Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

Št. 6710-16/2008 Ob-7695/08 , Stran 3145
Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pripravništva za strokovne delavce v športu, ki bodo pripravništvo opravljali v športnih društvih, nacionalnih panožnih športnih zvezah, zvezah športnih društev, Olimpijskem komiteju Slovenije, zavodih, gospodarskih družbah, pri zasebnikih in drugih organizacijah, registriranih za opravljanje dejavnosti v športu in ustanovah, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu (v nadaljnjem besedilu: izvajalci letnega programa športa). Ministrstvo razpisuje in bo sofinanciralo, v skladu s pogoji in merili iz tega razpisa, plače največ desetim pripravnikom, v okvirno ocenjeni skupni vrednosti 100.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 5619 – Šport otrok in mladine ter športna rekreacija, konto 4120 – Transferji neprofitnim organizacijam. Pogoji prijave Izvajalci letnega programa športa lahko za pripravnike predlagajo kandidate, ki imajo visokošolsko izobrazbo športne smeri. Ministrstvo bo sofinanciralo izvajalce letnega programa športa, ki bodo zaposlovali pripravnike, ki se bodo usposabljali za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v športnih panogah oziroma disciplinah pod okriljem nacionalnih panožnih in drugih športnih zvez. Izbere se lahko samo tiste izvajalce letnega programa športa, ki so podali izjavo, da bodo predlaganega kandidata za pripravnika, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu, zaposlili za poln delovni čas za čas pripravništva, in sicer za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela na področju športa. Takoj po končanem pripravništvu in uspešno opravljenem strokovnem izpitu so izbrani izvajalci letnega programa športa dolžni zaposliti strokovnega delavca v športu za poln delovni čas, oziroma z njim skleniti ustrezno pogodbo o delu, še najmanj za obdobje enega leta. Nacionalna panožna oziroma druga športna zveza mora podati tudi svoje pozitivno mnenje o izvajalcu letnega programa športa in trenerju. Vlog, ki ne izpolnjujejo vseh navedenih pogojev, se ne ocenjuje in se jih zavrne. Merila za izbor Posamezne vloge se ocenjujejo po merilih iz naslednje preglednice: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podlaga za ocenjevanje: Razred športne panoge: Veljavna razvrstitev športnih panog v razrede za tekoče leto. S podatki razpolaga ministrstvo. Deficitarnost: Upošteva se štipendiste, pripravnike in trenerje v programih panožnih športnih šol, ki jih sofinancira ministrstvo. Podatke ugotavlja ministrstvo na podlagi svojih evidenc. Izkušnje: Podatke o kategorizaciji predlaganega pripravnika poda izvajalec letnega programa športa v prijavi na javni razpis, ki jih ministrstvo preverja na podlagi Seznamov kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji, ki jih objavlja Olimpijski komite Slovenije. Upošteva se kategorizacijo kateregakoli razreda predlaganega pripravnika, najmanj eno leto v obdobju petih let pred prijavo na javni razpis. Trenerske izkušnje predlaganega kandidata za pripravnika se ugotavlja na podlagi potrdila pristojne nacionalne panožne in druge športne zveze o dosedanjem trenerskem delu predlaganega kandidata za pripravnika. Potrebna dokazila mora predložiti izvajalec letnega programa športa ob prijavi na javni razpis. Smer študija in študijski uspeh: Podatki so razvidni iz obrazca – Prijavnice na javni razpis pripravništva strokovnih delavcev v športu. Štipendija: Podatke ugotavlja in ocenjuje ministrstvo na podlagi svojih evidenc. Vse popolne vloge ministrstvo ocenjuje na podlagi gornjih meril. Skupna ocena je seštevek pripadajočih točk po vseh merilih. Izbere se izvajalce letnega programa športa, katerih vloge so bile ocenjene z višjim številom točk. Izbere se lahko največ dva pripravnika iz posamezne športne panoge. Višina sofinanciranja Ministrstvo bo sofinanciralo bruto plačo pripravnikov ter prispevke delodajalca. Višina sofinanciranja znaša 80% plače izračunane v skladu z 48. členom Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 6/07 z dne 23. 1. 2007). Postopek prijave Izvajalci letnega programa športa se prijavijo na obrazcu – Prijavnica na javni razpis pripravništva strokovnih delavcev v športu. Obrazec lahko izvajalci letnega programa dobijo na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/razpisi/sport/JR_pripravnistvo_sport_08_prijava.doc ali na Ministrstvu za šolstvo in šport – Direktorat za šport, Masarykova 16, Ljubljana, vsak delavnik med 8. in 15. uro. Poleg izpolnjene prijavnice je potrebno prijavi priložiti še naslednja dokazila: 1. potrdilo pristojne nacionalne panožne ali druge športne zveze o dosedanjem trenerskem delu kandidata za pripravnika in pozitivno mnenje o izvajalcu letnega programa in kandidatu za pripravnika. Prijave sprejema Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah in s priporočeno pošiljko poslane ministrstvu po pošti, najkasneje zadnji dan roka za prijavo, oziroma dostavljene neposredno na naslov ministrstva, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, vložišče. Na ovojnici mora biti razviden: – polni naslov izvajalca letnega programa športa in ministrstva, – pripis »Javni razpis - pripravništvo v športu – Ne odpiraj«. Nepravočasne in neustrezno opremljene vloge se s sklepom zavrže. Vsa dodatna pojasnila glede razpisa pripravništva strokovnih delavcev v športu, lahko dobite na Ministrstvu za šolstvo in šport – Direktorat za šport, Masarykova 16, tel. 400-52-49. Rok prijave: petek, 10. 10. 2008. Predviden pričetek dela in sofinanciranja je 1. 11. 2008 in traja 12 mesecev, oziroma kot je določeno v 3. členu Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih strokovnih delavcev športu (Uradni list RS, št. 35/00). Postopek izbora Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo opravljeno najkasneje v roku 7 dni po roku prijave. Izvajalci letnega programa športa bodo o izbiri pripravniških mest obveščeni s sklepom najkasneje v roku 30 dni od poteka roka prijave. Izbrani izvajalci letnega programa bodo morali predložiti pogodbo o zaposlitvi pripravnika za čas pripravništva za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela na področju športa. Na podlagi sklepa o izbiri pripravniških mest in pogodbe o zaposlitvi pripravnika bodo sklenjene ustrezne pogodbe o sofinanciranju pripravništva, ki bodo urejale medsebojna razmerja med ministrstvom, izvajalcem letnega programa in pripravnikom.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti