Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

Ob-7874/08 , Stran 3164
Javni razpis je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, razvojne prioritete 1. Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, prednostne usmeritve 1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013. 1. Agent: JAPTI, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana. 2. Neposredni proračunski uporabnik: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. 3. Namen razpisa Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij k pospešenim vlaganjem lastnih sredstev v razvojno dejavnost v smeri tehnološkega razvoja in inovativnosti za krepitev svojega konkurenčnega položaja na slovenskem, evropskih in tujih trgih. Podprta bodo podjetja, ki imajo kritično maso ustreznih kadrovskih kapacitet, s katerimi bodo lahko v skladu s 6. točko tega razpisa zagotavljala ustrezne lastne vire. Podprti bodo raziskovalno razvojni projekti, ki bodo jasno in kakovostno predstavljeni ter utemeljeni in bodo imeli jasen in celovit načrt izvedbe posameznih aktivnosti, katerih rezultati bodo jasno razvidni, usmerjeni na slovenski, evropska in tuja tržišča in pri katerih rezultati razvoja ne bodo imeli škodljivega vpliva na okolje. 4. Cilj razpisa: cilj razpisa je sofinancirati najmanj 27 projektov izvajanja raziskovalno razvojnih aktivnosti podjetij s področja razvoja izdelkov ali storitev v skladu s predmetom razpisa. 5. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje razvojno raziskovalnih aktivnosti s področja razvoja izdelkov ali storitev, s katerimi bodo povečali prodajo na slovenskem, evropskih in tujih trgih, in ki se izvajajo v okviru projektov podjetij. Rezultat projekta mora predstavljati inovacijo za podjetje, ki jo podjetje v skladu s svojim poslovnim interesom po potrebi tudi zaščiti s pravicami intelektualne lastnine. Podprti bodo projekti, ki bodo v celoti sodili v eno od obeh skupin raziskovalnih kategorij: – industrijske raziskave in eksperimentalni razvoj ali – samo eksperimentalni razvoj. Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje razvojnih projektov s področja razvoja in vzpostavitve e-vsebin in e-storitev na naslednjih tematskih področjih: – e-vsebine in e-storitve na področju kulture, – znanstvene in izobraževalne e-vsebine in e-storitve, – e-vsebine in e-storitve za potrošnike, – e-vsebine in e-storitve na področju zdravja, – e-poslovanje za MSP, – e-storitve s področja lokalne e-uprave. 6. Upravičeni stroški 6.1. Upravičeni stroški in njihova dokazila: Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči in določilih Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinancirajo se samo tiste razvojno-raziskovalne aktivnosti, ki so opredeljene v namenu in predmetu tega javnega razpisa. Sofinanciranje se lahko izvede le za aktivnosti in upravičene stroške, ki niso delno ali v celoti financirani z drugimi javnimi sredstvi (iz državnega, lokalnega proračuna virov EU in drugih virov), vključno z de minimis pomočjo. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Dokazila za stroške dela so naslednja: Dokazila za opravljeno delo: – poročilo posameznika o opravljenem delu v okviru posameznih aktivnosti projekta; – ustreznost rezultatov dela; skladno s Prilogo k pogodbi 5 R&R-08 Vsebinsko poročilo; – izpolnjena mesečna časovnica o prisotnosti in izpis iz evidence prisotnosti v podjetju, potrjena s strani odgovorne osebe (op. 1). Dokazila za prvi bruto: – plačilna lista osebe (op. 1); – izpis iz TRR o plačilu neto plače za posameznega zaposlenega (v primeru skupnega nakazila za vse zaposlene je poleg izpisa iz TRR potrebno priložiti tudi seznam, iz katerega je razviden skupni znesek nakazila, posamezni neto zneski ter imena in priimki tistih zaposlenih, katerih plača se uveljavlja kot upravičen strošek. Dodatna dokazila za II. bruto: – REK-1 – obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja (pomeni: vse podatke za vse zaposlene, pri čemer pa se imena ostalih zaposlenih iz seznama izbriše/anonimizirana, njihove posamezne vrednosti davkov in prispevkov pa so vseeno razvidne); – potrdilo DURS-a o plačanih davkih in prispevkih ali izpis iz TRR o plačilu davkov in prispevkov DURS-u; – seznam, iz katerega je razviden skupni znesek davkov in prispevkov, posamezni zneski ter imena in priimki tistih zaposlenih, katerih plača se uveljavlja kot upravičen strošek. Dokazila za stroške storitev so naslednja: – dokumentacija o postopkih izbora v skladu z Prilogo k pogodbi 3 Navodila za izbor dobaviteljev storitev; – pogodba oziroma naročilnica oziroma dokumentacija, zahtevana v Prilogi k pogodbi 3 Navodila za izbor dobaviteljev storitev; – avtorska ali podjemna pogodba in s pogodbo povezana dokumentacija; – potrjeno poročilo o izvedeni storitvi; – račun in potrdilo o plačilu. Metoda za izračun upravičenih stroškov je navedena v razpisni dokumentaciji – Priloga k pogodbi 2 R&R-08 Upravičeni stroški. Nakup svetovalnih in drugih storitev mora temeljiti na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti. Natančnejša pravila za izbor dobaviteljev storitev so opredeljena v razpisni dokumentaciji. Upravičeni za sofinanciranje so samo tisti upravičeni stroški, ki so nastali na osnovi izvedenih aktivnosti v okviru odobrenih raziskovalno razvojnih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru projekta podjetja, in so nastali od dneva vložitve vloge na ta javni razpis ter so bili plačani do predložitve zahtevka, kar upravičeni prejemnik dokaže s potrdilom o plačilu. Skladno z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013 morajo biti izkazani upravičeni stroški in zbrana dokazila za izkazovanje upravičenosti stroškov ter uporabljene metode za izračun upravičenih stroškov, ki so podrobno opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Skupna višina načrtovanih upravičenih stroškov po posameznih vrstah upravičenih stroškov se lahko med izvajanjem projekta ob predhodnem soglasju JAPTI prerazporeja med posameznimi vrstami upravičenih stroškov v skupnem obsegu do 20% načrtovane vrednosti posamezne vrste upravičenih stroškov. V nobenem primeru se ne smejo prekoračiti omejitve, navedene v tem poglavju razpisa. V finančnem načrtu raziskovalno razvojnih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru projekta podjetja, mora biti upoštevano sofinanciranje upravičenih stroškov (ki jih delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj) za mikro podjetje v višini minimalno 50.000,00 EUR in maksimalno 300.000,00 EUR ter za malo in srednje veliko podjetje v višini minimalno 100.000,00 EUR in maksimalno 300.000,00 EUR ob upoštevanju intenzivnosti sofinanciranja posameznih upravičenih stroškov. DDV ni upravičen strošek. 6.2. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov Upravičeni prejemnik prejme do 45% v okviru eksperimentalnega razvoja izkazanih upravičenih stroškov projekta oziroma do 70% v okviru industrijskih raziskav izkazanih upravičenih stroškov projekta. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Velikost podjetja se določi v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije. 6.3. Obdobje sofinanciranja upravičenih stroškov Raziskovalno razvojne aktivnosti v okviru projekta podjetja iz naslova tega razpisa morajo biti zaključene najkasneje do 31. 8. 2010. Zadnji možni rok za izstavitev zahtevka za sofinanciranje je 3. 9. 2010. 6.4. Posledice glede ugotovitve o dvojnem financiranju posameznega projekta oziroma, da je višina sofinanciranja presegla maksimalno dovoljeno stopnjo Sredstva, ki se dodeljujejo v okviru tega razpisa, so namenska. V primeru, da se ugotovi, da je prišlo do nenamenske porabe sredstev kohezijske politike, mora upravičeni prejemnik prejeta sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Sofinanciranje se lahko izvede le za upravičene stroške projekta, ki niso oziroma se ne bodo financirali z drugimi javnimi sredstvi (iz državnega, lokalnega proračuna, virov EU in drugih virov). Prav tako višina sofinanciranja ne sme preseči maksimalne dovoljene stopnje. V primeru, da upravičeni prejemnik sredstva za namen iz tega razpisa prejme tudi iz drugih javnih virov, se šteje, da gre za dvojno financiranje. V tem primeru mora upravičeni prejemnik vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, pogodba o sofinanciranju pa se prekine oziroma razveljavi. Takšnemu podjetju in odgovornim v podjetju se tudi lahko onemogoči sodelovanje na razpisih Ministrstva za gospodarstvo za obdobje 5 let od datuma ugotovitve nepravilnosti. V primeru, da se ugotovi, da je višina sofinanciranja presegla maksimalne dovoljene stopnje, mora upravičeni prejemnik vrniti prejeta sredstva, ki presegajo maksimalne dovoljene stopnje. 7. Upravičeni prejemniki sredstev Upravičeni prejemniki sredstev razpisa so gospodarske družbe in samostojni podjetniki (v nadaljevanju: podjetja), registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDZ-B, 33/07 – ZSReg-B in 67/07 – ZTFI, (100/2007 popr.), 10/08, 68/08) – v nadaljevanju ZGD-1B, ki spadajo v skupino mikro, malih in srednjevelikih podjetij, kot so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. 8. Pogoji za kandidiranje A. Splošni pogoji za podjetja Podjetje mora izpolnjevati naslednje pogoje: – je gospodarska družba, registrirana v skladu z ZGD-1B ali samostojni podjetnik; – da je mikro, malo in srednje veliko podjetje v skladu s Priporočili Komisije 2003/361/ES, – na dan oddaje vloge opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji; – kontinuirano opravlja svojo dejavnost na dan odpiranja vlog več kot 2 koledarski leti (upošteva se datum vpisa v sodni oziroma drug ustrezen register) in ustvarja promet iz osnovne dejavnosti; – je na dan 31. 12. 2007 zaposlovalo najmanj 2 osebi za polni delovni čas, pri čemer se število zaposlenih določi v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije; – na dan oddaje vloge ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – v zadnjih treh koledarskih letih od datuma oddaje vloge ni sprožilo ali izpeljalo prisilne poravnave; – ima poravnane vse svoje obveznosti do države; – je bilo ob zaključku preteklega koledarskega leta glede na datum oddaje vloge v stanju kapitalske ustreznosti v skladu z 11. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07). Podjetje je kapitalsko ustrezno, če je obseg njegovih dolgoročnih virov financiranja zadosten glede na obseg in vrste poslov, ki jih opravlja, ter tveganja, ki jim je izpostavljeno pri opravljanju teh poslov); – ni pridobilo državne pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po letu 2000 in ni v postopku pridobivanja take pomoči (podjetje je v težavah, če izpolnjuje kriterije iz 2. člena Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2); podjetje je v postopku pridobivanja take pomoči od dneva, ko pošlje vlogo za pridobitev take pomoči na pristojno ministrstvo); – ni na seznamu poslovnih subjektov v Sklepu o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 43/07, 68/07); – ni za isti namen že pridobilo ali je v postopku pridobivanja sofinanciranja iz javnih sredstev (iz državnega, lokalnega proračuna, virov EU in drugih virov) in v okviru namenov tega javnega razpisa. B. Posebni pogoji za podjetje Na javnem razpisu lahko kandidira podjetje, ki izpolnjuje še posebni pogoj, da so rezultati raziskovalno razvojne aktivnosti, ki se izvajajo v okviru projekta podjetja, doseženi pretežno na podlagi lastnih raziskovalno razvojnih aktivnosti podjetja, in sicer da je delež stroškov storitev, ki se uporabljajo izključno za raziskovalno aktivnost maksimalno do 50% celotne vrednosti upravičenih stroškov projekta, kar dokazuje z obrazcem 5.1. Podrobni finančni načrt projekta. Iz vloge podjetja mora biti razvidno, da je pomoč bistvenega pomena za uspeh projekta in da brez te pomoči ne bi bil izveden oziroma bi bil izveden v mnogo daljšem časovnem obdobju, obsegu oziroma slabše kvalitete. Podjetje mora upoštevati načelo kumulacije državih pomoči, kar potrjuje s podpisom izjave (Obrazec 2 R&R-08 Izjava podjetja). Prijavitelj mora voditi posebno, ločeno knjigovodsko evidenco stroškov, ki so predmet sofinanciranja projekta, kar potrdi s podpisom izjave podjetja (Obrazec 2 R&R-08 Izjava podjetja). C. Dodatni pogoji Izpolnjeni morajo biti še naslednji pogoj: – iz predložene finančne konstrukcije raziskovalno razvojne aktivnosti, ki se izvajajo v okviru projekta podjetja, mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa ter premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega razpisa do povrnitve stroškov. 9. Do sredstev niso upravičeni Do sredstev iz tega javnega razpisa niso upravičeni: – Subjekti, katerih raziskovalno razvojne aktivnosti, ki se izvajajo v okviru projekta podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev za sodelovanje, ki so navedeni v javnem razpisu v razdelkih 8.A, 8.B in 8.C; – vladne službe, institucije javne uprave, podjetja, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti; – podjetja, ki so bila na dan oddaje vloge glede na osnovno dejavnost v evidencah AJPES razvrščena v enega izmed naslednjih področij, oddelkov ali razredov po SKD 2008: – oddelek 01 – Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve, – oddelek 02 – Gozdarstvo, – oddelek 03 – Ribištvo in gojenje vodnih organizmov, – oddelek 05 – Pridobivanje premoga, – oddelek 10 – Proizvodnja živil, – oddelek 11 – Proizvodnja pijač, – oddelek 12 – Proizvodnja tobačnih izdelkov, – skupina 16.1 – Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa, – jeklarska industrija (skupina 07.1 – Pridobivanje železove rude; skupina 24.1 – Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin; skupina 24.2 – Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov; skupina 24.3 Druga primarna predelava železa in jekla; razred 24.51 – Litje železa; razred 24.52 – Litje jekla), – sektor ladjedelništva (razred 30.11 – Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij), – sektor sintetičnih vlaken (razred 20.60 Proizvodnja umetnih vlaken in skupina 13.1 Priprava in predenje tekstilnih vlaken – v okviru omenjenega razreda in skupine so izločena samo podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, pripravo in predenjem sintetičnih vlaken ali preje). 10. Obveznosti podjetij Podjetja, katerih vloge bodo odobrene za sofinanciranje, bodo morala: – upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, kakor to narekujeta 8. in 9. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 ter Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013; – voditi ločene računovodske evidence za namen projekta; – hraniti vso dokumentacijo, povezano z raziskovalno razvojnimi aktivnostmi v okviru projekta podjetja v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Pred iztekom tega datuma, lahko JAPTI ta rok podaljša; – zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi z raziskovalno razvojnimi aktivnostmi, ki se izvajajo v okviru projekta podjetja vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, kontrole, nadzora in revizije javnega razpisa tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o sofinanciranju; – zagotoviti, da glede na omejitve prvega odstavka 57. člena Uredbe 1083/2006 v petih letih od zaključka projekta ne sme priti do bistvenih sprememb projekta, – ki vplivajo na njegovo naravo ali pogoje izvajanja, ali ki podjetju oziroma javni organizaciji podelijo neupravičeno prednost; in – ki so posledica spremenjene narave lastništva dela infrastrukture ali prenehanja proizvodne dejavnosti. – pri izvajanju projektov smiselno slediti naslednjim smernicam, ki so pogoji za izbiro: – učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin); – okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov); – trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza); – zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, pri katerih je to potrebno). 11. Merila in način izbora prejemnikov Vse pravočasne in formalno popolne vloge v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, ki bodo v skladu s predmetom in namenom razpisa, ki bodo izpolnjevale pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v razpisu v razdelkih 8.A., 8.B. in 8.C. in ne bodo v nasprotju z omejitvami sodelovanja, ki so navedene v razpisu v razdelku 9, bo strokovna komisija ocenila na podlagi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Podrobnejša razčlenitev merila je v Prilogi 2 R&R-08 Metodologija in merila za ocenjevanje vlog. Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60 točk. V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag števila točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na število doseženih točk, pri čemer bodo imeli prednost projekti z višjim številom točk. V primeru, da bo več projektov z enakim številom točk, bodo imele prednost vloge po dodatnem merilu – Indeks razvojne ogroženosti (Sklep Vlade RS o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007), nato pa po dodatnem merilu velikost podjetij, nadalje pa se bodo sredstva dodeljevala glede na vrstni red dospetja vlog. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Način uporabe in pomen posameznih meril je podan v prilogi 2 R&R-08 Metodologija in merila za ocenjevanje vlog, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V primeru, da vlagatelj odstopi od podpisa pogodbe ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se šteje, da je vloga umaknjena in se izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno. V primeru, da se ugotovi nepravilnost, ki bi povzročila odprto finančno konstrukcijo, se vlogo kot neustrezno zavrne, ne glede na to, če je v ocenjevanju dosegla prag števila točk za sofinanciranje. Del sredstev na razpisu lahko ostane nerazporejen v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotne načrtovane vrednosti sofinanciranja, ki je opredeljena v finančnem načrtu vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. 12. Zagotavljanje enakih možnosti V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija med osebami, vključenimi v izvajanje razvojno-investicijskih projektov, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. 13. Okvirna višina sredstev Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve 1.1: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost. Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru raziskovalno razvojnih projektov, znaša 8.000.000,00 EUR, in sicer: – 6.800.000,00 EUR – namenska sredstva EU – Evropski sklad za regionalni razvoj, – 1.200.000,00 EUR – slovenska udeležba – nacionalna sredstva. Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih 2009 in 2010. Predvideno sofinanciranje v letu 2009 ne bo višje kot 4.000.000,00 EUR, v letu 2010 pa je predvideno sofinanciranje 4.000.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v finančnem načrtu Ministrstva za gospodarstvo na proračunskih postavkah: – 6890 spodbujanje razvojno investicijskih aktivnosti gospodarstva – 07-13 – EU (85%); – 6958 spodbujanje razvojno investicijskih aktivnosti gospodarstva – 07-13 – slovenska udeležba (15%). 14. Vzorec pogodbe Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijavitelj ga izpolni in parafira ter priloži k vlogi. Prijavitelj obrazcev Zahtevek za izplačilo in Poročilo o opravljenih delih (zahtevek za sofinanciranje – priloge 1, 2 in 3) ne izpolnjuje oziroma prilaga k vlogi. Navedene obrazce bodo prejemniki sredstev JAPTI-ju posredovali po podpisu pogodbe o dodelitvi nepovratnih sredstev v skladu z datumi, določenimi v pogodbi. Končna verzija pogodbe bo vsebovala vse pogoje in obveznosti upravičenega prejemnika, ki so zavezujoči v okviru slovenske zakonodaje in pravil za črpanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov. 15. Obveščanje in informiranje javnosti Sprejem financiranja pomeni sprejem dejstva, da bo izbrani prejemnik vključen v seznam upravičenih prejemnikov, ki bo obsegal navedbo upravičenega prejemnika, ime operacije in znesek javnih virov financiranja operacije in bo objavljen na spletnih straneh Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, spletnih straneh JAPTI in Ministrstva za gospodarstvo. Izbrani upravičeni prejemniki, ki bodo prejeli sofinanciranje iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, morajo zagotoviti, da bodo vsi končni koristniki obveščeni o sofinanciranju iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izbrani upravičeni prejemniki morajo zagotoviti, da bodo skladno z veljavno zakonodajo in veljavnimi navodili s tega področja in navodili organa upravljanja v skladu s 4. odstavkom 11. člena Uredbe 41/2007, javnost informirali in obveščali o tem, da so projekti sofinancirani s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in s strani Ministrstva za gospodarstvo ter JAPTI ter da bodo vse publikacije ali komunikacije, povezane z delom le-teh, omenjale sofinanciranje iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstva za gospodarstvo ter JAPTI. Izbrani upravičeni prejemniki morajo zagotoviti, da bo kakršnokoli gradivo, povezano z izvajanjem po tem razpisu, spoštovalo zahteve na področju informiranja in obveščanja javnosti, kot to določata 8. in 9. člen Uredbe ES 1828/2006 ter veljavna navodila organa upravljanja in priročniki s tega področja. Vsa navodila v zvezi z obveščanjem in informiranjem javnosti so dostopna na spletni strani www.euskladi.si. 16. Dopolnilno financiranje Aktivnosti po tem razpisu ne bodo dopolnilno financirane iz Evropskega socialnega sklada. 17. Hranjenje dokumentacije Upravičeni prejemnik mora v skladu z določili uredb, ki urejajo področje izvajanja kohezijske politike v RS in v EU hraniti vso projektno dokumentacijo najmanj do 10 let po izpolniti pogodbenih obveznosti. Ta rok se lahko pred iztekom podaljša. 18. Spremljanje prihodkov na projektu Ker gre za dodeljevanje državne pomoči v skladu z 87. in 88. členom Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, se v skladu z 6. točko 55. člena Uredbe ES 1083/2006 na projektu ne bo spremljalo prihodkov. 19. Omejitve glede sprememb na projektu v skladu 57. členom Splošne uredbe ES 1083/2006 V skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES je potrebno zagotoviti da v petih letih od zaključka projekta ne pride do bistvenih sprememb projekta, ki bi vplivale na njegovo naravo ali pogoje izvajanja ali ki bi podjetju podelile neupravičeno prednost, ali bi bile posledica spremenjene narave lastništva dela infrastrukture ali prenehanja proizvodne dejavnosti. 20. Dostopnost dokumentacije o projektu Upravičeni prejemnik mora v skladu z določili uredb, ki urejajo področje izvajanja kohezijske politike v RS in v EU, omogočiti dostop do celotne projektne dokumentacije vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa. 21. Izvedba sofinanciranja Odobrena finančna sredstva bo JAPTI nakazoval neposredno na račun podjetja. Osnova za izplačilo sredstev je s strani JAPTI pregledan in potrjen zahtevek za izplačilo, ki ga v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije podjetje pripravi in izstavi JAPTI. 22. Način prijave in razpisni rok Javni razpis bo odprt do porabe sredstev. Prvi rok za oddajo vlog je 22. 10. 2008 do 12. ure, drugi zadnji rok za oddajo vlog pa bo 22. 12. 2008 do 12. ure. V primeru, da po končanem postopku izbora vlog in po roku za podpis pogodb z vlagatelji izbranih projektov v okviru posameznega odpiranja ostane na razpolago za naslednje odpiranje manj kot 400.000 EUR, se razpis zapre. JAPTI bo predčasno zaprtje razpisa objavil v Uradnem listu Republike Slovenije. Popolno vlogo v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije (glej Navodilo za pripravo in oddajo vloge) mora JAPTI prejeti v enem izvodu ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do zgoraj navedenega roka v Glavno pisarno Javne agencije za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana. Vloge morajo podjetja dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga – R&R 2008« ter polnim naslovom vlagatelja na zadnji strani. 23. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006. Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih vlagatelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani strokovne komisije in zunanji ocenjevalci, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti. Podatke, navedene v vlogi, ki niso del poslovne skrivnosti, lahko JAPTI ali ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa uporabijo za evidence oziroma sezname in analize. 24. Odpiranje vlog Vsa odpiranja vlog bodo izvedena naslednji delovni dan po roku za oddajo vlog. Odpiranje vlog bo izvedeno v sejni sobi JAPTI. Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno. Nepravilno označenih vlog (ni razvidno, da gre za vlogo na razpis ali na kateri razpis se nanaša) komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Vloge, ki bodo prispele nepravočasno za posamezno odpiranje, se bodo prenesle v naslednje odpiranje. Vlagatelji bodo o tem pisno obveščeni s strani JAPTI. V primeru, da se bo po končanem postopku izbora vlog in po roku za podpis pogodb z vlagatelji izbranih projektov v okviru posameznega odpiranja izkazalo, da ne bo dovolj sredstev za naslednje odpiranje, bo JAPTI javni razpis zaprl in vloge, ki niso prispele pravočasno neodprte vrnil vlagateljem. Vloge, ki bodo prispele po zadnjem roku za oddajo vlog, se vrnejo vlagateljem kot prepozne. V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija v roku 8 dni pozvala vlagatelje k dopolnitvi vlog. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo skladne s predmetom in namenom razpisa, vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za sodelovanje, ki so navedeni v razpisu v razdelkih 8.A, 8.B in 8.C in vloge, ki bodo v nasprotju z omejitvami, ki so navedene v razpisu v razdelku 9, bodo zavrnjene. Formalno popolno vlogo za javni razpis sestavljajo: – naslovnica vloge, pripravljena v skladu s predlogo Naslovnica vloge R&R-08; – izpolnjeni obrazci in priloge: – Obrazec 1 R&R-08: Prijavni obrazec – Obrazec 2 R&R-08: Izjava podjetja – Obrazec 3 R&R-08: Opis projekta – Obrazec 4 R&R-08: Tehnološke podlage za izvedbo projekta – Obrazec 5 R&R-08: Finančni načrt projekta – Obrazec 5.1 R&R-08: Podrobni finančni načrt projekta (izpolniti le list »Upravičeni stroški«) – Obrazec 6 R&R-08: Povzetek poslovnega načrta podjetja – Obrazec 7 R&R-08: Načrt izvedbe projekta (NIP) · Priloga k NIP št.1: Terminski načrt projekta – parafirana Priloga 3 R&R -08: Vzorec pogodbe o izvajanju in sofinanciranju; – in priložena naslednja dokazila: – fotokopije dokazil o patentih (priloga Obrazca 4), – fotokopije mednarodno priznanih certifikatov podjetja (priloga Obrazca 4). Predmet dopolnitve so lahko le Obrazci 1 in 2, parafiran vzorec pogodbe ter fotokopije dokazil. Obrazci od 3 do 7 skupaj s prilogami so sestavni del dispozicije projekta in niso predmet dopolnitev. 25. Obveščanje o izboru Direktor JAPTI s sklepom odloča o dodelitvi sredstev. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Hkrati s pozitivnim sklepom o izbiri bodo prejemniki pozvani k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema sklepa ne odzove na poziv, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev in se sredstva lahko dodelijo drugi vlogi, ki ima na osnovi ocene prva možnost prejeti sredstva. O pritožbi zoper sklep odloča Ministrstvo za gospodarstvo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Vlagatelj-pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena v skladu z 231. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št. 50/07). Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh JAPTI, Ministrstva za gospodarstvo in Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v obliki seznama upravičenih prejemnikov, ki bo obsegal navedbo upravičenega prejemnika, ime projekta in znesek javnih virov financiranja projekta. Osebni podatki fizičnih oseb niso informacije javnega značaja in ne bodo objavljeni. 26. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na spletnem naslovu: http://www.podjetniski-portal.si/content.aspx?docid=9499&rootnodeid=9 ali na sedežu JAPTI, Dunajska 156, Ljubljana, pri Barbari Štrok med 9. in 13. uro vsak delavnik. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve na elektronski naslov: infoRinR@japti.si. Razpis in razpisna dokumentacija bosta objavljena tudi na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo in Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. 27. Dodatne informacije in obveščanje Odgovorna oseba za izvedbo javnega razpisa je Boris Kunilo. Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo: – v pisni obliki na naslov Javne agencije za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, s pripisom »R&R 2008« ali – v elektronski obliki na naslov: infoRinR@japti.si s pripisom »R&R 2008«. Vprašanje mora na zgornje naslove prispeti najpozneje 10 dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. JAPTI bo objavil odgovore na vprašanja najpozneje 6 dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Za pravočasno posredovano vprašanje se bo štelo vsako vprašanje, ki ga bo JAPTI prejel najkasneje 10 dni pred iztekom posameznega roka, določenega za oddajo vlog. Vprašanja, ki bodo prispela po 10. dnevu pred zadnjim odpiranjem vlog, ne bodo upoštevana. Odgovori na vprašanja so del razpisne dokumentacije. Odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.podjetniski-portal.si/content.aspx?docid=9499&rootnodeid=9. Informativni dan bo JAPTI pripravil v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo 22. 9. 2008. Potencialni vlagatelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletnega naslova www.japti.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti