Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

Št. 0057/2008 Ob-7738/08 , Stran 3184
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, tel. 01/72-963-300, faks 01/72-963-313. 2. Predmet prodaje: parcela št. 30, k.o. Trojane, v izmeri 615 m2, skupaj s stanovanjskim objektom Trojane 16. 3. Opis predmeta: nepremičnina, parcela št. 30, k.o. Trojane je vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 352, last Občine Lukovica. Nahaja v naselju Trojane ob magistralni cesti Ljubljana – Celje. Na nepremičnini stoji stanovanjska stavba, z 8 stanovanjskimi enotami. Dostop na nepremičnino je možen peš, z osebnimi vozili in s tovornjaki. Dovoz je izveden z asfaltiranim priključkom na magistralno cesto. 4. Vrsta pravnega posla: prodaja. 5. Izklicna cena: izhodiščna cena za nepremičnino je 16.000,00 EUR. V ceno ni vključen 20% DDV, ki ga plača kupec. 6. Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU kot fizične ali pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji. Ponudniki predložijo kopijo osebnega dokumenta, pravne osebe pa izpisek iz sodnega registra pravnih oseb, ki ne sme biti starejši od 2 mesecev. Enako velja za ponudnike, državljane EU, po načelu vzajemnosti. 7. Pisne ponudbe morajo prispeti do 30. 9. 2008, do 12. ure po pošti oziroma morajo biti do tega roka vročene osebno na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, v zapečateni kuverti, na kateri je potrebno navesti »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden polni naslov pošiljatelja. 8. Ponudba mora obvezno vsebovati: ime in priimek ponudnika oziroma ime pravne osebe in točen naslov, predviden namen uporabe nepremičnine, ponujeno ceno za nepremičnino, plačilne pogoje, dokazilo o plačilu varščine, pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje ter izjavo, s katero se kupec obvezuje urediti stanovanjska razmerja z najemniki, ki v tem objektu stanujejo. 9. Odpiranje pravočasnih in pravilno označenih pisnih ponudb bo v sejni sobi (1. nadstropje) Občine Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, dne 30. 9. 2008, ob 13. uri. 10. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo ponudil ugodnejše pogoje. Ponujena cena in plačilni pogoji morajo biti najmanj enaki oziroma ugodnejši od navedenih v razpisu. V primeru več enakovrednih najugodnejših ponudb, bo prodajalec z njimi izvedel dodatna pogajanja. 11. Obvestilo o izbiri: ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. 12. Način in rok plačila kupnine: izbrani ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačana varščina se najugodnejšemu ponudniku (kupcu) všteje v kupnino v prodajni pogodbi. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 13. Sklenitev pogodbe: v primeru, če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku iz prejšnjega odstavka, lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino. 14. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom. Prodajalec na podlagi tega javnega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi. V tem primeru se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanega plačila varščine. 15. Ponudniki so dolžni plačati varščino v višini 10% od ponujene cene. Plačilo varščine je pogoj za upoštevanje ponudbe. Vplačilo varščine se opravi na transakcijski račun Občine Lukovica, št. 01268 – 0100001517, ki je odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, z navedbo: »Ponudba za nakup nepremičnine.« 16. Z najugodnejšim ponudnikom bo Občina Lukovica sklenila prodajno pogodbo v 15 dneh po končani izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Plačana varščina bo neizbranim ponudnikom vrnjena v roku 15 dni po podpisu prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom. 17. Drugi pogoji prodaje: nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. 18. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi informacijami pri upravi Občine Lukovica, Tomažu Cerarju, tel. 01/729-63-16, e-pošta: tomaz.cerar@lukovica.si, v zvezi s pravnimi vprašanji pa pri Nini Kodrin, tel. 01/729-63-12, e-pošta: nina.kodrin@lukovica.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti