Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

Št. 35500-1059/2008-1 Ob-7861/08 , Stran 3162
I. Ime koncedenta: Republika Slovenija. II. Ime izvajalca javnega razpisa: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, in strokovna komisija, imenovana s sklepom št. 35502-72/2004-14 z dne 29. 5. 2008 (v nadaljevanju besedila: komisija). III. Predmet koncesije Predmet koncesije je raba morja za gojenje školjk – mediteranskih klapavic (Mytilus gallprovicialis) in ladink (Venus verrucosa) za namen dajanja na trg, na I., II., III., IV., V. in VI. parceli gojitvenega območja Strunjan, ki je opredeljena s koordinatami na površini dela vodnega telesa morja, ki so prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss-Krugerjevi projekciji) in odčitane v temeljnih topografskih načrtih Republike Slovenije v merilu 1:5000. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! IV. Višina plačila za koncesijo Koncesionar je dolžan plačevati za koncesijo v višini, kot izhaja iz njegove prijave oziroma najnižje plačilo za koncesijo. Plačilo za koncesijo se določi za vsako koledarsko leto posebej, na podlagi ocenjene letne količine vzgojenih školjk. Ocenjena letna količina vzgojenih školjk iz prejšnjega odstavka se izračuna kot zmnožek površine posamezne gojitvene parcele in povprečne letne količine vzgojenih školjk na 1 ha površine gojitvenih parcel, ki je enaka 25 t/ha. Višina plačila za koncesijo je enaka najmanj 3,5% oziroma v koncesijski pogodbi določenem procentu prodajne vrednosti ocenjene letne količine vzgojenih školjk. Prodajno vrednost za 1 tono školjk določi minister, pristojen za okolje, na podlagi podatkov ministrstva, pristojnega za ribištvo, o odkupni ceni školjk v tekočem letu do 31. decembra za naslednje leto, s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj za pridobitev koncesije: 1. je samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, ustanovljena v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe in ima priglašeno dejavnost, ki je predmet uredbe, 2. zoper njega ne teče kazenski postopek in ni bil s pravnomočno sodno odločbo spoznan za krivega storitve kaznivega dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine, zoper gospodarstvo in zoper delovna razmerja ter socialno varnost, 3. ni proti njemu uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe, 4. je lastnik ali najemnik čolna, vpisanega v evidenco morskih čolnov, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za promet in ima pravico do uporabe priveza za ta čoln, 5. ima v skladu s predpisom o ravnanju z odpadki kot povzročitelj odpadkov urejeno oddajo odpadkov, ki nastajajo zaradi gojenja školjk. VI. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se podeli za obdobje 10 let. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe. VII. Merila za izbor koncesionarja Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila: 1. ponujena višina plačila za koncesijo, 2. strokovna usposobljenost za gojenje školjk in 3. tehnična opremljenost za gojenje školjk. Če na podlagi teh meril več oseb doseže enako število točk, kot je prostih parcel, se izbira koncesionarja opravi z uporabo prednostnih meril, ki se uporabljajo en za drugim: 1. višje ponujeno plačilo za koncesijo, 2. pred objavo javnega razpisa podana pobuda za gojenje školjk na gojitvenem območju Strunjan. Merila in prednostna merila ter način ocenjevanja prijav na javni razpis so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. VIII. Obvezne sestavine prijave prijavitelja na razpis 0. izpolnjena Prijava (obrazec B razpisne dokumentacije), 1. dokazilo, da je samostojni podjetnik ali pravna oseba, ustanovljena v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe, in ima priglašeno dejavnost, ki je predmet koncesije, 2. dokazilo, da zoper njega ne teče kazenski postopek in da ni bil s pravnomočno sodno odločbo spoznan za krivega storitve kaznivega dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine, zoper gospodarstvo in zoper delovna razmerja ter socialno varnost, 3. dokazilo, da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe, 4. dokazilo, da je lastnik ali najemnik čolna, vpisanega v evidenco morskih čolnov, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za promet, in ima pravico do uporabe priveza za ta čoln, 5. dokazilo, da ima v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki kot povzročitelj odpadkov urejeno oddajo odpadkov, ki nastanejo zaradi gojenja školjk. Če prijavitelj v prijavi ne predloži podatkov iz 1., 3. in 4. točke, mora pooblastiti komisijo Agencije, da jih priskrbi sama, in sicer z izpolnjeno Prilogo 2 (sestavni del razpisne dokumentacije) vsaj 10 dni pred javnim odpiranjem prijav. Če komisija ne bo prejela pooblastila 10 dni pred javnim odpiranjem prijav, se bo prijava štela za formalno nepopolno. Dokazila (listine), ki so obvezne sestavine prijave, so natančneje opredeljene v razpisni dokumentaciji. IX. Čas in kraj oddaje prijav Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami in z Označbo prijave (izpolnjen obrazec A) je treba predložiti v zaprtih ovojnicah na Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija). Ovojnica s prijavo mora prispeti v glavno pisarno na zgoraj navedeni naslov, ne glede na vrsto prenosa te pošiljke, do vključno 30. 10. 2008 do 12. ure. Prepozno prijavo Agencija neodprto vrne prijavitelju z navedbo, da je prepozna. Nepravilno označeno prijavo Agencija vrne prijavitelju z navedbo, da ni pravilno označena. Odpiranje prispelih prijav, ki ga bo vodila predsednica komisije za izvedbo javnega razpisa, bo javno, dne 4. 11. 2008 ob 9. uri, v sejni sobi v IV. nadstropju Agencije. Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči prijavitelji ali predstavniki prijaviteljev, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom. X. Rok za izbiro koncesionarja in obveščenost o izbiri Komisija bo v roku 60 dni po poteku roka za vložitev prijav pripravila predlog za izbiro koncesionarja in ga preko Ministrstva za okolje in prostor posredovala Vladi Republike Slovenije, ki bo z upravno odločbo odločila o izboru koncesionarjev. Vsi prijavitelji bodo o izboru pisno obveščeni z vročitvijo odločbe o izboru. XI. Odgovorne osebe za dajanje informacij med trajanjem javnega razpisa: odgovorna oseba za dajanje informacij o javnem razpisu je Helena Krajšek, Agencija, ki daje informacije na način, ki je opredeljen v razpisni dokumentacije. XII. Drugi podatki, pomembni za izvedbo javnega razpisa: 1. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija se pridobi v glavni pisarni Agencije ali na prošnjo, poslano na elektronski naslov: helena.krajsek@gov.si. Razpisna dokumentacija se lahko prevzame od dneva te objave vsak delovni dan med 8. in 15.30. Prijava na razpis za pridobitev koncesije mora biti izdelana v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, parafirana, podpisana in žigosana, kjer je to zahtevano ter razvrščena po vrstnem redu in označena z zaporednimi številkami. 2. Zahtevana finančna zavarovanja: prijavitelj mora svoji prijavi priložiti original izpolnjene bančne garancije za resnost prijave v višini 5.000,00 €. Bančna garancija mora biti predložena v obliki in vsebini, kot je določeno v razpisni dokumentaciji. 3. Ostalo Javni razpis je uspešen, če prispe vsaj ena pravočasna in popolna prijava. Prijava je popolna, če so v njej navedeni vsi podatki, predpisani v javnem razpisu in ti podatki vsebinsko ustrezajo prijavi. Prijavitelj se lahko prijavi na javni razpis samo z eno prijavo. Če prijavitelj odda več prijav, se vse njegove prijave izločijo iz postopka javnega razpisa. Prijavitelj lahko prijavo dopolnjuje oziroma spreminja do izteka razpisnega roka v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti