost ponudbe, vendar prinašata dodatne točke pri merilih 17. Obrazec št. 8 – Referenčno potrdilo Opomba: obvezno je vsaj eno referenčno potrdilo, (kolikor se nanaša na celoten predmet koncesije) izpolnjeno na predpisanem obrazcu, oziroma dve referenčni potrdili, če se vsako nanaša le na eno izmed razpisanih gospodarskih javnih služb; oziroma pri prijavi samo za posamezno javno službo, ustrezno referenčno potrdilo za slednjo. 18. Obrazec št. 9 – Izjava o sodelovanju s podizvajalci 19. Elaborat o opravljanju dejavnosti 20. Obrazec št. 10 – Izjava o rednem izvajanju gospodarske javne službe 21. Obrazec št. 11 – Izjava o zavarovanju odgovornosti 22. predpogodba o zavarovanju proti odgovornosti za škodo. Kot navedeno so vsi zgoraj navedeni obrazci, izjave in dokumenti obvezni, razen: – obrazca št. 3 (pod zap. št. 4), ki je obvezen samo v primeru prijave, ki jo predlaga skupina prijaviteljev, – pravnega akta o sodelovanju (pod zap. št. 5), ki je obvezen samo v primeru prijave, ki jo predlaga skupina prijaviteljev. 10. Sposobnost prijavitelja Za priznanje sposobnosti prijavitelja mora le-ta izpolnjevati pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil, kar prijavitelj skladno z Odlokom o občinskih javnih cestah in drugih javnih površinah v Občini Šempeter - Vrtojba dokazuje z naslednjimi listinami: a) da kot pravna oseba ali kot samostojni podjetnik posameznik in njegovi zakoniti zastopniki, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): – hudodelsko združevanje, – sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, – goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, – pranje denarja; Dokazilo: Potrdilo Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, da: – prijavitelj kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ni bil kaznovan v zvezi z zgoraj navedenimi kaznivimi dejanji, – zakoniti zastopniki prijavitelja niso bili kaznovani v zvezi z zgoraj navedenimi kaznivimi dejanji; Potrdilo se priloži v originalu ali kopiji in ne sme biti starejše od 30 dni pred dnevom objave javnega razpisa; b) da proti prijavitelju ni začet postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek Dokazilo: Potrdilo okrožnega sodišča, kjer ima prijavitelj svoj sedež, iz katerega bo razvidno, da proti prijavitelju ni začet postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek; Potrdilo sodišča se priloži v originalu ali kopiji in ne sme biti starejše od 30 dni pred dnevom objave javnega razpisa; c) da ima prijavitelj poravnane vse davke, prispevke in druge javnopravne dajatve Dokazilo: – izjava o poravnanih davkih, prispevkih in drugih javnopravnih dajatvah, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (Obrazec št. 4); – potrdilo DURS o poravnanih davkih in prispevkih; Potrdilo se priloži v originalu ali kopiji in ne sme biti starejše od 30 dni pred dnevom objave javnega razpisa; d) da je registriran oziroma da izpolnjuje pogoje za opravljanje gospodarske javne službe Dokazilo: – veljaven redni izpisek iz sodnega registra (ali iz poslovnega registra AJPES), iz katerega bo razvidno, da je prijavitelj registriran, – dokazilo, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije (npr. družbena pogodba, ustanovitveni akt ...). Redni izpisek iz sodnega registra (ali iz poslovnega registra AJPES) se priloži v originalu ali kopiji; e) da lahko s polnim oziroma s sorazmerno krajšim delovnim časom na gospodarski javni službi zaposli osebo s VII. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka. Dokazilo: Izjava o delavcu (Obrazec št. 5), iz katere bo razvidno: – da ima prijavitelj zaposleno osebo s polnim oziroma sorazmerno krajšim delovnim časom z najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka ali – da bo prijavitelj v primeru, da bo izbran za koncesionarja zaposlil osebo s polnim oziroma sorazmerno krajšim delovnim časom z najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka; Izpolnjena izjava o delavcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. f) da zaposluje najmanj eno osebo s tremi leti delovnih izkušenj pri dejavnosti, ki je predmet koncesije in s strokovno izobrazbo najmanj VI. stopnje tehnične smeri g) da zaposluje najmanj eno osebo s tremi leti delovnih izkušenj v gradbeni stroki in s strokovno izobrazbo najmanj VI. stopnje gradbene smeri, h) da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami (III., IV. stopnja gradbene ali druge tehnične smeri), usposobljenostjo in izkušnjami na področju gospodarske javne službe na celotnem območju občine za njeno izvajanje Dokazilo: – izpolnjena izjava o zaposlenih delavcih, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 6); i) da razpolaga z zadostnim obsegom opreme in strokovnih znanj oziroma potrebnih sredstev za delo ter da razpolaga s poslovnim prostorom na območju Občine Šempeter - Vrtojba, oziroma, ne glede na sedež poslovnega prostora na drugačen način dokaže, da lahko nemoteno opravlja dejavnost Dokazilo: – izpolnjena izjava o tehnični usposobljenosti, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 7); j) da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet gospodarske javne službe k) da je sposoben zagotavljati storitve na kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju Odloka o občinskih javnih cestah in drugih javnih površinah v Občini Šempeter - Vrtojba, predpisov, normativov in standardov l) da zagotavlja interventno izvajanje gospodarske javne službe ob vsakem času m) da je usposobljen za vodenje katastra ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje Dokazilo: – da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti vodenja katastra, finančno – operativnega vidika in razvojnega vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje zahtevanih pogojev – izpolnjena izjava o rednem izvajanju gospodarske javne službe, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 10); n) da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem dejavnosti utegne povzročiti državi, občini ali tretji osebi Dokazilo: – predpogodba o zavarovanju proti odgovornosti za škodo; – izpolnjena izjava o zavarovanju, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (Obrazec št. 11) o) da je finančno sposoben opravljati gospodarsko javno službo Dokazilo: – BON 1 (ali BON 1/P) – pravne osebe oziroma BOON 1/SP – samostojni podjetniki posamezniki s podatki in kazalniki za leto 2007 – Potrdilo poslovne banke ali bank pri katerih ima prijavitelj odprt (ali odprte) transakcijske račune (ali BON 2 obrazec); iz dokazil mora izhajati, da ponudnikovi transakcijski računi v obdobju 6 mesecev pred izdajo potrdila (to je lahko starejše največ 60 dni niso bili blokirani); Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogoje za izvajanje dejavnosti, ki jih določajo drugi predpisi. 11. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije Javni razpis in vsebina razpisne dokumentacije za podelitev koncesij za opravljanje razpisanih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Šempeter - Vrtojba je objavljen v Uradnem listu RS in na Portalu enaročanje. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji zahtevajo osebno ali po pošti. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji zahtevajo do vključno 7. 11. 2008, do 12. ure, na naslovu: Občina Šempeter-Vrtojba, Cesta goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici. Prijavitelji pred prevzemom razpisne dokumentacije lahko vanjo vpogledajo na prej navedenem naslovu. Kolikor bi želeli prijavitelji razpisno dokumentacijo prejeti po elektronski pošti, to lahko sporočijo na elektronski naslov: obcina.sempeter-vrtojba@siol.net. 12. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni obliki. Za dajanje informacij je pri naročniku/koncedentu odgovorna oseba Kristina Kozar. Pojasnila na pisna vprašanja bodo pisno posredovana vsem prijaviteljem, ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo. Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije in so za prijavitelje obvezujoči. Prijavitelji lahko naslovijo pisna vprašanja na elektronski naslov: obcina.sempeter-vrtojba@siol.net ali na naslovu: Občina Šempeter - Vrtojba, Cesta goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici, tel. 05/335-10-00, z oznako »Občina Šempeter - Vrtojba – koncesija za opravljanje GJS vzdrževanje občinskih javnih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin«. Naročnik/koncedent si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. O tem seznani vse, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo in po potrebi podaljša rok za oddajo prijav. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije. 13. Način, mesto in rok oddaje prijave Prijavitelji morajo oddati svoje prijave v zaprtih ovojnicah, katere morajo biti na naslovni strani opremljene z naslovom: Občina Šempeter - Vrtojba, Cesta goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici. V spodnjem levem kotu mora biti oznaka: »Ne odpiraj – prijava – Občina Šempeter - Vrtojba – koncesija za opravljanje GJS vzdrževanje občinskih javnih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in naslov prijavitelja. Naročnik/koncedent bo upošteval vse prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov najpozneje do 10. 11. 2008, do 12. ure. Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali priporočeno po pošti na zgornji naslov. Če je prijava poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure. Prijave ni mogoče oddati ne v elektronski obliki ne po telefaksu. 14. Umik, sprememba ali dopolnitev prijave Prijavitelj lahko do zaključka roka oddaje prijav prijavo umakne, spremeni ali dopolni, kar mora na ovojnici označiti na naslednji način: »Ne odpiraj – prijava – Občina Šempeter-Vrtojba – koncesija za opravljanje GJS vzdrževanje občinskih javnih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin« – z oznako dopolnitev / umik /sprememba«, glede na to ali gre za dopolnitev, umik ali spremembo že oddane prijave. Prijave ni mogoče dopolniti / umakniti / spremeniti po poteku roka za oddajo prijav. 15. Način, mesto in rok odpiranja prijav Javno odpiranje prijav bo 10. 11. 2008, ob 13. uri, v prostorih Občine Šempeter - Vrtojba, Cesta goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici. Predstavniki prijaviteljev, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju prijav, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim s strani odgovorne osebe prijavitelja (razen v primeru, da je prisotna odgovorna oseba sama zakoniti zastopnik). Prijava prijavitelja ali morebitna sprememba/dopolnitev/umik prijave bo zavrnjena pred začetkom javnega odpiranja prijav, če: – ne bo oddana oziroma ne bo prispela na zgoraj navedeni naslov pravočasno (to je do datuma in ure, ki sta navedena), – ne bo pravilno opremljena. Nepravočasne prijave ali nepravilno opremljene prijave bodo prijaviteljem vrnjene neodprte. 16. Omejitev pri predložitvi prijave Za vsako gospodarsko javno službo (vzdrževanja občinskih javnih cest ter/ali urejanja in čiščenja javnih površin) se podeli v Občini Šempeter - Vrtojba posebna koncesija. Vsaka oseba lahko vloži prijavo na javni razpis tako za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest, kakor za urejanje in čiščenje javnih površin. Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi. 17. Način ocenjevanja prijav in izbor koncesionarja Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije za izvajanje razpisane gospodarske javne službe izbral enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev – skupna prijava. Merila za izbor koncesionarja so: 1. Tehnična usposobljenost, ki presega minimalne zahteve javne službe. 2. Kadrovska usposobljenost in znanja oseb, ki so pomembne za izvajanje gospodarske javne službe, ki presegajo minimalne zahteve javne službe. 3. Dosedanje pozitivne reference na področju izvajanja razpisane gospodarske javne službe. 4. Celovitost ponujenega izvajanja gospodarske javne službe v okviru iste osebe. V odvisnosti od posameznega merila se bo vsaka prijava vrednotila po posamezni gospodarski javni službi in skupno za obe gospodarski javni službi. 1. Merilo »Tehnična usposobljenost, ki presega minimalne zahteve javne službe« Prijavitelj v prijavi opiše tehnične zmogljivosti (npr. excel tabela), v času oddaje prijave. Naročnik/koncedent si pridržuje pravico, da pred izdajo odločbe o izboru od najugodnejšega prijavitelja zahteva dokazilo o lastništvu, pogodbo o najemu ali drugo dokazilo o zagotovitvi navedenih tehničnih zmogljivosti v času oddaje prijave. Prijava se bo vrednotila tako, da bo lahko prijavitelj pri tem merilu prejel največ 30 točk. Merilo bo uporabljeno na način, da bo prijavitelj, ki ponudi najustreznejšo tehnično sposobnost z vidika neprekinjenega, nemotenega, do uporabnikov enakopravnega in gospodarnega zagotavljanja izvajanja gospodarske javne službe pridobil najvišje število točk, ostali prijavitelji pa sorazmerno manj. 2. Merilo »Kadrovska usposobljenost in znanja oseb, ki so pomembne za izvajanje gospodarske javne službe (npr. višja stopnja izobrazbe, funkcionalna znanja), ki presegajo minimalne zahteve javne službe« Prijavitelj v prijavi opiše kadrovsko usposobljenost in znanja oseb, ki so pomembne za izvajanje gospodarske javne službe, ki presegajo minimalne zahteve javne službe, v času oddaje prijave. Naročnik/koncedent si pridržuje pravico, da pred izdajo odločbe o izboru od najugodnejšega prijavitelja zahteva dokazilo o podatkih v prijavi (v času oddaje prijave). Prijava se bo vrednotila tako, da bo lahko prijavitelj pri tem merilu prejel največ 25 točk. Pri navedenem merilu se bo upoštevala višja stopnja izobrazbe za zaposlene delavce, ki so navedeni pod pogoji za priznanje sposobnosti in funkcionalna znanja, ki presegajo minimalne zahteve javne službe, kot na primer potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine za izvajalca ukrepov in potrdilo za ravnanje z nevarnimi kemikalijami. Merilo bo uporabljeno na naslednji način, da bo prijavitelj, ki ponudi najustreznejšo kadrovsko usposobljenost in znanja oseb, ki so pomembne za izvajanje gospodarske javne službe, ki presegajo minimalne zahteve javne službe z vidika neprekinjenega, nemotenega, do uporabnikov enakopravnega in gospodarnega zagotavljanja javne službe pridobil najvišje število točk, ostali prijavitelji pa sorazmerno manj. 3. Merilo »Dosedanje pozitivne reference na področju izvajanja razpisane gospodarske javne službe« Prijava se bo vrednotila tako, da bo lahko prijavitelj pri tem merilu prejel največ 20 točk. Merilo bo uporabljeno na naslednji način: Prijavitelj, ki je v zadnjih treh letih pred objavo javnega razpisa opravil ali opravlja storitev za obe razpisani gospodarski javni službi in kot dokazilo predloži eno referenčno potrdilo na predpisanem obrazcu izdanem s strani občin(e) ali druge pristojne institucije s katerimi ima sklenjeno koncesijsko pogodbo ali izvaja javni službi na koncesijski pogodbi primerljiv način, oziroma predloži dve referenčni potrdili ločeno po eno za vsako izmed javnih služb, izpolnjuje osnovni pogoj glede referenc, kolikor kandidira za pridobitev obeh koncesij. Prijavitelj, ki kandidirana samo za posamezno javno službo, osnovni pogoj glede referenc izpolni, s predložitvijo enega ustreznega referenčnega potrdila za ponujeno javno službo. Prijavitelj z več referenčnimi potrdili, prejme za vsako dodatno referenco (nad osnovnim enim) 4 točke, vendar največ do 20 točk skupno. Upoštevajo se zgolj reference o opravljanju gospodarske javne službe na območju, ki je po velikosti in število prebivalcev enakovredno ali večje od območja koncedenta. Upoštevajo se zgolj reference, ki so s strani naročnika, za katerega je prijavitelj opravljal ali opravlja javni službi, pozitivno ocenjene. 4. Celovitost ponujenega izvajanja gospodarske javne službe v okviru iste osebe Merilo bo uporabljeno na naslednji način, da bo prijavitelj, ki bo ponudil izvajanje obeh gospodarskih javnih služb v isti osebi prejel 15 točk. 5. Začetek izvajanja lokalne gospodarske javne službe skladno z dogovorjenim datumom v koncesijski pogodbi. Prijavitelj, ki bo ponudil najkrajši rok izvajanja lokalne gospodarske javne služb v polnem obsegu bo prejel 10 točk, ostali prijavitelji pa prejmejo ustrezno sorazmerno število točk manj. 18. Financiranje in izhodiščne tarife Gospodarska javna služba se financira iz proračuna in drugih virov. Izhodiščne tarife in pogoji za njeno spremljanje so v prilogi te razpisne dokumentacije, pri čemer so upoštevani morebitni predpisani okviri oziroma ukrepi cenovne politike, določeni na državni ravni O spreminjanju tarif odloča župan na obrazložen predlog koncesionarja. Obrazložitev, ki jo pripravi koncesionar mora biti utemeljena na objektivni podlagi in sladna z morebitnimi ukrepi kontrole cen na državni ravni, kolikor ni s predpisom o načinu izvajanja gospodarske javne službe drugače določeno. 19. Zavarovanja Zavarovanje za resnost prijave: Zavarovanje za resnost prijave niso zahtevana. Zavarovanje odgovornosti: Izbrani prijavitelj/koncesionar bo moral pred sklenitvijo koncesijske pogodbe, iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote, določeno s sklepom o javnem razpisu – 200.000,00 EUR – zavarovanje dejavnosti (za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim in nevestnim opravljanjem gospodarske javne službe, za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam). 20. Možnost variantnih prijav: variantne prijave niso dopustne in jih naročnik/koncedent ne bo upošteval. 21. Rok veljavnosti prijav: prijave morajo biti veljavne do vključno 31. 12. 2008. 22. Postopek izbire koncesionarja V postopku vrednotenja prijav se sme od prijaviteljev zahtevati zgolj takšna pojasnila ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje prijav skladno s postavljenimi merili za izbor koncesionarja. Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje o najugodnejšem prijavitelju opravi strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Šempeter - Vrtojba. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Vsi člani komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo nalog. Predsednik in člani strokovne komisije ne smejo biti s prijaviteljem-kandidatom, njegovim zastopnikom, članom uprave, nadzornega sveta ali pooblaščencem v poslovnem razmerju ali kako drugače interesno povezani, v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena četudi je zakonska zveza že prenehala, ali živeti z njim v zunajzakonski skupnosti ali pa v registrirani istospolni partnerski skupnosti. Predsednik in člani komisije ne smejo biti osebe, ki so bile zaposlene pri kandidatu ali so kako drugače delali za kandidata, če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še ni pretekel rok treh let. Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v strokovno komisijo potrdi vsak član s pisno izjavo. V primeru, da za navedeno dejstvo izvejo naknadno, bodo morali takoj predlagati svojo izločitev. Članom strokovne komisije ne bo dovoljeno neposredno komunicirati s prijavitelji, pač pa bo, če bo to potrebno s prijavitelji komuniciral naročnik/koncedent. V primeru izločitve člana strokovne komisije ga bo nadomestil nadomestni član strokovne komisije. Po končanem odpiranju prijav bo strokovna komisija pregledala vse prejete prijave in ugotovila ali izpolnjujejo razpisane pogoje. Po končanem pregledu in vrednotenju prijav bo strokovna komisija sestavila poročilo v katerem bo navedla, katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve, ter jih razvrstila tako, da je razvidno, katera ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom. Komisija bo poročilo posredovala organu naročnika/koncedenta, ki vodi postopek izbire koncesionarja. V imenu naročnika/koncedenta bo odločila o izboru koncesionarja občinska uprava Občine Šempeter - Vrtojba z upravno odločbo. Naročnik/koncedent izbere enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev, ki odda skupno prijavo. Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v roku 28 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja. V primeru, da izvajalec, ki na območju občine opravlja gospodarsko javno službo, ki je predmet tega koncesijskega akta, ne bi uspel pridobiti koncesije, je izbrani koncesionar dolžan zagotoviti zaposlitev pri izvajalcu na dan objave javnega razpisa zaposlenim delavcev, namenjenih opravljanju gospodarske javne službe, če za to v 14 dneh po dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja sami izrazijo interes. O tej pravici jih mora koncedent pisno obvestiti. 23. Prekinitev postopka javnega razpisa: naročnik/koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predmetnega javnega razpisa. 24. Pravni pouk: po izdaji upravne odločbe je možna pritožba v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku oziroma je dopusten upravni spor.

AAA Zlata odličnost