Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

Št. 110-55/2008 Ob-7729/08 , Stran 3175
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in 65/08) Republika Slovenija, Upravna enota Lendava, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: vodje Oddelka za upravne notranje zadeve. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto uradniško delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba; – najmanj 5 let delovnih izkušenj (v primeru, da bo imel izbrani kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali visoko strokovno izobrazbo z magisterijem, se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino); – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – strokovni izpit iz upravnega postopka; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje, v skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in 65/08), opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovno področje: – vodenje oddelka, – organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi, – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih programov. Prijava mora vsebovati: 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; 3. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka in državnem izpitu iz javne uprave; 4. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije; – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – izjavo, da ima dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno« oziroma, da soglaša s tem, da se bo zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov, v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – UPB2); 5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Upravni enoti Lendava pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradnih evidenc. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Namesto pisnih izjav lahko kandidat predloži tudi fotokopije dokazil, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev. Izbrani kandidat bo delo opravljal na položajnem delovnem mestu vodja oddelka v upravni enoti, v nazivu višji svetovalec II z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo v prostorih Upravne enote Lendava, Trg ljudske pravice 5, Lendava. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto vodja oddelka«, na naslov: Upravna enota Lendava, Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ue.lendava@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem natečajnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Upravne enote Lendava: http://upravneenote.gov.si/lendava/. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje načelnik UE Lendava Štefan Gjerkeš (tel. 02/577-36-10). V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti