Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

3838. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih spodbud občanom za naložbe v učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v Občini Mirna Peč, stran 12270.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07 in 14/08) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 15. redni seji dne 4. 9. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju nepovratnih finančnih spodbud občanom za naložbe v učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v Občini Mirna Peč
Splošna določila
1. člen
Namen tega pravilnika je spodbujanje naložb v učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v Občini Mirna Peč za namen obnove stanovanjske stavbe.
Občini Mirna Peč je v interesu spodbujanje naložb v učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije na celotnem področju občine, in bo za ta namen zagotovila sredstva v proračunu.
S tem pravilnikom se določa pogoje, postopek in merila za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom za naložbe v učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije, ki jih lahko občani uveljavljajo na podlagi javnih razpisov.
Upravičenci
2. člen
Upravičenci so lahko fizične osebe, ki na območju Občine Mirna Peč vlagajo v učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije na stanovanjskih, poslovno stanovanjskih, gospodarskih in poslovnih objektih in imajo ustrezna dokazila. Upravičeni stroški sofinanciranja so dela izvedena v obdobju, določenem v razpisu. Dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi, oziroma v skladu s pogoji iz upravnega dovoljenja, kolikor si ga je moral upravičenec pridobiti. V primeru, da je objekt oziroma območje varovano kot stavbna oziroma naselbinska kulturna dediščina, morajo biti dela izvedena skladno s soglasjem spomeniškovarstvene službe.
V primeru, da se investicija vrši na stavbi v solastnini, poda vlogo pooblaščenec soinvestitorjev v njihovem imenu za njihov račun.
Upravičenci ne smejo imeti neporavnanih obveznosti do Občine Mirna Peč.
Upravičence in pogoje za sofinanciranje se natančneje določi v javnem razpisu.
Pravica do spodbude bo lahko dodeljena za naložbe izvedene v tekočem proračunskem letu. Pravica do spodbude bo dodeljena na podlagi veljavnega predračuna, ki vključuje popis del in material.
Postopek za dodelitev sredstev
3. člen
Postopek se prične z objavo javnega razpisa, ki ga potrdi župan. Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Mirna Peč in na krajevno običajen način.
Javni razpis mora določati najmanj:
– namen razpisa,
– upravičence do razpisanih sredstev,
– splošne in posebne pogoje,
– merila, ki jih morajo izpolnjevati prosilci,
– rok za izplačilo sredstev,
– kraj in način prevzema ali oddaje vlog,
– rok za oddajo vloge,
– rok za obveščanje o izidu razpisa,
– priloge, ki jih morajo prosilci priložiti,
– osnovne podatke, ki jih morajo navesti prosilci v vlogi,
– višino spodbude za posamezni name oziroma najvišji odstotek investicije – obnovitvenih del, ki ga lahko pridobi posamezni prosilec,
– višino celotnih razpoložljivih sredstev.
Postopek ugotavljanja upravičencev
4. člen
Postopek izvedbe javnega razpisa vodi strokovna komisija (v nadaljevanju komisija), ki jo imenuje župan.
Komisija po preteku razpisnega roka pristopi k odpiranju prispelih vlog. Če ugotovi, da je vloga nepopolna, pozove prosilca, da jo v roku 8 dni dopolni. Če prosilec vloge ne dopolni, se vloga kot nepopolna zavrže.
Komisija nato opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki ga predloži v dokončno potrditev od direktorja pooblaščeni uradni osebi s sklepom. Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih sredstev.
Pritožbeni postopek
5. člen
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Predmet spora ne morejo biti postavljena merila in pogoji za ocenjevanje vlog.
Odločitev župana je dokončna.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom se uredijo s pogodbo.
Upravičenec je po preteku pritožbenega roka dolžan skleniti z Občino Mirna Peč pogodbo o sofinanciranju. Če se upravičenec v tem roku ne odzove na poziv oziroma ni sklenil pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
6. člen
Če je upravičenec ob oddaji vloge zamolčal resnična dejstva ali navajal neresnične podatke, ki so vplivali na dodelitev nepovratnih sredstev mora sredstva v celoti vrniti, skupaj z zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva izplačila sredstev.
7. člen
Pogoji za dodelitev pravice do spodbude: Obnova stanovanjske stavbe
Pogoj za dodelitev pravice do spodbude je izvedba enega ali več ukrepov na eno ali dvostanovanjski stavbi, in sicer:
1. Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema;
2. Toplotna zaščita zunanjega ovoja stavbe;
3. Zamenjava zunanjega stavbnega pohištva;
4. Prenova ogrevalnega sistema.
1. Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema: Pravica do spodbude bo dodeljena na podlagi veljavnega predračuna izvajalca, ki vključuje popis del in opreme ter vrsto in površino sprejemnikov sončne energije (SSE). Vlagatelj, ki bo udeležen v skupinsko organizirani gradnji (krožki za samogradnjo solarnih sistemov), mora predložiti potrdilo s predračunom in popisom del organizatorja samograditeljskih skupin.
2. Toplotna zaščita zunanjega ovoja stavbe vključuje izvedbo toplotne izolacije fasade, strehe in/ali plošče proti neogrevanemu podstrešju in/ali kleti. Debelina izolacijskega materiala najmanj:
+-------------------------+---------+-----------------+--------+
|             | Zunanje |Strehe/podstrešja| Kleti |
|             | stene |         |    |
+-------------------------+---------+-----------------+--------+
|Toplotna prevodnost   |  
								
								
3. Zamenjava zunanjega stavbnega pohištva, tj. oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev, vključuje zamenjavo starega s sodobnim, energijsko učinkovitim, s toplotno prehodnostjo U<1,0 W/m2K za zasteklitev oziroma s toplotno prehodnostjo U<1,3 W/m2K za okna in okvir skupaj.
4. Prenova ogrevalnega sistema vključuje vgradnjo sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode z visokim izkoristkom, pri katerem so vir toplote kondenzacijski kotli, višjih spodbud pa bodo deležni ogrevalni sistemi, ki izkoriščajo obnovljive vire energije, in sicer kotle na lesno biomaso oziroma toplotne črpalke.
V obnovljeno stanovanjsko stavbo je priporočljivo vgraditi sistem prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka. V primeru izvedbe centralnega sistema mora biti učinkovitost vračanja toplote odpadnega zraka najmanj 80%. Če izvedba centralnega sistema ni mogoča, lahko vlagatelj vgradi sistem lokalnega prezračevanja z učinkovitostjo vračanja toplote odpadnega zraka najmanj 75%. Učinkovitost vračanja toplote odpadnega zraka mora biti razvidna iz ustreznega tehničnega dokazila proizvajalca naprave, da se lahko upošteva pri določitvi višine spodbude.
Za pridobitev pravice do spodbude morajo biti pri ukrepu vgradnje učinkovitih kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso na polena, pelete in sekance izpolnjene naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek kurilne naprave pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90%, vrednost emisij prašnih delcev pri nazivni toplotni moči mora biti manjša od 50 mg/m3, kurilne naprave na polena pa morajo imeti prigrajen hranilnik toplote velikosti vsaj 50 l/kW toplotne moči kurilne naprave.
Vlagatelj mora predložiti fotografije stavbe pred izvedbo naložbe (fotografije pred izvedbo toplotne zaščite zunanje lupine stavbe, z vgrajenim stavbnim pohištvom in fotografija stare kurilne naprave). Na vsaj eni fotografiji mora biti vidna hišna številka stavbe.
Zaradi zahtevnosti naštetih ukrepov mora biti izveden vsaj osnovni preračun toplotnih izgub objekta pred in po prenovi, ki predstavlja podlago za dimenzioniranje učinkovitosti ogrevalnega sistema. Vlagatelj za izvedbo naložbe celovite obnove obstoječe stavbe predloži Elaborat gradbene fizike – toplotne zaščite z izkazom toplotnih karakteristik stavbe, ki mora biti izdelan za obstoječe stanje in stanje po celoviti obnovi objekta ter mora izkazovati zmanjšanje porabe energije za najmanj 40% letnih potreb po toploti za ogrevanje. Navedeni dokument, ki je obvezna priloga vloge, pripravi projektant strojnih inštalacij oziroma ustrezno tehnično usposobljena oseba.
Vlagatelji, ki so že izvedli enega od ukrepov skladno s pogoji tega razpisa in lahko to dokažejo z originalnim računom, so upravičeni do spodbude za še neizvedena ukrepa. Do spodbude za izvedbo ukrepov 1 in 2 so upravičeni tudi tisti vlagatelj, ki kot edini vir toplote za ogrevanje stavbe izkoriščajo obnovljive vire energije in to lahko dokažejo z originalnim računom nakupa kurilne naprave in s fotografijo.
Pravica do spodbude bo lahko dodeljena tudi za posamezne naložbe. Prednost pri dodelitvi spodbude bodo imeli vlagatelji z naložbo celovite obnove stanovanjske stavbe. Vlagatelji morajo pri naložbah izpolnjevati vse zgoraj navedene pogoje, izkazane z veljavnimi predračuni opreme ali z veljavnimi predračuni izvajalcev, ki bodo vključevali popis opreme, materiala in del za vgradnjo, ter drugimi zahtevanimi dokumenti, navedenimi v razpisu in v razpisni dokumentaciji.
Višina spodbude za posamezni namen se določi z javnim razpisom.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3529-3/2008-1
Mirna Peč, dne 4. septembra 2008
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti