Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

3814. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za gojenje školjk na I., II. in III. parceli gojitvenega območja Sečovlje, stran 12230.

Na podlagi 137. člena in četrtega odstavka 199. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08) ter 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o koncesiji za gojenje školjk na I., II. in III. parceli gojitvenega območja Sečovlje
1. člen
V Uredbi o koncesiji za gojenje školjk na I., II. in III. parceli gojitvenega območja Sečovlje (Uradni list RS, št. 97/04) se v prvem odstavku 1. člena besedilo »na delih vodnega telesa morja« nadomesti z besedilom »in ladinke (Venus verrucosa) na delu vodnega telesa morja VT Morje Piranski zaliv s šifro SI5VT5«.
2. člen
V 5. členu se v prvem odstavku druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– skupaj z drugimi koncesionarji označiti s pomorskimi oznakami zunanjo mejo gojitvenega območja Sečovlje, v skladu s predpisi, ki urejajo pomorstvo,«.
3. člen
Črta se 6. člen.
4. člen
V 9. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(2) Ocenjena letna količina vzgojenih školjk iz prejšnjega odstavka se izračuna kot zmnožek površine gojitvenih parcel iz tabele v prvem odstavku 1. člena te uredbe in povprečne letne količine vzgojenih školjk na 1 ha površine gojitvenih parcel, ki je enaka 25 t/ha.
(3) Višina plačila za koncesijo je enaka 3,5% prodajne vrednosti ocenjene letne količine vzgojenih školjk.«.
5. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-69/2008/6
Ljubljana, dne 4. septembra 2008
EVA 2008-2511-0132
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost