Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

3810. Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah, stran 12224.

Na podlagi drugega odstavka 19. člena, petega in šestega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa obvezno ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (v nadaljnjem besedilu: odpadki iz zdravstva).
(2) Za ravnanje z odpadki iz zdravstva, ki ni posebej urejeno s to uredbo, se uporabljajo predpis, ki ureja ravnanje z odpadki, predpis, ki ureja ravnanje z odpadnimi zdravili, in predpis, ki ureja ravnanje z amalgamskimi odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah.
2. člen
(uporaba)
(1) Ta uredba se uporablja za odpadke s številko 18 iz klasifikacijskega seznama odpadkov, ki so uvrščeni v skupino odpadkov, ki nastajajo v zdravstvu ali veterinarstvu oziroma z njima povezanih raziskavah, v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(2) Za zdravstvo iz prejšnjega odstavka se štejejo dejavnosti, ki se v skladu z Uredbo 1893/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L št. 393 z dne 30. 12. 2006, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1893/2006/ES) na področju zdravstva in socialnega varstva z oznako Q uvrščajo v oddelek z zaporedno številko 86, za veterinarstvo iz prejšnjega odstavka pa dejavnosti, ki se na področju strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti z oznako M uvrščajo v oddelek z zaporedno številko 75.
(3) Odpadki, ki nastajajo na področju socialnega varstva, katerega dejavnosti se v skladu z Uredbo 1893/2006/ES na področju zdravstva in socialnega varstva z oznako Q uvrščajo v oddelek z zaporedno številko 87 ali 88, so komunalni odpadki iz skupine odpadkov s številko 20 iz klasifikacijskega seznama odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se ta uredba ne uporablja za:
– dele teles in organov, vključno z vrečkami krvi in konzervirano krvjo, uvrščenimi med odpadke s številko 18 01 02,
– odpadna citotoksična in citostatična zdravila iz zdravstva s številko 18 01 08*,
– odpadna zdravila iz zdravstva s številko 18 01 09, ki niso zajeta v 18 01 08*,
– odpadna citotoksična in citostatična zdravila iz veterinarstva s številko 18 02 07*,
– odpadna zdravila iz veterinarstva s številko 18 02 08, ki niso zajeta v 18 02 07* in
– amalgamske odpadke iz zobozdravstvene dejavnosti s številko 18 01 10.
3. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. odpadna embalaža je odpadna embalaža, ki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, ni komunalni odpadek in nastane pri opravljanju zdravstvene ali veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah;
2. odstranjevalec odpadkov iz zdravstva (v nadaljnjem besedilu: odstranjevalec) je oseba, ki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, odstranjuje eno ali več vrst odpadkov iz zdravstva;
3. predelovalec odpadkov iz zdravstva (v nadaljnjem besedilu: predelovalec) je oseba, ki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, predeluje eno ali več vrst odpadkov iz zdravstva;
4. povzročitelj odpadkov iz zdravstva (v nadaljnjem besedilu: povzročitelj) je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov iz zdravstva, ali oseba, ki na območju opravljanja zdravstvene ali veterinarske dejavnosti razvršča in predhodno skladišči te odpadke pred njihovo oddajo zbiralcu odpadkov iz zdravstva;
5. zbiralec odpadkov iz zdravstva (v nadaljnjem besedilu: zbiralec) je oseba, ki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, zbira eno ali več vrst odpadkov iz zdravstva;
6. zbiralnica odpadkov iz zdravstva (v nadaljnjem besedilu: zbiralnica) je pokrit, varovan in nepooblaščenim osebam nedostopen prostor na območju opravljanja zdravstvene ali veterinarske dejavnosti ali z njima povezanih raziskavah, na katerem povzročitelj začasno skladišči odpadke iz zdravstva ločeno po vrstah iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, tako, da jih zbiralec nemoteno prevzema. Če pri opravljanju zdravstvene ali veterinarske dejavnosti nastajajo manjše količine odpadkov iz zdravstva, je zbiralnica lahko tudi del ograjenega prostora, nedostopnega nepooblaščenim osebam, ali omara oziroma skrinja, primerna za začasno skladiščenje teh odpadkov;
7. območje opravljanja zdravstvene ali veterinarske dejavnosti je območje stavb in pomožnih objektov, ki so namenjeni opravljanju zdravstvene ali veterinarske dejavnosti in jih upravljajo zdravstvene ali veterinarske organizacije;
8. zbirni center za odpadke iz zdravstva (v nadaljnjem besedilu: zbirni center) je pokrit prostor, ki je urejen in opremljen za ločeno zbiranje in predhodno skladiščenje odpadkov iz zdravstva pred njihovo oddajo v obdelavo po postopkih predelave ali odstranjevanja;
9. pošiljka odpadkov iz zdravstva je celotna količina odpadkov iz zdravstva, ki jih pri istem povzročitelju prevzame zbiralec v največ 30 dneh. Pošiljka odpadkov iz zdravstva je tudi celotna količina odpadkov iz zdravstva, ki jih zbiralec odda istemu predelovalcu ali odstranjevalcu v največ 30 dneh.
II. OBVEZNOSTI POVZROČITELJA
4. člen
(obvezno ravnanje z odpadki iz zdravstva)
(1) Povzročitelj mora zagotoviti, da se:
– odpadki iz zdravstva ne prepuščajo kot mešani komunalni odpadki,
– odpadki iz zdravstva na kraju njihovega nastanka odlagajo v posode ali vreče, ki so namenjene skladiščenju odpadkov iz zdravstva in so za posamezno vrsto odpadkov iz zdravstva iz klasifikacijskega seznama odpadkov podrobneje opisane v prilogi 1 te uredbe,
– odpadna embalaža zbira ločeno od odpadkov iz zdravstva,
– odpadki iz zdravstva shranjujejo in začasno skladiščijo v posodah ali vrečah, na katerih je vidna oznaka vrste odpadka,
– odpadki iz zdravstva ne mešajo z drugimi odpadki oziroma ne mešajo med seboj, če gre za različne vrste odpadkov iz zdravstva,
– odpadki iz zdravstva oddajajo zbiralcu v posodah ali vrečah, na katerih so napisani podatki o kraju in času nastanka, vrsti odpadka iz zdravstva po številkah iz klasifikacijskega seznama odpadkov ter količini odpadkov iz zdravstva.
(2) Povzročitelj mora na območju opravljanja zdravstvene ali veterinarske dejavnosti zagotoviti zbiranje tistih odpadkov iz zdravstva, ki nastajajo zunaj območja opravljanja zdravstvene ali veterinarske dejavnosti, na primer pri bolnikih na domovih ali na kmetijskih gospodarstvih, in z njimi ravnati tako, kot da bi nastali na območju opravljanja zdravstvene ali veterinarske dejavnosti.
5. člen
(prevoz odpadkov iz zdravstva)
(1) Povzročitelj mora zagotoviti, da se odpadki iz zdravstva v prostorih stavbe ali med stavbami na območju, na katerem se opravlja zdravstvena ali veterinarska dejavnost, prenašajo in prevažajo v posodah in vrečah, ki so namenjene skladiščenju odpadkov iz zdravstva in na katerih je vidna oznaka vrste odpadka iz zdravstva v skladu s klasifikacijskim seznamom odpadkov.
(2) Za prevažanje in prenašanje odpadkov iz zdravstva na območju, na katerem se opravlja zdravstvena ali veterinarska dejavnost, se morajo uporabljati prevozna sredstva, namenjena izključno prevozu odpadkov iz zdravstva.
(3) Prevozna sredstva iz prejšnjega odstavka morajo imeti gladke, neprepustne in nepremočljive površine, ki se lahko mokro čistijo, razkužujejo in osušijo ter so nedostopna mrčesu in glodavcem.
(4) Prevozna sredstva iz prejšnjega odstavka morajo biti izdelana tako, da omogočajo lahko in varno nakladanje in razkladanje odpadkov iz zdravstva ter onemogočajo njihovo raztresenje ali razlitje med prevozom.
(5) Povzročitelj mora imenovati odgovorno osebo za začasno skladiščenje, oddajanje zbiralcu in prevažanje odpadkov iz zdravstva na območju, na katerem opravlja zdravstveno ali veterinarsko dejavnost.
6. člen
(posode in vreče za skladiščenje odpadkov iz zdravstva)
(1) Povzročitelj mora zagotoviti, da so posode in vreče, namenjene začasnemu skladiščenju odpadkov iz zdravstva, narejene iz materiala, ki pri običajnem ravnanju glede na fizikalne, kemijske, biološke in druge lastnosti odpadkov iz zdravstva zanesljivo preprečujejo ogrožanje okolja in zdravja ljudi.
(2) Če za material, iz katerega so izdelane posode oziroma vreče, obstajajo standardi, mora povzročitelj zagotoviti, da so posode oziroma vreče, namenjene začasnemu skladiščenju odpadkov iz zdravstva, v skladu s temi standardi.
(3) Če se odpadki iz zdravstva prevzemajo skupaj s posodami ali vrečami, v katerih se ti odpadki shranjujejo ali začasno skladiščijo, se za standarde iz prejšnjega odstavka štejejo standardi v skladu s predpisi o prevozu nevarnih snovi.
7. člen
(zbiralnica)
(1) Povzročitelj mora zagotoviti, da se odpadki iz zdravstva shranjujejo ali začasno skladiščijo v zbiralnici tako, da ne onesnažujejo okolja ali ogrožajo zdravja ljudi ter da je zbiralcu omogočen dostop z vozilom zaradi njihovega prevzema.
(2) Prostor, ki je določen za zbiralnico, mora biti namenjen izključno začasnemu skladiščenju odpadkov iz zdravstva in mora biti pokrit in ločen od drugih prostorov in zunanjega okolja na način, ki preprečuje dostop nepooblaščenim osebam, in mora zagotavljati požarno varnost v skladu s predpisom, ki ureja požarno varnost v stavbah.
(3) Zbiralnica mora biti nameščena na takem kraju, da je dostop z vozilom zaradi prevzema odpadkov iz zdravstva neoviran.
(4) Zbiralnica mora biti označena z dobro vidnim napisom o namenu prostora in prepovedi vstopa nepooblaščenim osebam ter opozorilom na možnost ogrožanja zdravja ljudi.
(5) Kadar zbiralnica ne obratuje, mora biti zaklenjena in varovana.
(6) Tla, stene in strop zbiralnice morajo biti iz materiala, ki se lahko mokro čisti in razkužuje.
(7) Zbiralnica mora imeti urejeno odvajanje odpadnih voda in mehansko prezračevanje, tako da je preprečeno ogrožanje zdravja ljudi in okolja.
8. člen
(načrt gospodarjenja z odpadki iz zdravstva)
(1) Povzročitelj mora izdelati načrt gospodarjenja z odpadki iz zdravstva v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(2) V načrtu gospodarjenja z odpadki iz zdravstva morajo biti opisane vse vrste odpadkov iz zdravstva, ki nastajajo na območju opravljanja zdravstvene ali veterinarske dejavnosti, in tudi drugi odpadki, ki nastajajo v stavbi ali njenem delu, v katerem se opravlja zdravstvena ali veterinarska dejavnost.
(3) Načrt gospodarjenja z odpadki iz zdravstva vsebuje poleg podatkov, ki jih za načrt gospodarjenja z odpadki določa predpis, ki ureja ravnanje z odpadke, tudi podatke o:
– načinu ločevanja posameznih vrst odpadkov iz zdravstva na kraju njihovega nastanka,
– načinu označevanja posod in vreč ter o vrsti materiala, iz katerega so posode in vreče izdelane,
– prevozu odpadkov iz zdravstva na območju, na katerem se opravlja zdravstvena ali veterinarska dejavnost,
– zbiralnici ter o njenem vzdrževanju in čiščenju,
– začasnem skladiščenju odpadkov iz zdravstva v zbiralnici ali zbiralnicah,
– urnikih oddaje odpadkov iz zdravstva zbiralcem,
– notranjih navodilih o ravnanju z odpadki iz zdravstva in drugimi odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene ali veterinarske dejavnosti,
– usposabljanju zaposlenih v zvezi z ravnanjem z odpadki iz zdravstva,
– finančnem vrednotenju načrta gospodarjenja z odpadki iz zdravstva in
– časovnem načrtu izvajanja načrta gospodarjenja z odpadki iz zdravstva.
(4) Povzročitelj mora zagotoviti, da je v načrtu ravnanja z odpadki iz zdravstva v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, poleg osebnega imena odgovorne osebe iz petega odstavka 5. člena te uredbe tudi opis njenih del in obveznosti v zvezi s prevozom in začasnim skladiščenjem odpadkov iz zdravstva v skladu s predpisom, ki ureja ravnanja z odpadki.
(5) Za pripravo in izvajanje načrta ravnanja z odpadki iz zdravstva je odgovoren vodja zdravstvene oziroma veterinarske organizacije.
9. člen
(oddaja odpadkov iz zdravstva)
(1) Povzročitelj mora zagotoviti, da se odpadki iz zdravstva oddajo zbiralcu.
(2) Povzročitelj mora zagotoviti, da odgovorna oseba iz petega odstavka 5. člena te uredbe ob oddaji vsake pošiljke odpadkov iz zdravstva izpolni evidenčni list v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
10. člen
(evidenca o nastajanju odpadkov iz zdravstva)
(1) Povzročitelj mora voditi evidenco o nastajanju odpadkov iz zdravstva v obliki zbirke veljavnih evidenčnih listov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(2) Povzročitelj mora osebi, pristojni za nadzor, omogočiti vpogled v evidenco o nastajanju odpadkov iz zdravstva.
III. ZBIRANJE ODPADKOV IZ ZDRAVSTVA
11. člen
(zbiralec)
(1) Zbiralec lahko zbira odpadke iz zdravstva od povzročiteljev, ko pridobi potrdilo ministrstva, pristojnega za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), o vpisu v evidenco zbiralcev, v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(2) Zbiralec mora imeti:
– sredstva in opremo za zbiranje in prevoz odpadkov iz zdravstva in
– zagotovljene možnosti čiščenja in razkuževanja sredstev in opreme za zbiranje in prevoz odpadkov iz zdravstva.
(3) Zbiralec mora za zbrane odpadke iz zdravstva zagotoviti predelavo ali odstranjevanje.
12. člen
(načrt zbiranja odpadkov iz zdravstva)
(1) Vlogi za vpis v evidenco zbiralcev mora biti priložen načrt zbiranja odpadkov iz zdravstva, ki mora biti pripravljen v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(2) Pri načrtu zbiranja odpadkov iz zdravstva je treba v zvezi s predvidenimi načini predelave in odstranjevanja odpadkov iz zdravstva upoštevati usmeritve iz operativnega programa varstva okolja na področju ravnanja z nevarnimi odpadki.
(3) Če ministrstvo na podlagi podatkov iz letnih poročil zbiralcev ter letnih poročil predelovalcev in odstranjevalcev ugotovi, da na posameznem območju Slovenije glede zbranih količin odpadkov iz zdravstva niso doseženi cilji ravnanja z odpadki, določeni v operativnih programih varstva okolja, zbiralcu določi območja, na katerih mora obvezno zagotavljati prevzem odpadkov iz zdravstva.
IV. ODSTRANJEVANJE ODPADKOV IZ ZDRAVSTVA
13. člen
(pogoj za odlaganje odpadkov iz zdravstva)
Če se odpadki iz zdravstva odlagajo, morajo biti predhodno razkuženi in obdelani tako, da izpolnjujejo zahteve za odpadke z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih.
V. VODENJE EVIDENCE
14. člen
(vodenje evidence)
Ministrstvo v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, vodi posebno evidenco zbiralcev v okviru evidence zbiralcev odpadkov iz registra varstva okolja.
VI. NADZOR
15. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka opravljajo nadzor nad izvajanjem določb prve do pete alinee prvega odstavka in drugega odstavka 4. člena te uredbe ter 5., 6. in 7. člena te uredbe zdravstveni inšpektorji, če gre za odpadke, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti, in uradni veterinarji, če gre za odpadke, ki nastajajo pri opravljanju veterinarske dejavnosti.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka opravljajo nadzor v zvezi odvajanjem odpadnih voda iz 7. člena te uredbe tudi inšpektorji, pristojni za okolje, ter nadzor nad izvajanjem določb 10. člena te uredbe tudi zdravstveni inšpektorji in uradni veterinarji.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
16. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 3.500 eurov do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje povzročitelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ne zagotovi, da se odpadki iz zdravstva v skladu s prvo alineo prvega odstavka 4. člena te uredbe ne prepuščajo kot mešani komunalni odpadki,
– ne zagotovi, da se odpadki iz zdravstva v skladu z drugo alineo prvega odstavka 4. člena te uredbe na kraju njihovega nastanka odlagajo v posode ali vreče, ki so namenjene skladiščenju odpadkov iz zdravstva in so za posamezno vrsto odpadkov iz zdravstva odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov podrobneje opisane v prilogi 1 te uredbe,
– ne zagotovi, da se v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 4. člena te uredbe odpadna embalaža zbira ločeno od odpadkov iz zdravstva,
– ne zagotovi, da se odpadki iz zdravstva v skladu s četrto alineo prvega odstavka 4. člena te uredbe shranjujejo in začasno skladiščijo v posodah ali vrečah, na katerih je vidna oznaka vrste odpadka,
– ne zagotovi, da se odpadki iz zdravstva v skladu s peto alineo prvega odstavka 4. člena te uredbe ne mešajo z drugimi odpadki oziroma ne mešajo med seboj, če gre za različne vrste odpadkov iz zdravstva,
– ne zagotovi, da se odpadki iz zdravstva v skladu s šesto alineo prvega odstavka 4. člena te uredbe oddajajo zbiralcu v posodah ali vrečah, na katerih so zapisani podatki o kraju in času nastanka, vrsti odpadka iz zdravstva po številkah s klasifikacijskega seznama odpadkov in količini odpadkov iz zdravstva,
– ne zagotovi v skladu z drugim odstavkom 4. člena te uredbe zbiranja tistih odpadkov iz zdravstva, ki nastajajo zunaj območja opravljanja zdravstvene ali veterinarske dejavnosti, na primer pri bolnikih na domovih ali na kmetijskih gospodarstvih, ali takega ravnanja z njimi, kot da bi nastali na območju opravljanja zdravstvene ali veterinarske dejavnosti,
– ne zagotovi, da se odpadki iz zdravstva prenašajo in prevažajo v prostorih stavbe ali med stavbami na območju, na katerem se opravlja zdravstvena ali veterinarska dejavnost, v skladu s prvim odstavkom 5. člena te uredbe,
– ne zagotovi, da se v skladu z drugim odstavkom 5. člena te uredbe za prevažanje odpadkov iz zdravstva na območju, na katerem se opravlja zdravstvena ali veterinarska dejavnost, uporabljajo prevozna sredstva, namenjena izključno prevozu odpadkov iz zdravstva,
– ne zagotovi, da imajo v skladu s tretjim odstavkom 5. člena te uredbe prevozna sredstva za notranji prevoz odpadkov iz zdravstva gladke, neprepustne in nepremočljive površine, ki se lahko mokro čistijo, razkužujejo in osušijo ter so nedostopne mrčesu in glodavcem,
– ne zagotovi, da so v skladu s četrtim odstavkom 5. člena te uredbe prevozna sredstva izdelana tako, da omogočajo lahko in varno nakladanje in razkladanje odpadkov iz zdravstva ter onemogočajo njihovo raztresenje ali razlitje med prevozom,
– ne imenuje v skladu s petim odstavkom 5. člena te uredbe odgovorne osebe za ravnanje z odpadki iz zdravstva,
– ne zagotovi, da so v skladu s prvim odstavkom 6. člena te uredbe posode in vreče iz materiala, ki glede na fizikalne, kemijske, biološke in druge lastnosti odpadkov iz zdravstva zanesljivo preprečuje ogrožanje okolja in zdravja ljudi,
– ne zagotovi, da so v skladu z drugim in tretjim odstavkom 6. člena te uredbe posode oziroma vreče, namenjene začasnemu skladiščenju odpadkov iz zdravstva, izdelane v skladu s standardi, če za material, iz katerega so izdelane, obstajajo standardi,
– ne zagotovi, da se v skladu s prvim odstavkom 7. člena te uredbe odpadki iz zdravstva shranjujejo ali začasno skladiščijo v zbiralnici tako, da ne onesnažujejo okolja ali ogrožajo zdravja ljudi in je zbiralcu omogočen dostop z vozilom zaradi njihovega prevzema,
– ne zagotovi, da je v skladu z drugim odstavkom 7. člena te uredbe prostor, ki je določen za zbiralnico, namenjen izključno začasnemu skladiščenju odpadkov iz zdravstva, ki je pokrit in ločen od drugih prostorov ter zunanjega okolja na način, ki preprečuje dostop nepooblaščenim osebam, in zagotavlja požarno varnost v skladu s predpisom, ki ureja požarno varnost v stavbah,
– ne zagotovi, da je v skladu s tretjim odstavkom 7. člena te uredbe zbiralnica na takem kraju, da je dostop z vozilom zaradi prevzema odpadkov iz zdravstva neoviran,
– ne zagotovi, da je zbiralnica označena v skladu s četrtim odstavkom 7. člena te uredbe,
– ne zagotovi, da je v skladu s petim odstavkom 7. člena te uredbe zbiralnica, ko ne obratuje, zaklenjena in varovana,
– ne zagotovi, da so tla, stene in strop zbiralnice izdelane iz materiala v skladu s šestim odstavkom 7. člena te uredbe,
– ne zagotovi, da ima v skladu s sedmim odstavkom 7. člena te uredbe zbiralnica urejeno odvajanje odpadnih voda in mehansko prezračevanje,
– ne zagotovi izdelave načrta gospodarjenja z odpadki iz zdravstva v skladu z 8. členom te uredbe,
– ne zagotovi, da se v skladu s prvim odstavkom 9. člena te uredbe odpadki iz zdravstva oddajo zbiralcu,
– ne zagotovi, da odgovorna oseba v skladu z drugim odstavkom 9. člena te uredbe ob oddaji vsake pošiljke odpadkov iz zdravstva izpolni evidenčni list,
– ne vodi evidence o nastajanju odpadkov iz zdravstva v skladu s prvim odstavkom 10. člena te uredbe,
– pristojnemu inšpektorju, če ta to zahteva, ne omogoči vpogleda v evidenco o nastajanju odpadkov iz zdravstva v skladu z drugim odstavkom 10. člena te uredbe.
(2) Z globo od 3.500 eurov do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje zbiralec, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– v nasprotju s prvim odstavkom 11. člena te uredbe zbira odpadke iz zdravstva od povzročiteljev, ne da bi pridobil potrdilo ministrstva o vpisu v evidenco zbiralcev,
– v nasprotju s tretjim odstavkom 11. člena te uredbe za zbrane odpadke iz zdravstva ne zagotovi predelave ali odstranjevanja.
(3) Z globo od 3.500 eurov do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odstranjevalec, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če odpadkov iz zdravstva v skladu s 13. členom te uredbe pred odlaganjem ne razkuži in obdela tako, da izpolnjujejo zahteve za odpadke z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih.
(4) Z globo od 1.200 eurov do 4100 eurov se za prekršek iz prvega do tretjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba osebe povzročitelja, zbiralca ali odstranjevalca.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(veljavnost dovoljenj)
Dovoljenja za zbiranje odpadkov iz zdravstva, izdana pred uveljavitvijo te uredbe v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah (Uradni list RS, št. 47/04), ostanejo v veljavi do izteka veljavnosti.
18. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah (Uradni list RS, št. 47/04).
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-75/2008/8
Ljubljana, dne 4. septembra 2008
EVA 2008-2511-0150
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
                            PRILOGA 1

  Opis posod in vreč za hranjenje in začasno skladiščenje
odpadkov iz zdravstva iz podskupine 18 01 in 18 02 iz
klasifikacijskega seznama odpadkov

+-----------------+-------------------------+------------------+
| Klasifikacijska |   Opis odpadka    |Opis posod in vreč|
|številka odpadka |   iz zdravstva    | za hranjenje in |
|         |             |   začasno   |
|         |             |  skladiščenje  |
|         |             |  odpadkov iz  |
|         |             |  zdravstva   |
|         |             |         |
+-----------------+-------------------------+------------------+
|18 01 01     |Ostri predmeti (razen 18 |Zbiralnik za ostre|
|18 02 01     |01 03 oziroma 18 02 02) |predmete     |
|         |             |         |
+-----------------+-------------------------+------------------+
|18 01 03 *    |Odpadki, pri katerih se |Plastične posode |
|18 02 02*    |zaradi preprečevanja   |za enkratno    |
|         |okužbe zahteva posebno  |uporabo      |
|         |ravnanje pri zbiranju in |(nepredušno    |
|         |odstranitvi       |zapiranje)    |
|         |             |         |
+-----------------+-------------------------+------------------+
|18 01 04     |Odpadki, pri katerih se |Plastične vreče  |
|18 02 03     |zaradi preprečevanja   |ali posode za   |
|         |okužbe ne zahteva posebno|zbiranje in prevoz|
|         |ravnanje (npr. perilo,  |         |
|         |mavčni povoji, plenice, |         |
|         |oblačila za enkratno   |         |
|         |uporabo)         |         |
|         |             |         |
+-----------------+-------------------------+------------------+
|18 01 06 *    |Kemikalije, ki vsebujejo |Plastične posode |
|18 02 05*    |nevarne snovi      |za enkratno    |
|         |             |uporabo      |
|         |             |(nepredušno    |
|         |             |zapiranje)    |
|         |             |         |
+-----------------+-------------------------+------------------+
|18 01 07     |Kemikalije, ki niso   |Plastične posode |
|18 02 06     |zajete v 18 01 06 oziroma|za enkratno    |
|         |18 02 05         |uporabo      |
|         |             |(nepredušno    |
|         |             |zapiranje)    |
|         |             |         |
+-----------------+-------------------------+------------------+


AAA Zlata odličnost