Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

Ob-7696/08 , Stran 3171
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica. 2. Predmet prodaje: a) parc. št. 1528/43 gozd v izmeri 9365 m2, parc. št. 1528/45 gozd v izmeri 6480 m2, obe k.o. Grčarice, pripisane pri vložku št. 445; parc. št. 1944/1 dvorišče v izmeri 798 m2, parc. št. 1945/1 dvorišče v izmeri 1063 m2 in parc. št.*121 stavbišče v izmeri 343 m2, vse k.o. Grčarice, pripisane pri vložku št. 372 (kompleks se prodaja v celoti), b) profitno dvosobno stanovanje na Gallusovem nabrežju 8B, 1310 Ribnica, št. 5, v mansardi, v izmeri 54,37 m2, pripisano pri vložku E-1, pod oznako B-10, parc. št. 1983, k.o. Ribnica. Nepremičnina pod točko 2.a) ima status stavbnega zemljišča, po veljavnih urbanističnih predpisih se zemljišče nahaja v planski celoti R6 KS Dolenja vas, v območju razpršene gradnje nekdanjega naselja Jelendol, kjer je dovoljena gradnja stanovanjskih, obrtnih in kmetijskih objektov; zemljišče je komunalno opremljeno z asfaltirano cesto, v neposredni bližini poteka tudi vodovodni cevovod do naselja Grčarice, na katerega pa po podatkih upravljalca, zaradi majhnega pritiska in pretoka, ni možen direkten priklop; preko zemljišča poteka tudi TK omrežje v podzemni izvedbi. Nepremičnina pod točko 2.b) je profitno dvosobno stanovanje št. 5, v mansardi, ki se nahaja v poslovno-stanovanjskem objektu na Gallusovem nabrežju 8B v Ribnici, v izmeri 54,37 m2. Stanovanje je prazno. 3. Vrsta pravnega posla za oba predmeta prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba. 4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: – izklicna cena za parcele pod točko 2.a) 252.686,00 EUR, najnižji znesek višanja: 500 EUR, – izklicna cena za stanovanje pod točko 2.b) 66.627,07 EUR, najnižji znesek višanja: 500 EUR, Izklicna cene ne vključuje zakonsko določenega davka na promet nepremičnin oziroma davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo kupnino. 5. Način in rok plačila kupnine: uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic: 00 DŠ 722100 (DŠ – davčna številka dražitelja). 6. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse predmete prodaje pod točko 2. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. 7. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo v torek, 7. oktobra 2008, v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica, in sicer: – pod 2.a) ob 11. uri, – pod 2.b) ob 11.30. 8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ 722100 (DŠ – davčna številka dražitelja). 9. Plačana kavcija bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe. 10. Ogled predmetnega stanovanja bo možen v sredo, 1. 10. 2008, med 14. in 16. uro. Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami na Občini Ribnica, kontaktna oseba Mateja Drobnič, tel. 01/837-20-27. 11. Pogoji za sodelovanje Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti: – izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS ali osebno izkaznico ali potni list (fizične osebe), – notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – originalno potrdilo o plačilu kavcije s priloženo številko računa za primer vračila kavcije, – davčno, matično in telefonsko številko. Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 11. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe. 12. Z najugodnejšimi dražitelji se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži njegovo kavcijo. 13. Pravila javne dražbe: – nepremičnine pod točko 2. se prodajo v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane, prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine, – vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin oziroma davkom na dodano vrednost, nosi kupec, – javno dražbo bo izvajala Komisija za vodenje in nadzor postopka s stvarnim premoženjem Občine Ribnica v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, – komisija iz prejšnje alineje lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika, ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne plačana varščina in izkazani stroški. 14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Ribnica www.ribnica.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti