Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

Št. 430-0025/2008-11 Ob-7694/08 , Stran 3169
I. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje. II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izbor izvajalca kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2008«, ki se bo odvijal 13., 14. in 15. novembra 2008 in se bo sofinanciral iz proračuna Občine Prevalje. III. Področja kulturnega projekta, ki so predmet javnega razpisa Iz proračuna Občine Prevalje se bo sofinanciral kulturni projekt »Sušnikovi dnevi 2008«. Za sofinanciranje kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2008« lahko kandidirajo izvajalci, če izkažejo: – neprofitnost projekta, – vsebinsko vezanost projekta na območje Občine Prevalje, – vsebinsko vezanost projekta na življenje in delo našega rojaka dr. Franca Sušnika, – da za projekt obstaja širši družbeni interes. IV. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci kulturnih programov: 1. kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih, s sedežem v Občini Prevalje in imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, – da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov, – da na območju Občine Prevalje delujejo že najmanj eno leto, – da imajo urejeno evidenco članstva ter evidenco o plačani članarini. 2. javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Prevalje, katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje, za kulturne programe, ki presegajo osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda in niso financirani na podlagi letne pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo zagotovljene ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za kakovostno izvedbo programa. V. Posebni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu: – da ne prijavijo projekta, ki je že bil izbran na javnih razpisih; – da prijavljajo kulturni projekt z uravnoteženo finančno zgradbo (odhodki = prihodki, zaprošena sredstva ne smejo biti višja od okvirne razpisne vrednosti); – da pri načrtovanju predstavitve projekta upoštevajo prostorske, kadrovske in finančne zmožnosti za realizacijo kulturnega projekta; – da imajo izkušnje z organiziranjem podobnih kulturnih projektov (organizacijo vsaj 5 podobnih prireditev v zadnjih petih letih). Izvajalci projektov za vsak pogoj predložijo ustrezna dokazila oziroma podajo podpisano izjavo na obrazcih iz razpisne dokumentacije. VI. Merila in kriteriji za vrednotenje projektov Projekti ljubiteljske kulture, s katerimi bodo posamezni izvajalci kandidirali na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/07). Kulturni projekt »Sušnikovi dnevi 2008« se bo iz občinskega proračuna sofinanciral največ do višine 70% finančne konstrukcije projekta. Za sofinanciranje iz občinskega proračuna je lahko izbran kulturni projekt, ki bo v postopku vrednotenja dosegel najmanj 50% vseh možnih točk. VII. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje kulturnega projekta Sredstva za sofinanciranje kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2008« so zagotovljena v sprejetem proračunu občine za leto 2008 na postavki 43041849/412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam v višini 2.043 €. Projekt mora biti v celoti izveden v letu 2008. Dodeljena sredstva za sofinanciranje kulturnega projekta morajo biti porabljena v letu 2008. VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija Vloga za sofinanciranje kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2008« mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo javnega razpisa, – prijavne obrazce, – merila in kriterije za dodelitev sredstev, – vzorec pogodbe. Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak delavnik, od 8. do 14. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani www.prevalje.si. IX. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo na Občini Prevalje, pri Mariji Orešnik, na tel. 02/824-61-21, vsak delovni dan od 8. do 14. ure. X. Razpisni rok in način oddaje prijav Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti osebno v tajništvu občine ali po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 15. 10. 2008 na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom »Prijava na javni razpis – ne odpiraj!« in z oznako: »Kulturni projekt Sušnikovi dnevi 2008«. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali tega dne do 14. ure oddana v sprejemno pisarno Občine Prevalje. Na ovojnici mora biti napisano sledeče: – naslov izvajalca programa (polni naslov pošiljatelja), – naslov prejemnika (Občina Prevalje). XI. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog bo komisija opravila 17. 10. 2008 ob 8. uri v sejni sobi Občine Prevalje. Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranim izvajalcem kulturnega programa bo občina sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta za leto 2008.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti