Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

Št. 478-0033-2008/3 Ob-7752/08 , Stran 3185
1. Ime in sedež prodajalca – organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. 2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje so zemljišča v skupni izmeri 28194 m2, in sicer parc. št. 10/2 (gozd 2028 m2), parc. št. 10/4 (neplodno 404 m2), parc. št. 10/5 (travnik 151 m2), parc. št. 10/1 (pot 8 m2 in travnik 13449 m2), parc. št. 11 (f. objekt 7 m2, f. objekt 5 m2, dvorišče 27 m2, neplodno 1825 m2) in parcele 14/1 (sadovnjak 10272 m2, f. objekt 10 m2, f. objekt 8 m2), vse k.o. Vojnik okolica, ki so v lasti Občine Vojnik. Zemljišče predstavlja stavbno zemljišče, na katerem je v skladu z ZN Konjsko možna gradnja stanovanjskih hiš, in se prodaja izključno v celoti. Nahaja se zahodno od Vojnika, ob cesti Vojnik – Konjsko. Lokacija je lepa, pretežno sončna, lega pretežno vzhodna in jugovzhodna, delno pa tudi severovzhodna, oddaljenost od središča Vojnika pa je manj kot 1 km. 3. Izklicna cena: izklicna cena zemljišča znaša 35 EUR/m2 + DDV, kar skupaj za 28.194 m2 znaša 986.790 EUR + DDV. Komunalni prispevek ni zajet v ceni. Izbrani ponudnik je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena in manjkajoče komunalne infrastrukture. 4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. 5. Rok za oddajo ponudbe, oblika in pogoji, pod katerimi morajo zainteresirani kupci predložiti ponudbo: a) Pisne ponudbe z dokazili in prilogami morajo prispeti na sedež prodajalca v zaprti kuverti najkasneje do srede, 15. 10. 2008, do 10. ure, na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb ZN Konjsko«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in naslov ponudnika. b) V ponudbi morajo ponudniki navesti oziroma predložiti: – naziv ponudnika (fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko, transakcijski račun in fotokopijo osebnega dokumenta; pravne osebe: naziv in sedež, telefonsko številko, matično številko, davčno številko, transakcijski račun, navedba zakonitega zastopnika oziroma podpisnika pogodbe); – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodišče cene; – dokazilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni; – pravne osebe predložijo izpis iz sodnega/poslovnega registra, ki ni starejši od 30 dni, iz katerega je razvidno, da imajo sedež v RS; – fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS; – dokazilo o plačilu varščine v višini 119.000 EUR na račun Občine Vojnik, odprt pri UJP Žalec, št. 01339-0100003082, z navedbo »varščina – ZN Konjsko«. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, vsem drugim, ki na razpisu ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v 8 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. c) Zemljišča se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo mogoče. d) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu. e) Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je vsaj še 45 dni po javnem odpiranju ponudb. f) Postopek obravnavanja prispelih ponudb bo izveden v skladu s 45. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07). g) Z vplačilom varščine ponudnik pristane na vse pogoje, določene v tem razpisu. 6. Čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo v sredo, 15. 10. 2008, ob 11. uri, v sejni sobi Občine Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik. Odpiranje bo javno. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem odpiranju ponudb. 7. Način in rok plačila kupnine Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika, celotno kupnino pa je izbrani ponudnik dolžan plačati na račun Občine Vojnik št. 01339-0100003082, odprt pri UJP Žalec, v roku 8 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v tem roku je bistvena sestavina pogodbe. Zemljišče preide v last in posest kupca šele po plačilu celotne kupnine. Občina Vojnik bo izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo po prejemu celotne kupnine. Kupec nosi vse stroške v zvezi s prodajo zemljišča (plačilo davka, stroški notarskih storitev, vknjižba lastninske pravice na svoje ime). 8. Ustavitev postopka: prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine vse do sklenitve pravnega posla (pogodbe), brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. V tem primeru se ponudnikom povrne plačana varščina v roku 8 dni brez obresti. 9. Podrobnejše informacije: zainteresirani kupci lahko prejmejo podrobnejše informacije na tel. 03/78-00-620 (Maja Čagalj Godec, Jelka Gregorc). Ogled zemljišča je možen po predhodnem telefonskem dogovoru.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti