Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

Št. 27/2008 Ob-7798/08 , Stran 3170
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov in/ali projektov: – programi in/ali projekti s področja socialnega varstva in – programi in/ali projekti s področja zdravstvenega varstva. Predmet tega razpisa niso sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije v prostore in nakup opreme izvajalcev programa. II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis Na razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih, – da aktivno delujejo najmanj eno leto, – da imajo sedež ali podružnico v Mestni občini Velenje oziroma ne glede na sedež, če je program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Mestne občine Velenje, – da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih (za društva), – da imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov, – da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov. Na razpis se lahko prijavijo: – dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, – organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih članov, – invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov, – druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov Mestne občine Velenje. III. Razpisni rok: razpis se prične 19. septembra 2008 in se zaključi 10. oktobra 2008. IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav Prijava mora zajemati: a) izpolnjen prijavni obrazec b) poročilo o delu za leto 2007 in program dela za leto 2008 c) podpisan vzorec pogodbe. Prijavitelji morajo prijave oddati do 10. oktobra 2008 (velja datum poštnega žiga) na naslov: Mestna občina Velenje – sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov v letu 2008«. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa. Mestna občina Velenje lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdanem sklepu o izboru programa spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2008 razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila. V. Odpiranja prijav Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela 15. 10. 2008 ob 9. uri v prostorih Mestne občine Velenje (V. nadstropje, soba št. 70a). Odpiranju prijav sme prisostvovati vsak, ki kandidira na razpisu. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. V primeru, da predlagatelj v zahtevanem roku ne bo dopolnil vloge, bo vloga izločena in s sklepom zavržena kot nepopolna. VI. Osnovna merila za izbor: izbrani programi in/ali projekti bodo sofinancirani iz planiranih proračunskih sredstev za socialno varstvo za leto 2008 na podlagi Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 01/08), ki je sestavni del razpisne dokumentacije. VII. Okvirna višina razpisanih sredstev: za izvedbo javnega razpisa so v proračunu zagotovljena sredstva v višini 7.000,00 EUR. VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2008. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2008. IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 30 dni po zaključku razpisa. X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si (razpisi) ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na naslovu: Mestna občina Velenje – sprejemna pisarna (kletni prostori, soba št. 10), Titov trg 1, Velenje. XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. vsak delovni dan na tel. 03/896-16-81 (Nevenka Lempl) ali po elektronski pošti: nevenka.lempl@velenje.si. Odgovori na pisna vprašanja bodo objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si (razpisi).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti