Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

Št. 478-21/2008/6 Ob-7699/08 , Stran 3171
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje: poslovna stavba na Vrazovi ulici 2, Ormož, parc. št. 518/2, ZKV 729, k.o. Ormož – 663,57 m2 poslovnih prostorov in 422 m2 dvorišča. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine po metodi javne dražbe. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena za poslovno stavbo na Vrazovi ulici 2, Ormož je 351.500,00 €. Najnižji znesek višanja 1.000,00 €. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 8 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo dne 8. 10. 2008 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana. Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi. Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oziroma ID št. za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. 7. Višina varščine Dražitelji morajo najkasneje do 6. 10. 2008 do 12. ure plačati varščino v višini 35.150,00 €. Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter sklic 28 17116-2990008-39900908. Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne dražbe. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe Ogled poslovne stavbe na Vrazovi ulici 2, Ormož, je mogoč po predhodnem dogovoru z Miranom Horvatom, komandirjem Policijske postaje Ormož, tel. 02/741-08-60. Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Saši Renko, tel. 01/428-40-79, el. naslov: sasa.renko@gov.si. 9. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavita, pri čemer se dražiteljem povrnejo izkazani stroški. 10. Drugi pogoji: – nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«; – izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo; – če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina je zadržana; – kupec mora nepremičnino prevzeti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine; – vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin, vknjižba v zemljiško knjigo ipd.) poravna kupec.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti