Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

Št. 100/08 Ob-7702/08 , Stran 3182
1. Predmet javnega zbiranja ponudb je poslovna stavba v Potoku, parc. št. 1956/1, k.o. Pirče, v izmeri 519,62 m2, vpisana na ZKV 240, k.o. Pirče. 2. Poslovna stavba je oddana v podnajem. 3. Izklicna cena za nepremičnino je 84.307,00 EUR. Cena nepremičnine je bila določena na podlagi cenitvenega poročila sodnega izvedenca z dne 7. 4. 2008, povečana za rast cene življenjskih potrebščin. Kupec je dolžan plačati tudi 2% davek na promet nepremičnin. 4. V postopku lahko sodelujejo državljani držav članic EU, pravne osebe in samostojni podjetniki s sedežem v državah članicah EU. Ponudniki naj posredujejo svojo ponudbo priporočeno v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj - ponudba za nakup poslovne stavbe« na naslov: Občina Kostel, Fara 30, 1336 Kostel. 5. Ob predložitvi ponudbe so ponudniki dolžni predložiti tudi varščino kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% izklicne cene. Varščino so dolžni ponudniki vplačati na TRR Občine Kostel: 01365-0100005397, odprt pri Banki Slovenije, sklic: 00 0001-1, namen »varščina za poslovno stavbo«. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana v ceno, drugim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb. 6. Ponudnik mora v ponudbi navesti: a) podatke o ponudniku: – ime in priimek fizične osebe, naziv pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika, – naslov oziroma sedež, – davčno številko, – EMŠO oziroma matično številko, – številko transakcijskega računa ter naziv in sedež banke za vračilo vplačane varščine, b) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izklicne cene. Ponudbi je potrebno priložiti fotokopijo potrdila o državljanstvu ali osebne izkaznice (fizične osebe), potrdila o registraciji (pravne osebe), priglasitvenega lista (samostojni podjetniki). 7. Poslovna stavba se prodaja po načelu videno-kupljeno. 8. Rok za oddajo ponudb je 7. 10. 2008 do 10. ure. Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki bodo do tega roka prispele na vložišče Občine Kostel, Fara 30, 1336 Kostel. 9. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo kot edini kriterij upoštevana najvišja ponujena kupnina. 10. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba. Ponudnik je dolžan pristopiti k podpisu pogodbe najkasneje v roku 5 dni od povabila k podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku 60 dni po podpisu pogodbe oziroma prejema računa je bistvena sestavina pogodbe. 11. Kupec nosi tudi stroške overitve prodajne pogodbe pri notarju ter stroške zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiškoknjižni prenos lastninske pravice na poslovni stavbi se opravi po plačilu celotne kupnine. 12. Objava javnega poziva za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za poslovno stavbo, ki je predmet tega poziva. 13. Občina Kostel si pridržuje pravico, da začeti postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi. 14. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na zgoraj navedenem naslovu vsak delovni dan na tel. 01/894-80-06, kontaktna oseba Aleš Marolt. 15. Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru od 29. 9. 2008 do 3. 10. 2008.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti