Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

Ob-7813/08 , Stran 3179
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in 65/08) Državni zbor, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, II ali I oziroma višji svetovalec, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec III, II ali I oziroma podsekretar, ki se lahko opravlja v nazivih podsekretar ali sekretar v Oddelku za pripravo in izvedbo sej DZ ter delovnih teles – Odbor za zadeve Evropske unije – dve delovni mesti. Kandidati za prosto delovno mesto morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj VS izobrazba pravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri (svetovalec) oziroma najmanj UNIV izobrazba ali VS izobrazba s specializacijo ali magisterijem pravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri (podsekretar, višji svetovalec), – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj (svetovalec) oziroma 5 let (višji svetovalec) oziroma 7 let (podsekretar), – poznavanje osnov računalništva, – višji nivo znanja enega svetovnega jezika, – nižji nivo znanja enega svetovnega jezika (svetovalec, višji svetovalec) oziroma nižji nivo znanja dveh svetovnih jezikov (podsekretar), – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Delovne naloge: – spremljanje in proučevanje zadev EU, predlogov zakonov in drugih aktov, – priprava poročil delovnega telesa za sejo DZ, Odbora za zadeve Evropske unije ali Odbora za zunanjo politiko, – dajanje strokovnih mnenj in stališč o vprašanjih z delovnega področja delovnega telesa članom delovnega telesa in DZ, – sodelovanje na seji delovnega telesa in DZ, – priprava elaboratov, analiz, informacij in drugih gradiv za potrebe delovnega telesa, – spremljanje aktualnih vprašanj, ki so povezana s področjem delovnega telesa. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti, doktoratom znanosti oziroma zaključenim specialističnim študijem. Prijava kandidatov naj vsebuje kratek življenjepis z navedbo pridobljenih znanj in veščin, hkrati pa mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja, smer, leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj – vrsta del in nalog ter trajanje, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Državnemu zboru pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence, 5. izjavo o višjem nivoju znanja enega svetovnega jezika, 6. izjavo o nižjem nivoju znanja enega ali dveh svetovnih jezikov. Nepopolne prijave ali prijave, iz katere izhaja, da kandidat ne izpolnjuje natečajnih pogojev, se po 20. členu Pravilnika o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v službah Državnega zbora Republike Slovenije (št. 040-03/89-1/65, z dne 16. 6. 2005), ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki z zahtevanimi prilogami na naslov: Državni zbor Republike Slovenije, p.p. 636, 1001 Ljubljana, s pripisom »Prijava na JN – OZEU« v 8 dneh od dneva objave na spletni strani Državnega zbora. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ook@dz-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je dosegljiva Sonja Nahtigal, vodja Oddelka za organizacijo in kadre, na tel. 01/478-94-66. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Z izbranim kandidatom se bo sklenilo delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in z največ 6 mesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo v uradnih prostorih Državnega zbora, Šubičeva ulica 4, Ljubljana. Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost