Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

3813. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa, stran 12230.

Na podlagi 13. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 112/07) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa
1. člen
V Uredbi o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04, 32/05, 26/06 in 80/07) se za 20. členom doda novi 20.a člen, ki se glasi:
»20.a člen
Dodatek za mentorstvo mladim raziskovalcem pripada mentorjem na podlagi Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08). Pri določitvi višine dodatka za mentorstvo mladim raziskovalcem velja normativ, da se dodatek za mentorstvo mladim raziskovalcem obračuna v višini ene ure uvajanja enega mladega raziskovalca dnevno in se za vsakega naslednjega mladega raziskovalca poveča v sorazmernem deležu, vendar največ za štiri mlade raziskovalce.«.
2. člen
V 32. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Namenska poraba sredstev za izvajanje programov oziroma projektov nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa, ki jih izvajajo člani programske skupine, se preverja tako, da se računovodsko izkazana poraba za posamezne stroškovne elemente v strukturi cene ure za programe oziroma projekte sodelavcev, vključenih v raziskovalni program, primerja z nakazanimi sredstvi programov oziroma projektov članov programske skupine.«.
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Namenska poraba sredstev za izvajanje programov oziroma projektov nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa, ki jih izvajajo člani, ki niso vključeni v programske skupine, se preverja tako, da se računovodsko izkazana skupna poraba za posamezne stroškovne elemente v strukturi cene ure za programe oziroma projekte primerja z nakazanimi sredstvi za vse programe oziroma projekte nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa v raziskovalni organizaciji.«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo novi četrti, peti in šesti odstavek.
V novem šestem odstavku se za besedo »projektih« črtata vejica in besedilo »ki se izvajajo na visokošolskih zavodih,«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00723-2/2008/8
Ljubljana, dne 4. septembra 2008
EVA 2008-3211-0040
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost