Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

3843. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2008, stran 12279.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, in 110/02 – ZDT-B), 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06) ter 14. in 91. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 107/06 in popr. 112/06) je Občinski svet Občine Semič na 14. redni seji dne 4. 9. 2008 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Semič za leto 2008 (Uradni list RS, št. 16/08) se spremeni drugi člen tako, da se na novo glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni osemmestnih podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |   Proračun|
|   |                     |  leta 2008|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  5.916.978|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  2.822.547|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  2.757.993|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek na dobiček      |  2.498.241|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   153.688|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   106.064|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki              |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |    64.554|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležbe na dobičku in dohodki    |    39.610|
|   |od premoženja               |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    2.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |    2.094|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |     400|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |    20.450|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   107.714|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    10.798|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |    96.916|
|   |in neopr. dolgoročnih sredstev      |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    22.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    22.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  2.964.717|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   698.699|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  2.266.018|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|   |unije                   |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  6.487.110|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   814.022|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   191.887|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    31.968|
|   |varnost                  |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   541.057|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    15.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |    34.110|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  1.124.107|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |    68.332|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |   599.390|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   189.095|
|   |in ustanovam               |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   267.290|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  4.422.229|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  4.422.229|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   126.752|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi prav. in fiz. |    47.650|
|   |os.,                   |       |
|   |ki niso pror. uporabniki         |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    79.102|
|   |uporabnikom                |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |  (570.132)|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)     |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in naložb                 |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |       |
|   |privatizacije               |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |C. RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |VII. ZADOLŽEVANJE (500)          |   510.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |   510.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   510.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|VIII.|ODPLAČIILA DOLGA (550)          |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |   (60.132)|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   510.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE             |   570.132|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)           |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |    60.132|
|   |DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA        |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |   (60.132)|
+-----+------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna (občinskih organov in občinske uprave), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na osemmestne podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – osemmestnih podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Semič www.semic.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-22/2007-71
Semič, dne 4. septembra 2008
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.

AAA Zlata odličnost