Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

3831. Splošni akt o upravljanju pretvorbe številk v ENUM domene številk, stran 12255.

Na podlagi šestega odstavka 73.a člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1 in št. 102/07 – ZDRad) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o upravljanju pretvorbe številk v ENUM domene številk
1. člen
(vsebina)
Ta splošni akt podrobneje ureja način izvedbe ter tehnične in druge zahteve glede upravljanju pretvorbe številk v ENUM domene številk.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo naslednji pomen:
1. ENUM – je protokol, ki definira enolično preslikavo med prostorom oštevilčenja določenim s priporočilom ITU T E.164 in internet domenskimi imeni (DNS) oziroma URI naslovi;
2. IETF – Internet Engineering Task Force;
3. RIPE NCC – RIPE Network Coordination Centre – organizacija dodeljuje naslove za evropski del interneta;
4. DNS – Domain Name System – domenski imenik;
5. URI – Unique Resource Identifier – enolični identifikator vira.
3. člen
(pretvorba številk)
Način pretvorbe številk v ENUM – domene številk se izvaja po tehničnih specifikacijah IETF standarda RFC 3761.
4. člen
(skrbništvo nad domeno)
Agencija je v soglasju z ITU – TSB pri RIPE NCC februarja 2008 registrirala domeno 6.8.3.e164.arpa.
5. člen
(izvajalec upravljanja s pretvorbo številk v ENUM domene)
(1) Agencija po uveljavitvi tega splošnega akta objavi javni poziv za ugotovitev pripravljenosti zainteresiranih izvajalcev upravljanja s pretvorbo številk v ENUM domene za potrebe uporabnikov.
(2) V javnem pozivu agencija določi osnovne načine in pogoje izvajanja storitve (referenčno arhitekturo, registracijske procese, entitete udeležencev, dovoljena območja oštevilčenja).
(3) Kolikor se za izvajanje upravljanja s pretvorbo številk v ENUM domene na predpisan način odzove več interesentov agencija izvede javni razpis za izbor izvajalca – v skladu z ustreznimi določili ZEKom. V nasprotnem primeru z interesentom, ki izpolnjuje pogoje sklene pogodbo o upravljanju pretvorbe številk v ENUM domene za uporabnike.
6. člen
(prenos skrbništva nad domeno)
V skladu z določili ITU – TSB in RIPE NCC Agencija prenese skrbništvo nad domeno 6.8.3.e164.arpa na izbranega izvajalca.
7. člen
(pogoji upravljanja s številko za končnega uporabnika)
Končni uporabnik lahko vnaša, spreminja in briše parametre v sistemu ob naslednjih pogojih:
– spreminjanje parametrov se mora nanašati na obstoječo aktivno številko,
– ob prijavi v sistem mora biti preverjena upravičenost do uporabe odgovarjajoče E.164 številke,
– številka ne sme biti trajno ali začasno izključena iz omrežja operaterja, pri katerem se nahaja.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3822-11/2008-8
Ljubljana, dne 17. septembra 2008
EVA 2008-2111-0092
Tomaž Simonič l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost