Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

Št. 478-31/2008 Ob-7698/08 , Stran 3181
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje Centralni računalnik IBM 2064-102 in konzolni kontroler IBM 2074-002, nabavljena in aktivirana v letu 2003 ter odstranjena leta 2007. Ponudnik mora ponuditi odkup obeh enot, ki sta predmet prodaje, v kompletu. Ponudba, v kateri ne bo ponujen odkup obeh enot, bo izločena iz nadaljnje obravnave. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb. 4. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 8 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 5. Izhodiščna cena in varščina Izhodiščna cena za navedeni premičnini, ki sta predmet javne prodaje, znaša skupaj 46.687,50 €. V ta znesek ni vštet DDV. Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene. Varščino vplačajo na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter sklic št. 28 17116-2990008-39901208. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. 6. Dodatne informacije in ogled premičnin Ogled premičnin, ki so predmet prodaje, je mogoč od dneva objave javnega zbiranja ponudb do roka za oddajo ponudb po predhodnem dogovoru s Francem Jeričem, tel. 01/428-48-07, pri katerem dobite tudi vse dodatne informacije v zvezi s premičninama, ki sta predmet prodaje. Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb dobite pri Saši Renko, tel. 01/428-40-79, el. naslov: sasa.renko@gov.si. 7. Oblika ponudbe Ponudba mora biti podana v zaprti kuverti, na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: Predmet: »Ponudba za odkup centralnega računalnika«. Številka zadeve: 478-31/2007. Oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba!«. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 8. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 3. 10. 2008 do 12. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana. 9. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 10. 11. 2008. 10. Drugi pogoji: – premičnini sta naprodaj po načelu »videno-kupljeno«; – možen je samo odkup obeh enot skupaj; – upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene; – ponudniki bodo o izidu javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku 5 dni po opravljenem izboru; – izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo; – če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, vplačana varščina bo zadržana; – kupec mora premičnini prevzeti in odpeljati v roku 15 dni od plačila celotne kupnine; – davek na dodano vrednost ter morebitne druge dajatve pogodbe plača kupec; – merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. 11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb Javno odpiranje ponudb bo dne 6. 10. 2008 ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana. Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. 12. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavita, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov.

AAA Zlata odličnost